Logo obce a dokumenty

VZN 1/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Mičiná

č. 1/2020  z 14.12.2020

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce  Horná Mičiná  č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Mičiná podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,2 a 3, § 16 ods. 1,2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

ČI. 1

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Mičiná  č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6 zo dňa 17.12.2015  sa mení a dopĺňa takto:

 1. ČASŤ

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 §1 Predmet úpravy

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je poplatok, ktorý sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

§2 Poplatník

(1)   Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. a)fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt[1] alebo prechodný pobyt,[2] alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu[3]alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu[4], vinicu[5], ovocný sad[6], trvalý trávny porast[7] na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku[8]a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha35)[9] (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. b)právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. c)podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(2)   Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

(3)   Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe:

 1. a)užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
 2. b)je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
 3. c)sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
 4. d)užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
 5. e)v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

 

§3 Platiteľ

(1)   Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

 1. a)vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom[10], poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
 2. b)správca[11], ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).

(2)   Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(3)   Ak viacero poplatníkov podľa § 2 odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného preberá povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

§4  Poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §2 odseku 1, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§5  Sadzba poplatku

(1)   Sadzba poplatku je:

 1. a)0,077 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo 0,040 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
 2. b)0,077 eura za osobu a kalendárny deň,
 3. c)0,040 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.[U1]

 

 §Určenie poplatku

 1. a)V prípade množstvového zberu obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
 2. b)Inak obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako:

(1)   súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo

(2)   súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)

(3)   Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:

 1. a)priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a
 2. b)priemerného počtu:
 3. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
 4. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby,

(4)   Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je:

 1. a)predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
 2. b)ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
 3. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 2 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
 4. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.

 §Oznamovacia povinnosť

(1)   Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:

 1. a)uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § ods. 3 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
 2. b)uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 3. c)ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 3, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.

 

§8  Vyrubenie poplatku a splatnosť

(1)   Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. Ak je v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a[12], v jednotlivom katastrálnom území, pre poplatníkov obývajúcich, užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností zavedený množstvový zber, pričom obec vyrubuje poplatok rozhodnutím a súčasne nehnuteľnosť má oprávnenie užívať alebo užívajú viacerí poplatníci a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí poplatok každému z nich do výšky ich podielu na poplatku z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti.

(2)   Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia

(3)   Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.

(4)   Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 

§9  Určenie poplatku podľa pomôcok

(1)   Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §5 , na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

(2)   Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane určí poplatok podľa pomôcok.

(3)   Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

(4)   Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.[13]

 

§10  Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

(1)   Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa nahlásenia zmeny na základe žiadosti a doloženia dokladu a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a to:

 1. a)rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti na nového vlastníka
 2. b)dohoda o zrušení nájmu nehnuteľnosti
 3. c)prihlásenie sa na trvalý pobyt mimo obce
 4. d)odhlásenie z prechodného pobytu v obci
 5. e)ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce
 6. f)zrušenie prevádzky na území obce

(2)   Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

(3)   Splňujúcou podmienkou na zníženie alebo odpustenie poplatku je poplatník:

 1. a)bývajúci, študujúci, pracujúci dlhodobo mimo obce
 2. b)vo výkone trestu odňatia slobody, prípadne vo výkone väzby
 3. c)umiestnený v zariadení sociálnych služieb a zdravotníckom zariadení.

(4)   Podkladom pre preukázanie splnenia podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku poplatníkom je:

 1. a)doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup
 2. b)doklad o pobyte v zahraničí
 3. c)potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru
 4. d)potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
 5. e)doklad o prechodnom pobyte
 6. f)doklad o zaplatení poplatku na inom mestskom/obecnom úrade
 7. g)potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia o pobyte

(5)   Pri súbehu znížení poplatku sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie výhodnejšie pre poplatníka. Ak sa poplatník nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní, pričom túto podmienku splní kumuláciou viacerých podmienok na zníženie a odpustenie poplatku, a súčasne obdobie s podmienkou na odpustenie poplatku, počas ktorého sa poplatník nezdržiaval na území obce je kratšie ako 90 dní, má nárok len na zníženie poplatku.

(6)   Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa podmienok a na základe podkladov najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

 

      2.  ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§11 Schválenie

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Mičinej  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

dňa 14.12.2020

 

§12  Platnosť

VZN č. 1/2020 nadobúda platnosť’ dňom vyvesenia na úradnej tabuli

 

§13  Účinnosť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6./2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

nadobúda účinnosť’ 1.1.2021

§14  Zrušovacie ustanovenia

 1. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2020 sa zrušuje a nahrádza VZN obce   č. 6/2015 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V Hornej Mičinej, 17.12.2020

                                                                                               Ivan Lenár

                                                                                              starosta obce


[1]§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.

[2]Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

 • 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z.

[3]§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

[4]§ 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

[5]§ 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

[6]§ 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

[7]§ 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

[8]§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

[9]§ 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

[10]Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 158/1998 Z. z.

[11]§ 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z.

 • 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

[12]§17a  zákona č. 582/2004 Z. z. zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[13]§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. a) [U1]najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
 2. b)najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,
 3. c)najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Sadzba poplatku podľa nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a dro