Logo obce a dokumenty

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Obec Horná Mičiná v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento vnútorný predpis

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 14.3.2018.

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Posted by / March 16, 2018