VZN 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácie rozpočtu obce