Testovanie COVID-19 – 5.3.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí pracujú a chodia domov neskôr.

Ďakujeme za ústretovosť!

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 5.3.2021 (piatok)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 18:30 hod. občania)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max. 30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Posted by / March 3, 2021

Testovanie COVID-19 – 26.2.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí pracujú a chodia domov neskôr.

Rezervačný systém bude spustený od 23.2.2021 8:00.


Ďakujeme za ústretovosť!

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 26.2.2021 (piatok)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 18:30 hod. občania)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max. 30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Posted by / February 22, 2021
Logo obce a dokumenty

Zámer predaja majetku obce – p. Krnáč

Obec Horná Mičiná týmto v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e)zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nasledovného majetku obce:

– Podľa geometrického plánu novovytvorenú parcelu C- č.37/1 – ostatná plocha o výmere 423m2, evidovaná v katastri nehnuteľností ako parc. E-č.225/6 o výmere 423m2, vedená na LV-417 v k.ú. Horná Mičiná do výlučného vlastníctva žiadateľa – Ľubomír Krnáč,rod.Krnáčnar.27.5.1984 bytom Horná Mičiná č.56

Spôsob predaja majetku: predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok, ktorý obec dlhodobo nevyužíva a ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou jeho matky Anny Krnáčovej a v minulosti boli v užívaní starých rodičov. Žiadateľ tento pozemok dlhodobo užíva, udržuje, priamo susedí s parcelou jeho matky a má záujem o jeho pripojenie, scelenie a usporiadanie si vlastníckych vzťahov.


Zámer predaja vyššie uvedeného majetku týmto obec v súlade s ust.§ 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje na svojej úradnej tabuli  a na web stránke obce po dobu 15 dní.

Posted by / February 22, 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľstva – informácie

Vážení občania,

od 15.2.2021 do 31.3.2021 prebieha na celom Slovensku sčítanie obyvateľov. Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Každý hlas rozhodne o tom, akú sumu bude naša obce dostávať od štátu v podielových daniach. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formuláru Vám zaberie približne 10 minút.

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste rodinného príslušníka alebo blízku osobu.

    V prípade otázok zavolajte na obecnú úrad na číslo 048/4180923 alebo na call centrum 02/20924919.

Sčítajte sa cez formulár na stránke www.scitanie.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie.

 

 

Posted by / February 18, 2021

Testovanie COVID-19 – 19.2.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí pracujú a chodia domov neskôr.
Ďakujeme za ústretovosť!

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 19.2.2021 (piatok)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 19:00 hod. občania)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max. 30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Posted by / February 16, 2021

Testovanie COVID-19 – 13.2.2021 – Čačín č. 47

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 13.2.2021 (sobota)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 16,00 hod. občania, preto sa netreba spoliehať, že prídete o 16,45!!!)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu tento registračný formulár,. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Na konci potvrďte Súhlas s obchodnými podmienkami zaškrtnutím. Neoznačujte Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a chcem byť informovaný o zaujímavých ponukách e-mailom. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max.30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

 

Posted by / February 10, 2021

Testovanie COVID-19 – 6.2.2021 – Čačín č. 47

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 6.2.2021 (sobota)

Čas testovania: 

(ukončenie môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 16,00 hod. občania, preto sa netreba spoliehať, že prídete o 17,45!!!)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu tento registračný formulár,. Tu zvolíte dátum testovania (06.02.2021), vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Na konci potvrďte Súhlas s obchodnými podmienkami zaškrtnutím. Neoznačujte Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a chcem byť informovaný o zaujímavých ponukách e-mailom. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

 

Posted by / February 4, 2021
Logo obce a dokumenty

Zmluva o termínovanom úvere č. 07/005/13

Dodatok č.1

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“)
a
Obec Horná Mičiná
Sídlo: Obecný úrad Horná Mičiná 79, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 459
Zastúpený: Ivan Lenár, starosta obce
(ďalej len „klient“)

Článok I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere
č. 07/005/13 zo dňa 21.08.2013 (ďalej len ,,úverová zmluva“ alebo ,,zmluva“), na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli, že
znenie úverovej zmluvy sa dňom účinnosti tohto dodatku č. 1 v plnom rozsahu mení na nasledovné znenie:

1. Predmet úverovej zmluvy a základné podmienky
1.1. Banka poskytla klientovi v súlade s ustanoveniami úverovej zmluvy úver do celkovej výšky 194 500,00 EUR (slovom
stodeväťdesiatštyritisíc päťsto EUR). Ku dňu 26.01.2021 je úver v plnej výške vyčerpaný a záväzky klienta z úverovej zmluvy
predstavujú sumu 96 100,00 EUR (slovom: Deväťdesiašesťtisícjednosto EUR). Klient sa zaväzuje splatiť banke istinu v sume
96 100,00 EUR (slovom: Deväťdesiatšesťtisícjednosto eur) v súlade s ustanoveniami vyplývajúcimi z tejto zmluvy, spolu s
úrokmi z poskytnutých peňažných prostriedkov (istiny), ďalšie príslušenstvo, poplatky a náklady a plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce
z tejto zmluvy a s ňou súvisiace.
1.2. Klient podpisom tejto zmluvy výslovne uznáva svoju povinnosť zaplatiť banke záväzok definovaný v predchádzajúcom ustanovení tohto
článku spolu s úrokmi stanovenými v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
1.3. Základné podmienky úveru:
1.3.1. Druh úveru: Termínovaný úver.
1.3.2. Výška úveru: 96 100,00 EUR, slovom: Deväťdesiatšesťtisícjednosto EUR.
1.3.3. Účel úveru: nahradenie záväzkov klienta a banky zo Zmluvy o termínovanom úvere č. 07/018/06 zo dňa 20.02.2006,
Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 20.02.2006 v znení jej neskorších dodatkov, Zmluvy o Dexia Komunál
eurofondy úvere (B) č. 07/005/10 zo dňa 15.01.2010.
1.3.4. Čerpanie úveru:
1.3.4.1.Peňažné prostriedky poskytnuté klientovi na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 07/018/06 zo dňa 20.02.2006, Zmluvy o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) č. 07/005/10 zo dňa 15.01.2010 a peňažné prostriedky tvoriace záväzok klienta, ktorý tvoril predmet
postúpenia zo Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 20.02.2006 v znení jej neskorších dodatkov sa považujú za poskytnuté podľa
tejto úverovej zmluvy.
1.3.5. Úročenie úveru:
1.3.5.1.Druh úrokovej sadzby: variabilná úroková sadzba.
1.3.5.2.Referenčná sadzba je hodnota 12 mesačného Euribor®
1.3.5.3.Úrokové rozpätie je 2,00 % p.a.
1.3.5.4.Celková variabilná sadzba je hodnota 12 mesačného Euribor® + úrokové rozpätie 2,00 % p.a.
1.3.6. Splácanie úveru:
1.3.6.1.Splácanie istiny kapitálovými rovnomernými splátkami v mesačných splátkach vo výške 816,00 EUR s výnimkou poslednej splátky,
ktorá bude vo výške zostatku úveru. Splátky budú realizované k 25. dňu mesiaca.
1.3.6.2.Platenie úrokov mesačne v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca.
1.3.7. Deň splatnosti Termínovaného úveru: 24.01.2031.
2. Čerpanie úveru a podmienky pre čerpanie:
2.1. Klient vyčerpal úver v plnej výške.

3. Poplatky
3.1. Klient musí raz ročne, vždy do 31.01. platiť banke poplatok za monitoring zmluvných podmienok za príslušný kalendárny rok vo
výške 0,10 % zo zostatku istiny úveru k 31.12. predchádzajúceho roku.
3.2. Banka môže vykonať úhradu poplatkov inkasným spôsobom z účtu klienta č.ú.: SK98 5600 0000 0012 5532 1011. Za účelom
úhrady poplatkov musí klient zabezpečiť na účte dostatok finančných prostriedkov na ich úhradu. Za účelom inkasa poplatku za
poskytnutie úveru môže banka zaťažiť účet klienta č.ú. SK98 5600 0000 0012 5532 1011 aj v prípade nedostatku prostriedkov na
účte.
3.3. Okrem poplatkov uvedených v tejto zmluve, musí klient platiť banke poplatky uvedené v Sadzobníku poplatkov.

4. Splácanie úveru a inkaso
4.1. Splátky istiny, platbu úrokov a poplatkov vykoná banka inkasným spôsobom z bežného účtu klienta v banke, prednostne z účtu SK98
5600 0000 0012 5532 1011.
4.2. Klient oprávňuje banku k inkasu prostriedkov zo všetkých jeho účtov, ktoré mu vedie alebo bude viesť. Ďalej klient oprávňuje banku,
aby rezervovala resp. blokovala finančné prostriedky na účtoch klienta, ktoré mu vedie alebo bude viesť, ktoré by mohli slúžiť na
vyrovnanie jeho záväzkov voči banke. Banka bude prednostne blokovať prostriedky na účte uvedenom v článku 4.1 tejto zmluvy.

5. Vyhlásenia klienta
5.1. Banka vydala Všeobecné obchodné podmienky Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej aj ako ,,VOP“) a Obchodné podmienky pre úvery
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka
Slovensko, a.s. (ďalej aj ako ,,OP“). Obe tieto obchodné podmienky boli zverejnené na webovom sídle banky. Klient potvrdzuje, že sa
so znením oboch týchto obchodných podmienok oboznámil a súhlasí s nimi. Obe tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou
Úverovej zmluvy a tvoria časť jej obsahu. To isté platí aj pre každú zmenu obchodných podmienok a každé ďalšie obchodné podmienky,
ktoré tieto obchodné podmienky nahradia. Odchýlne dojednania, ktoré sú obsiahnuté v Úverovej zmluve majú prednosť pred znením
obchodných podmienok.
5.2. Klient záväzne vyhlasuje, že
 bol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s úverom podľa § 37 ods. 2 zákona o bankách;
 prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením zmluvy o úvere s jej súčasťami a súhlasí s nimi: OP, VOP a Sadzobník poplatkov;
 poskytol banke pred podpisom tejto zmluvy komplexné údaje o svojom finančnom stave a nezatajil žiadne skutočnosti, ktoré by mali
za následok uvedenie banky do omylu pri posudzovaní žiadosti klienta o úver;
 údaje poskytnuté banke pred podpisom tejto zmluvy sa k momentu jej podpisu nezmenili.

6. Povinnosti klienta
6.1. Klient nesmie vytvárať finančný dlh.
6.2. Klient musí počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou využívať platobné služby poskytované bankou, a to tak, aby
prostredníctvom účtov klienta vedených v banke boli vykonávané všetky jeho platobné operácie (najmä kreditné obraty), pričom
platobné služby inej banky nebude na vykonávanie platobných operácií (najmä kreditných obratov na bežnom účte) využívať vôbec.
6.3. Ak klient predložil banke svoj obchodný plán, musí vykonávať predmet činnosti v súlade s týmto plánom.
6.4. Klient sa zaväzuje bez súhlasu banky nevypovedať ani inak neukončiť zmluvu o vedení účtu uvedeného v článku 4.1. tejto zmluvy
počas trvania úverového vzťahu podľa tejto zmluvy.

7. Zabezpečenie
7.1. Nezriaďuje sa žiadne zabezpečenie.

8. Sankcie
8.1. Po dobu, po ktorú trvá skutočnosť, ktorá je zmenou okolností na strane klienta, sa výška úrokovej sadzby zvýši o prirážku vo výške
1,00 % p. a.

9. Poskytovanie informácií
9.1. Klient udeľuje banke až do ukončenia úverového vzťahu podľa tejto zmluvy súhlas na overovanie pravdivosti ním uskutočnených
vyhlásení a predložených dokladov u tretích osôb, pričom využitie tohto oprávnenia sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva.
9.2. Klient súhlasí, aby banka v súvislosti s prezentovaním výsledkov svojej činnosti zverejnila informáciu o tom, že je financujúcou bankou
klienta.
9.3. Klient súhlasí s poskytnutím akýchkoľvek informácií týkajúcich sa tejto zmluvy ako aj iných zmlúv súvisiacich s touto zmluvou alebo
projektom riadiacemu orgánu alebo sprostredkovateľskému orgánu, alebo príslušnému orgánu, ktorý v zmysle zmluvy o spolupráci
nastúpi ako oprávnený príjemca informačných alebo iných povinností na miesto riadiaceho orgánu, alebo príslušným orgánom
zastupujúcim Slovenskú republiku, najmä informácií o:
 úverovom vzťahu založenom touto zmluvou, a o iných zmluvách súvisiacich s touto zmluvou a záložných zmluvách na
zabezpečenie pohľadávok banky z tejto zmluvy;
 termíne vykonania kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy a zmlúv s ňou súvisiacich u klienta. (Klient súhlasí, že na predmetnej
kontrole sa môžu zúčastniť aj zástupcovia riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu alebo orgánu zastupujúceho
SR);
 skutočnostiach vyplývajúcich z analýzy ekonomickej situácie klienta, ktoré by viedli k zatriedeniu pohľadávky banky z tohto úveru
do triedy neštandardných pohľadávok v zmysle príslušného opatrenia NBS;
 akomkoľvek porušení podmienok tejto zmluvy;
 schválení dodatku k tejto zmluve;
 odstúpení banky od tejto zmluvy alebo vyhlásení predčasnej splatnosti úveru a o dôvodoch odstúpenia od tejto zmluvy alebo
vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru;
 začatí výkonu záložného práva zriadeného v prospech banky, podaní návrhu na vykonanie exekúcie alebo dražby na majetok
klienta, resp. po získaní takejto informácie o vedení exekúcoe alebo dražby na majetok klienta treťou osobou;
 podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie klienta resp. o získaní informácie o podaní takéhoto
návrhu;
 výsledku výkonu záložného práva, zániku resp. každej zmene obsahu záložného práva;
 podaní trestného oznámenia.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu určitú – do splnenia všetkých záväzkov
klienta vyplývajúcich z tejto zmluvy. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia.
10.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak.

1869/10/1119 Strana 3 z 3

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto dodatku č. 1, vyjadrujú vôľu zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré
by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich mene.
2. Dodatok č. 1 je platný a účinný dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a je uzatvorený na dobu určitú – do splnenia všetkých
záväzkov klienta vyplývajúcich z neho. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tohto dodatku č. 1, dodatok č. 1 je účinný dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke poplatok za zmenu zmluvných podmienok, ktorý je splatný v deň účinnosti tohto dodatku č. 1 vo
výške 240,25 EUR, slovom: Dvestoštyridsať EUR dvadsaťpäť centov.

V Banskej Bystrici, dňa 26.01.2021 V Banskej Bystrici, dňa 26.01.2021

Posted by / January 26, 2021

OZNAM: Testovanie na COVID-19 – celoplošný screening

Obecný úrad HM oznamuje, že testovanie na COVID 19 bude v našej obci prebiehať dňa:

23.1.2021 /sobota/

 • od 8.00 hod – 17.00 hod. len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Horná Mičiná.
 • od 17.00 do 19.00 je vyhradený na pretestovanie občanov bez trvalého pobytu v obci.

Prestávka: od 12.00 do 13.00 hod a od 16.30 do 17.00 hod. V tomto čase sa stery nevykonávajú.

Prosíme občanov, aby chodili na odberné miesto priebežne. Možnosť sledovať WEB kameru na www. hornamicina.eu

 

Testovania sa nemusia zúčastniť:

 • Deti do 15 rokov
 • Osoby nad 65 rokov
 • Osoby, ktoré prekonali COVID /platí 90 dní/
 • Osoby, ktoré už majú test od 18.1.2021
Posted by / January 22, 2021