Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 20.4.2021 + zápisnica

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.04.2021

PRÍTOMNÍ POSLANCI: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
NEPRÍTOMNÍ POSLANCI: Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 1 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Program obecného zastupiteľstva
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a zapisovateľa
OZ obce Horná Mičiná
určuje
– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za členov návrhovej komisie
– Richarda Kazíka za overovateľa zápisnice
– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 4. Dohoda o zriadení spoločného Dobrovoľného hasičského zboru obcí Horná a Dolná Mičiná
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Dohodu o zriadení spoločného DHZ obcí Horná a Dolná Mičiná

Obecný úrad Horná Mičiná
Obecné zastupiteľstvo

Strana 2 z 4

 

Uznesenie č. 4 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 5. Schválenie žiadostí o dotácie z obecného rozpočtu pre TJ Družstevník Mičiná, CZ ECAV
v Hornej Mičinej a Rímskokatolícku cirkev v Čeríne
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosti o dotácie z obecného rozpočtu pre:
TJ Družstevník Horná Mičiná vo výške 2.000,- €
CZ ECAV v Hornej Mičinej vo výške 1.000,- €
Rímskokatolícku cirkev v Čeríne vo výške 500,- €

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 6. Schválenie odpredaja obecnej parcely č. EKN-225/6 o výmere 423 m2, druh ostatná plocha
(novovytvorená parcela č. CKN-37/1) vedenej na LV č. 417 p. Ľubomírovi Krnáčovi ml. (č. d. 56)
z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou jeho matky
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– odpredaj obecnej parcely o výmere 423 m 2
Hlasovali za: (3) Jana Baranová, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (1) Michal Karkalík

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku č. EKN-225/1 o výmere 30 m2 vedenom na
LV č. 417 p. Igora Komoru (č. d. 215) z dôvodu vjazdu na súkromný pozemok
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 8. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 513/3 – 31 m2, 513/5 – 76 m2 a 75/3 – 18 m2) vedenej na LV č. 417 p. Lenky Milrádovej (č.
d. 26) z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou vo vlastníctve p.
Milrádovej
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 75/2 – 16 m2, 513/6 – 146 m2 a 73/1 – 47 m2) vedenej na LV č. 417 Ing. Pavla Hulinu (č. d.
300) z dôvodu užívania parcely a priameho susedstva s parcelou
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 9 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 10. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod domom č. 93 (Daniel Danko) obecnej
parcely č. EKN-938/2 o výmere 240 m2 vedenej na LV č. 417 a odkúpenie obecnej parcely č. EKN-
937/3 o výmere 344 m2 vedenej na LV č. 417
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov obecnej parcely a odkúpenie ďalšej obecnej
parcely

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 11. Žiadosť p. Lukáša Suju o odpustenie nájomného za prevádzkovanie potravín v obecnej
budove (č. d. 156) z dôvodu pandemickej situácie a zatvorenia prevádzky v období december 2020 až
apríl 2021
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosť o odpustenie nájomného z dôvodu pandemickej situácie
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 11 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
OZ obce Horná Mičiná
vyhlasuje
– voľbu hlavného kontrolóra obce
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 12 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 13. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– majetkové priznanie starostu za rok 2020

 

Uznesenie č. 13 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 14. Rôzne
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– informáciu o záujme vybudovať „streetworkové“ ihriska v areáli budovy obecného úradu
doporučuje starostovi obce
– zvolávať porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

 

Uznesenie č. 14 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 15. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 16. Návrh uznesení
Návrh uznesení OZ bol schválený.

K bodu 17. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zápisnica

Posted by / May 5, 2021
Logo obce a dokumenty

Voľba hlavného kontrolóra (2021)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horná Mičiná

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Mičinej uznesením č. 11/2021 zo dňa 20.4.2021

v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční do 30.6.2021na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

–       minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

 1. náležitosti prihlášky:

–      meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje

–      stručný profesijný životopis

–      overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

–      výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

–      súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len nariadenie GDPR) za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní MsZ

 

 1. ďalšie predpoklady:

–      5 rokov prax vo verejnej, štátnej správe, resp. v kontrolnej činnosti a účtovníctve

–      znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, príspevkových a rozpočtových organizácií

–      uživateľské ovládanie počítača

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Horná Mičiná zašle poštou, alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v zalepenej obálke s označením “Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať” na adresu: Obecný úrad 974 01  Horná Mičiná č. 79

Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí návrhová komisia na zasadnutí OZ, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra, t. j. tajným alebo verejným hlasovaním odsúhlasia poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva v deň konania volieb.

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v časovom rozsahu maximálne 10 minút.

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska väčšinu, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná 2.kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 2.kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.

Pracovný pomer bude uzatvorený na pracovný úväzok 3 hod. týždenne.

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Mičiná

Zverejnené na Úradnej tabuli obce: 5.5.2021

Posted by / May 5, 2021
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2020

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Horná Mičiná za rok 2020

 

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2020
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  b) štátnemu rozpočtu
  c) štátnym fondom
  d) rozpočtom iných obcí
  e) rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenia plnenia programov obce

 Viac v dokumente:

Záverečný účet obce Horná Mičiná za rok 2020

Posted by / May 5, 2021
Separovaný zber

Zber nadrozmerného odpadu a železa

Oznamujeme Vám, že v termíne

 • od 28.4.2021 15:00 až do 30.4.2021 10:00

bude prebiehať v obci zber nadrozmerného odpadu a železa. Dva kontajnery sú umiestnené na parkovisku pri novom futbalovom ihrisku. V piatok 30.4.2021 o 10:00 hod. budú kontajnery odvezené. Kontajnery sú určené pre občanov /nie firmy/, ktorí sa môžu bezplatne zbaviť drobného odpadu.

 • Vhadzovať môžete: nepotrebný nábytok, koberce a veci, ktoré z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné uložiť do nádob na komunálny odpad
 • Nepatria sem: pneumatiky (zoberie každý pneuservis), stavebný odpad (tehly, dlažba, stavebná suť …), lístie, tráva a nebezpečný odpad.

Prosíme občanov, odpad do kontajnera ukladajte tak, aby sa do nich čím viac zmestilo . Železo ukladajte vedľa kontajnerov.

Posted by / April 28, 2021

Testovanie COVID-19 – 30.4.2021 – PIATOK – POZOR! ZMENA ČASOV

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí pracujú a chodia domov neskôr. Ďakujeme za ústretovosť!

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 30.4.2021 (piatok)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 17:30 hod. občania)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max. 30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Posted by / April 27, 2021

Testovanie COVID-19 – 23.4.2021 – PIATOK – POZOR! ZMENA ČASOV

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí pracujú a chodia domov neskôr. Ďakujeme za ústretovosť!

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 23.4.2021 (piatok)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 18:30 hod. občania)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max. 30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Posted by / April 20, 2021

Testovanie COVID-19 – 16.4.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí pracujú a chodia domov neskôr.

Ďakujeme za ústretovosť!

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 16.4.2021 (piatok)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 18:30 hod. občania)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max. 30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Posted by / April 14, 2021

Testovanie COVID-19 – 9.4.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí pracujú a chodia domov neskôr.

Ďakujeme za ústretovosť!

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 9.4.2021 (piatok)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 18:30 hod. občania)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max. 30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Posted by / April 6, 2021