Logo obce a dokumenty

Oznámenie ku daniam

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva najneskôr 31. januára 2020. Týka sa to len tých fyzických a právnických osôb, u ktorých počas roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane. Rozhoduje vlastníctvo k 1. januáru. Aké zjmeny môžu byť:

 1. Predaj nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 2. Kúpa nehnuteľosti – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 3. Dedičstvo – predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve, ihneď po obdržaní právoplatného osvedčenia o dedičstve
 4. Darovanie – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 5. Stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie
 6. Kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán
 7. Odstránenie stavby – predložiť búracie povolenie

Zároveň je potrebné nahlásiť na obecný úrad zmenu v držaní psa: nadobudnutie, úbytok psa so stavom k 1.1.2020.

Poplatok za komunálny odpad – úľavu – je potrebné uplatniť s dokladom, preukazujúcim neprítomnosť v obci do 31.1.2020.

 

Ivan Lenár,

starosta obce, v.r.

Posted by / December 22, 2019
Logo obce a dokumenty

OZNAM – otváracie hodiny počas sviatkov

Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov:

 • 23.12.2019 – Zatvorené
 • 27.12.2019 – Zatvorené
 • 30.12.2019 – 8:00 – 15:00
 • 31.12.2019 – Zatvorené
 • 2.11.2020 – Zatvorené
 • 3.11.2020 – Zatvorené

Ďakujeme za porozumenie.

Posted by / December 22, 2019
Separovaný zber

Harmonogram zberu odpadu na rok 2020

Harmonogram zberu odpadu  v roku 2020.

Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

 

MESIACZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

TRIEDENÝ ODPAD

PLASTYPAPIERSKLOKOVY
DEŇDEŇDEŇDEŇDEŇ
VRIECKONT.KONT.KONT.KONT.
Január21529667931
Február12263364
Marec1125225330
Apríl8226623
Máj62013137525
Jún31788411
Júl11529662930
August1226101064
September9237731028
Október721121286
November4189954

19

December216307732

 

Posted by / December 22, 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 13.12.2019 /piatok/  o 18:30 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2020
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a návrh na roky 2021 a 2022
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2020
 7. Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného stavebného úradu
 8. Žiadosť o predaj časti pozemku f. HOFFE s.r.o o výmere 8 m2 /nová parcela č. CKN 518/4/ odčlenená od parcely č. EKN 225/1 vedená na LV 471 vo vlastníctve obce.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesení
 12. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / December 9, 2019
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje „Obnova bytového domu Horná Mičiná 176“, postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre stavebníkov Spoločenstvo vlastníkov bytov Horná Mičiná 176, ktorí podali dňa 1.3.2019 na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

V zákonnej lehote podal účastník konania (vlastník pozemku) SPF, Búdkova 25, Bratislava odvolanie. Po uplynutí lehoty stavebný úrad postúpil vec nadriadenému orgánu Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, aby v danej veci rozhodol. OÚ rozhodol, zrušil rozhodnutie stavebného úradu a vec vrátl späť na nové konanie. 30.9.2019 bolo doručené späťvzatie odvolania podaného SPF. Nakoľko rozhodnutie stavebného úradu bolo zrušené, stavebný úrad oznámil pokračovanie konania v súlade so zákonom.

Rozhodnutie o povolení stavby – Obnova bytoveho domu Horna Micina 176

 

Posted by / December 3, 2019

Adventný koncert speváckeho súboru Hron

Spevácky súbor Hron a obec Horná Mičiná Vás pozývajú na

Adventný koncert

pod taktovkou Petra Bibza, 7.12.2019 o 16:00 v Evanjelickom kostole na Hornej Mičinej.

Fotky z vystúpenia:

Posted by / December 2, 2019

Mikuláš 2019

Obec Horná Mičiná pozýva deti obce dňa

7.12.2019 (sobota)

na stretnutie s Mikulášom, rozsvietenie vianočného stromčeka a sladkú odmenu.

PROGRAM:

14:45 hod.    – divadelné predstavenie hercov z Divadla pod balkónom v sále obecného úradu a rozdávanie mikulášskych balíkov

16:00 hod.    – rozsvietenie vianočného stromčeka v obecnom parku

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE !

Posted by / November 25, 2019
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o odstránení stavby

V prílohe je rozhodnutie obce Horná Mičiná, ktorým nariaďuje odstránenie stavby schátralého rodinného domu v Hornej Mičinej č. 61, postavená na parc. KN-C č. 256 v kat. území Horná Mičiná, LV č. 168 v prospech spoločnosti VEHA, obchodná spoločnosť spol. s r.o., Štefánikova 49/8, Nitra.

Odstránenie stavby najneskôr do 31.12.2019.

Odstránenie zrealizuje firma MR Staving s.r.o., Horná Mičiná 174 na náklady spoločnosti VEHA.

 

Viac v tejto prílohe: Rozhodnutie o odstránení stavby – VEHA

Posted by / November 20, 2019