Oznam pre cestujúcich

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že na spoločnom rokovaní Banskobystrického regionálneho združenia obcí bolo dohodnuté, že autobusové spoje budú premávať od pondelka 27. 1. 2020 podľa platných cestovných poriadkov v rámci okresu Banská Bystrica.
Starostovia obcí okresu Banská Bystrica jednomyseľne súhlasili, aby mesto Banská Bystrica objednalo autobusovú dopravu u SAD Zvolen za
všetky obce okresu Banská Bystrica, nakoľko sa jedná o komplikovaný schvaľovací proces v jednotlivých samosprávach (schválenie zmlúv s
dopravcom a s BBSK o refundácii ako aj úpravy obecných rozpočtov podliehajú schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom).

Posted by / January 26, 2020
Logo obce a dokumenty

Oznámenie ku daniam

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva najneskôr 31. januára 2020. Týka sa to len tých fyzických a právnických osôb, u ktorých počas roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane. Rozhoduje vlastníctvo k 1. januáru. Aké zjmeny môžu byť:

 1. Predaj nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 2. Kúpa nehnuteľosti – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 3. Dedičstvo – predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve, ihneď po obdržaní právoplatného osvedčenia o dedičstve
 4. Darovanie – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 5. Stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie
 6. Kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán
 7. Odstránenie stavby – predložiť búracie povolenie

Zároveň je potrebné nahlásiť na obecný úrad zmenu v držaní psa: nadobudnutie, úbytok psa so stavom k 1.1.2020.

Poplatok za komunálny odpad – úľavu – je potrebné uplatniť s dokladom, preukazujúcim neprítomnosť v obci do 31.1.2020.

 

Ivan Lenár,

starosta obce, v.r.

Posted by / December 22, 2019
Logo obce a dokumenty

OZNAM – otváracie hodiny počas sviatkov

Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov:

 • 23.12.2019 – Zatvorené
 • 27.12.2019 – Zatvorené
 • 30.12.2019 – 8:00 – 15:00
 • 31.12.2019 – Zatvorené
 • 2.11.2020 – Zatvorené
 • 3.11.2020 – Zatvorené

Ďakujeme za porozumenie.

Posted by / December 22, 2019
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje „Obnova bytového domu Horná Mičiná 176“, postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre stavebníkov Spoločenstvo vlastníkov bytov Horná Mičiná 176, ktorí podali dňa 1.3.2019 na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

V zákonnej lehote podal účastník konania (vlastník pozemku) SPF, Búdkova 25, Bratislava odvolanie. Po uplynutí lehoty stavebný úrad postúpil vec nadriadenému orgánu Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, aby v danej veci rozhodol. OÚ rozhodol, zrušil rozhodnutie stavebného úradu a vec vrátl späť na nové konanie. 30.9.2019 bolo doručené späťvzatie odvolania podaného SPF. Nakoľko rozhodnutie stavebného úradu bolo zrušené, stavebný úrad oznámil pokračovanie konania v súlade so zákonom.

Rozhodnutie o povolení stavby – Obnova bytoveho domu Horna Micina 176

 

Posted by / December 3, 2019
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o odstránení stavby

V prílohe je rozhodnutie obce Horná Mičiná, ktorým nariaďuje odstránenie stavby schátralého rodinného domu v Hornej Mičinej č. 61, postavená na parc. KN-C č. 256 v kat. území Horná Mičiná, LV č. 168 v prospech spoločnosti VEHA, obchodná spoločnosť spol. s r.o., Štefánikova 49/8, Nitra.

Odstránenie stavby najneskôr do 31.12.2019.

Odstránenie zrealizuje firma MR Staving s.r.o., Horná Mičiná 174 na náklady spoločnosti VEHA.

 

Viac v tejto prílohe: Rozhodnutie o odstránení stavby – VEHA

Posted by / November 20, 2019

Prehliadka evanjelického cintorína

Centrum seniorov pri obci Horná Mičiná

Pozýva seniorov a občanov na prehliadku evanjelického cintorína v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, kde sa nachádzajú hroby významných národovcov. Sprevádzať nás bude pani Borguľová Janka. Prehliadka sa uskutoční dňa 13.11.2019 /streda/ stretnutím o 13.45 hod. v evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici. Linkový autobus ide z Hornej Mičinej do BB o 12.50 a 13.00 hod.

Po prehliadke evanjelického cintorína navštívime výstavu – Kovačica známa i neznáma – výnimočná výstava slovenského insitného umenia zo Srbska v Thurzovom dome , Nám. SNP č. 4, Banská Bystrica.

 

Ema Zacharová v.r.

Predsedníčka CS

Posted by / November 8, 2019