Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 13.8.2020

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– Program obecného zastupiteľstva doplnený o bod 11.
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa – OZ obce Horná Mičiná určuje:
– Richarda Kazíka a Bohuša Martinca za členov návrhovej komisie
– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice
– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 4. Žiadosť pána Reného Ledvinu (č. d. 147) o odkúpenie časti pozemku C-KN 516 o výmere 2m2, (LV č. 417) – druh ostatná plocha, z dôvodu zásahu strechy do obecnej parcely OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN 516 o výmere 2 m2 Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 4 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 5. Prejednanie indikatívnej ponuky od Prima banka Slovensko, a.s., na predĺženie splatnosti obecného úveru – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– ponuku na predĺženie splatnosti úveru obce Horná Mičiná
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 5 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 6. Schválenie rekonštrukcie obecnej cesty v časti smer nové ihrisko a rekonštrukcie výtlkov miestnych komunikácií – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– rekonštrukciu miestnych komunikácií
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 6 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 7 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 8. Schválenie celoročného hospodárenia obce za rok 2019 – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– hospodárenie obce za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 8 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 9. Správa z auditu Účtovnej závierky za rok 2019 – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Správu z auditu Účtovnej závierky za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 9 / zo dňa 13.08.2020
K bodu 10. Smernica o verejnom obstarávaní OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Smernicu o verejnom obstarávaní
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 10 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 11. Schválenie obstarania exteriérového pingpongového stola v areáli futbalového ihriska – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– obstaranie exteriérového pingpongového stola
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 11 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 12. Rôzne – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci – informáciu o umiestnení obstarávaného pingpongového stola
doporučuje starostovi obce
– zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 12 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 13. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 14. Návrh uznesení
Uznesenia OZ boli schválené.

K bodu 15. Záver

 

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ: Michal Karkalík
Overovatelia: Jana Baranová a Bohuš Martinec
Starosta: Ivan Lenár

 

Zápisnica OZ – 2020_08_13

Posted by / September 7, 2020

Cyklotúra – Mičinský okruh – 3. ročník

Veľký okruh: 20 KM

Malý okruh: 7 KM (rodiny s deťmi)

Štart 22.8.2020 o 12:00. Zraz účastníkov bude od 11:30 – 12:00. O občerstvenie je postarané, po akcii posedenie pri hudbe.

Sprievodný program:

  • možnosť stanovania
  • posedenie pri ohni
  • večerné premietanie filmov na plátno

Organizátor: Obec Horná Mičiná, P&A catering, Telovýchovná jednota Družstevník Mičiná.

Z podujatia bude vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webe hornamicina.eu. Ak nesúhlasíte so zverejnením, námietku uplatnite na OU Horná Mičiná.

 

Posted by / August 20, 2020

Oznámenie o vstupe na pozemok – SSD

Spoločnosť VUJE a.s. ako spracovateľ projektovej dokumentácie na stavbu „Medzibrod – rekonštrukcia vedenia č. 7859, 7860, 7868, 7870“ oznamuje, že majiteľ a prevádzkovateľ vedení distribučnej siete Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. IČO: 36442151, sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina ako držiteľ povolenia  a prevádzkovateľ distribučnej siete elektrickej energie bude vykonávať stavebné práce a týmto oznamuje vlastníkom obce Horná Mičiná, ktoré sú uvedené v prílohe, že vykoná realizáciu stavby, ktorá bola povolená určeným stavebným úradom Obce Medzibrod, vyjadrením zn. OCUS 2020/00112 dňa 4.6.2020.

V rámci realizácie bude vykonaná výmena fázových vodičov na uvedenom vedení. Stavba bude realizovaná v období rok 2022 až 2023 a uživatelia a majitelia stavby budú oslovení vybraným dodávateľom stavby za účelom upresnenia vstupov na pozemky.

VUJE – SSD – Oznámenie o vstupe na pozemok + mapy

Posted by / July 21, 2020

Detský denný tábor Babylon v Hronseku

Milí rodičia,
rok 2020 je výnimočný aj tým, že  tím Detského Babylonu si  pre Vás a Vaše ratolesti po prví raz pripravil v Banskej Bystrici obľúbený formát tábora pre deti, ktoré sú spoločenské, ale možno sa ešte trošku obávajú ísť na dlhšie od rodičov do „spacieho“ tábora. Nemusíte si lámať hlavu nad tým, čo budú deti počas voľných týždňov robiť, majú predsa možnosť otvoriť brány do sveta fantázie a nájsť si množstvo nových kamarátov spolu s nami!!!

V súvislosti s dnešnou situáciou okolo ochorenia COVID – 19 sa bude denný tábor samozrejme konať s prísnymi hygienickými opatreniami! 

Termín nových dobrodružstiev:
03. 08. – 07. 08. 2020

Cena:
Cena za denný tábor je 90,- eur
Súrodenecká zľava – 10,- eur na dieťa!
Platby za tábor treba uskutočniť platbou na  účet do Tatra banky s nasledovnými údajmi IBAN: SK 86 1100 0000 0029 4901 5363; variabilný symbol – rodné číslo prihlasovaného dieťaťa.

Miesto:
Hronsek  – Banská Bystrica, medzi Banskou Bystricou a Zvolenom
Obecný úrad/Záhrada barokového kaštieľa Záhumenie 126/26 97631 Hronskek
Denný tábor začína každý deň od 08:00 hod., táborový deň končí o 16:30.
Deti je potrebné priviesť od 7:30 – 8:30 – skorší/neskorší príchod vieme riešiť individuálne

Prihlasovanie: 
https://detskybabylon.sk/prihlaska-do-tabora 

V cene je zahrnuté:
– celodenný program pod vedením odborných lektorov
– pitný režim, obedové menu, olovrant a desiata
– darček pre každého účastníka denného tábora
– materiálno – technické zabezpečenie
– deti pod vedením lektorov zvládnu základy divadelných techník, moderovania, šikovné ručičky a veľa hier a pohybových aktivít

Dôležité!!! Nezabudnite so sebou doniesť fotokópiu preukazu poistenca.
Tábor je určený pre deti od 5 – 99 rokov.

Deti budú rozdelené do jednotlivých dielní pod vedením lektorov podľa veku.

A ako vyzerá napríklad taký táborový deň? 

Pondelok

07:30 – 8:30 – Príchod detí,
09:00 – 09:30 – Vysvetlenie čo budeme v daný deň robiť a prečo
09:30 – 11:30 – Tvorivá hra
10:00 – 10:15 – Desiata
10:15 – 11:30 – Tvorivá hra
11:30 – 12:00 – Obed
12:00 – 13:00 – Siesta (čítanie kníh, maľovanie) – Siestu prispôsobujeme veku detí
13:00 – 15:30 – Športové a pohybové hry
16:00 – 16:30 – Odchod detí

Posted by / June 18, 2020

Prehliadka expozície Vily Dominika Skuteckého

Denné centrum seniorov v Hornej Mičinej Vás pozýva na prehliadku zrekonštruovanej expozície Vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici so známym obrazom Trh v Banskej Bystrici a s odborným výkladom Dr. Jany Borguľovej.

 

POZOR: Posúva sa termín z 17.6.2020 na nový termín 23.6.2020.

Termín: Streda, 23. júna 2020 o 14:00

Miesto: Horná 55, Banská Bystrica (oproti Prioru)

Tešíme sa na Vás.

————– Aktualizované foto z udalosti —————–

Posted by / June 16, 2020

Hydina na predaj – utorok 16.6.2020 o 14:45

Hydinárska farma Pašienka bude v utorok  (16.06.2020) o 14:45 hod.  bude predávať na miestnom trhovisku za dobrú cenu:

  • čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou, s priemernou váhou 4,50 až 5,00 kg cena 6,60€/kg.
  • polovice  kačíc s polovičnou pečeňou s priemernou váhou 2,40 kg, cena 7€/kg
  • samostatné kačacie pečene, cena za 26,80€/kg
  • kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg, cena 20,40 €/kg

Na trhovisku sa zdržiavame 15 minút.

Posted by / June 15, 2020
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 20.5.2020

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.05.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:

– Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná určuje

– Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

OZ obce Horná Mičiná schvaľuje

– Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 4 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 5. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce ku dňu 30.06.2020

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 5 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 6. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 6 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 7. Žiadosť pána Pavla Martinca (č. d. 59) o odkúpenie obecného pozemku C-KN 40/3 o výmere 22 m2 (LV č. 417) – druh ostatná plocha

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN 40/3 o výmere 22 m2

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 7 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 8. Žiadosť pána Ľubomíra Krnáča (č. d. 56) o odkúpenie obecného  pozemku E-KN 225/6 o výmere 423 m2 (LV č. 417) – druh ostatná plocha

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E-KN 225/6 o výmere 423 m2

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 8 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 9. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci

– informácie o opatreniach obecného úradu v súvislosti s pandémiou COVID-19

– informáciu o predbežnom zrušení plánovaných verejných zhromaždeniach usporadúvaných obcou Horná Mičiná v roku 2020

– informáciu o odstránení zmrzlinového stánku z obecného pozemku

– návrh občanov obce Horná Mičiná o vybudovanie exteriérového pingpongového stola

doporučuje starostovi obce

– zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Jaroslav Paľa, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 9 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 10. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 11. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

K bodu 12. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Zapisovateľ: Michal Karkalík

Overovatelia: Jana Baranová a Bohuš Martinec

Posted by / May 26, 2020

75.výročie oslobodenia

Dňa 8.5.2020 sme si položením vencov a zapálením sviečok aj v našej obci pripomenuli pietnou spomienkou na všetkých padlých a všetkých,ktorí sa podieľali na oslobodzovacích bojoch v druhej svetovej vojne.
Európa tento deň slávi ako Deň víťazstva nad fašizmom a nacizmom.
Poďakovanie za organizáciu patrí ZO ZPB , obecnému úradu v Hornej Mičinej,ako aj všetkým,ktorý prišli na toto spomienkové miesto.

Ivan Lenár – starosta obce

Trištvrte storočia od konca 2. svetovej vojny si pripomenuli v piatok podvečer 8. mája 2020 aj občania Hornej Mičinej pri Banskej Bystrici. V komornom zložení zástupcov ZO SZPB a starostu obce Ivana Lenára v obnovenom areáli vojnového pomníka zapálili sviečky v tvare sedemdesiatpäťky. V krátkom príhovore zazneli slová o vďačnosti osloboditeľom obce – červenej a rumunskej armáde, ako aj o nádeji, že sa strašné vojnové udalosti nebudú opakovať. O vojnových udalostiach nech vypovedajú iba dokumentárne a umelecké filmy, ktoré najmä mladej generácii môžu poskytnúť obraz udalostí, ktoré tak tragicky poznamenali milióny obyvateľov.

Ako dovetok možno uviesť, že jeden z prítomných na slávnosti na druhý deň našiel vo svojej záhrade nábojnicu z pušky s dátumom 7. VIII. 1938. Vojna sa teda aj po 75 rokoch ešte stále rukolapne pripomína – preto nezabúdajme!

Jana Borguľová

Foto: Jana Borguľová

Posted by / May 13, 2020