OZNAM: Testovanie na COVID-19 – celoplošný screening

Obecný úrad HM oznamuje, že testovanie na COVID 19 bude v našej obci prebiehať dňa:

23.1.2021 /sobota/

 • od 8.00 hod – 17.00 hod. len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Horná Mičiná.
 • od 17.00 do 19.00 je vyhradený na pretestovanie občanov bez trvalého pobytu v obci.

Prestávka: od 12.00 do 13.00 hod a od 16.30 do 17.00 hod. V tomto čase sa stery nevykonávajú.

Prosíme občanov, aby chodili na odberné miesto priebežne. Možnosť sledovať WEB kameru na www. hornamicina.eu

 

Testovania sa nemusia zúčastniť:

 • Deti do 15 rokov
 • Osoby nad 65 rokov
 • Osoby, ktoré prekonali COVID /platí 90 dní/
 • Osoby, ktoré už majú test od 18.1.2021
Posted by / January 22, 2021
Logo obce a dokumenty

Oznam – zatvorenie obecného úradu

Obecný úrad bude

od 22.12.2020 do 11.1.20201

zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za porozumenie.

Ivan Lenár, v.r.

starosta obce

Posted by / December 21, 2020
Logo obce a dokumenty

Oznámenie ku daniam a poplatku za kom.odpad

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva najneskôr do 31. januára 2021. Týka sa to len tých fyzických a právnických osôb, u ktorých počas roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane. Rozhoduje vlastníctvo k 1. januáru.

Aké zmeny môžu byť:

 1. Predaj nehnuteľnosti- predložiť rozhodnutie spr. Katastra
 2. Kúpa nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie spr. Katastra
 3. Dedičstvo – predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve,
  hneď po obdržaní právoplatného osvedčenia o dedičstve
 4. Darovanie – predložiť rozhodnutie spr. Katastra
 5. Stavebný pozemok- predložiť právoplatné stav. pov.
 6. Kolaudácia stavby- predložiť kolaud. rozh., geom. plán
 7. Odstránenie stavby- predložiť búr. povolenie.

Zároveň je potrebné nahlásiť na obecný úrad zmenu v držaní
psa: nadobudnutie, úbytok psa so stavom k 1.1.2021.

Poplatok za komunálny odpad – úľavu – je potrebné uplatniť s dokladom, preukazujúcim neprítomnosť v obci do 31.1.2021.

 

Ivan Lenár, starosta obce, v.r.

Posted by / December 21, 2020

Vybavenie elektrickej prípojky ONLINE

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila
pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac. „Vďaka novému systému stačí zákazníkom internetové pripojenie a môžu si vybaviť prípojku, nechať si posúdiť možnosť pripojenia ešte pred výstavbou nehnuteľnosti, požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo o vytýčenie našich sietí, nahlásiť odpočet elektromera, zmenu odberateľa, alebo odkonzultovať technické zmeny,“ vymenovala časť možností Anna Rechtoríková, riaditeľka divízie zákaznícke služby SSD. Dodala, že veľkým prínosom je aj možnosť priebežného sledovania stavu jednotlivých žiadostí a priamej online
komunikácie s pracovníkom SSD, ktorý ju vybavuje. „Kedykoľvek je tu možnosť skontrolovať si na našej webovej stránke v akom štádiu je proces. Ak nám chýbajú od zákazníka nejaké
dokumenty, hneď ho na to upozorníme mailom,“ upresnila.

Distribučná spoločnosť si uvedomuje, že pre laika môže byť vybavovanie nového pripojenia či iných žiadostí náročné, preto na svojom webe ponúka podrobný, ale zrozumiteľný popis jednotlivých krokov. Nové elektronické služby môžu využiť všetci odberatelia z distribučného územia SSD, či už ide o domácnosti alebo podnikateľov na úrovni nízkeho napätia. Energetici plánujú svoje elektronické služby v blízkej budúcnosti postupne rozširovať.

„Ročne prijmeme a spracujeme viac ako 50-tisíc žiadostí. Takmer polovica z nich sa týka nových pripojení. Doteraz sme všetky dostávali poštou. Každý, kto stavia dom alebo kupuje nehnuteľnosť, chce mať elektrinu čo najskôr. Ak využije elektronický systém, prinesie mu to viaceré výhody. Stále však treba počítať s tým, že si treba splniť všetky povinnosti a pozorne čítať naše usmernenia. Nedôslednosť dokáže predĺžiť vybavovanie žiadosti aj o týždne,“ upozornila na veľmi častú chybu Petra Jakubová, vedúca kontaktného centra v Stredoslovenskej distribučnej.

Hoci je nový systém efektívnejší a distribútor ho odporúča využívať v čo najväčšej miere, stále zostáva v ponuke aj možnosť posielať papierové formuláre prostredníctvom pošty.

 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.

Posted by / December 18, 2020
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 14.12.2020

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 14.12.2020

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Neprítomní poslanci: Jaroslav Paľa

Zapisovateľ: Michal Karkalík
Členovia návrhovej komisie: Jana Baranová a Bohuš Martinec
Overovateľ: Richard Kazík
Starosta: Ivan Lenár

Uznesenia sú v priloženom súbore: Uznesenia OZ zo dňa 14.12.2020

Posted by / December 16, 2020
Logo obce a dokumenty

Zápisnica zasadnutia OZ H.Mičiná – 13.11.2020

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Hornej Mičinej, konaného dňa 13.11.2020 v budove obecného úradu horá Mičiná, ktoré bolo zahájené o 18:00 hod.

Prítomní:

Starosta obce: Ivan Lenár

Poslanci OZ:

  • Michal Karkalík
  • Richard Kazík

Občania obce a prizvaní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Poslanci OZ: