Prerušenie dodávky elektriny – 20.-23. september 2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny pre odberné miesta v obci Horná Mičiná v čase:

 • od 20.9.2021 od 8.00 hod. do 14.30 hod
 • od 21.9.2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod
 • od 22.9.2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod
 • od 23.9.2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – sept 2021

Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o povolení stavby – RD Horná Mičiná KN-C č. 571/60

Obec Horná Mičiná, zastúpená podľa ust. § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, starostom Ivanom Lenárom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov v súlade s § 39a ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na ust. § 4 umiestňuje a § 66 v nadväznosti na § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje stavbu
„Rodinný dom Horná Mičiná“,

ktorá je umiestnená na pozemku parc. KN-C č. 571/60 (rodinný dom+garáž+spevnené plochy+terasa+žumpa) a pozemky stavbou dotknuté KN-C č. 735/3 v kat. úz. Horná Mičiná – lokalita Hericov prameň v Hornej Mičinej pre stavebníka, Mgr. Jakub Lukáč, Trieda SNP 64, Banská Bystrica, ktorý podal dňa 18.9.2020 na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

Účastníci konania: Mgr. Jakub Lukáč, Trieda SNP 64, Banská Bystrica; a ďalší účastníci konania známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené verejnou vyhláškou;

Stavba: Rodinný dom je navrhnutý pre priestorové zabezpečenie päť-izbového bytu na dvoch obytných podlažiach / prízemie, podkrovie / s využitím nízkeho podstrešného priestoru pôjdu na odkladanie sezónnych vecí.

Umiestnenie stavby:

 • objekt rodinného domu je umiestnený od hranice pozemku parc. KN-C č.571/48 v kat. úz. Horná Mičiná na vzdialenosť cca min 3,08 m, vzdialenosť medzi stavbami rodinných domov je 6,42 m (najbližší roh rodinného domu) so súhlasom susedov
 • objekt rodinného domu je umiestnený od susedného rodinného domu pozemku parc. KN-C č.571/40 v kat. úz. Horná Mičiná na vzdialenosť cca min 9,57 m
 • objekt rodinného domu je umiestnený od hranice pozemku/prístupu k pozemku parc. KN-C č. 735/3 v kat. úz. Horná Mičiná na vzdialenosť cca min. 12,78 m (najbližší roh rodinného domu)

Viac: Povolenie stavby – p.Lukac

Posted by / August 31, 2021
Logo obce a dokumenty

Predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Lackova

ZVEREJNENIE ZÁMERU

predať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať predmetné nehnuteľnosti (pozemok) kúpnopredajnou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva Žiadateľa. Jedná sa o:

Nehnuteľnosti (pozemky):

 1. pozemok parc. č. E-KN 938/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 240 m², vedené v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec: Horná Mičiná, katastrálne územie Horná Mičiná, zapísané na LV č. 417

Žiadateľovi:

Meno a priezvisko : Dana Lacková,
Trvale bytom: Môlča 70, 974 01 Banská Bystrica

do jej výlučného vlastníctva vo veľkosti 1/1 k celku.

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

„Skutočnosť hodného osobitného zreteľa je, že predmetné pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sú z hľadiska geografickej polohy susediacimi pozemkami k nehnuteľnosti vo vlastníctve rodičov žiadateľky a ktorí súhlasili s ich odkúpením do výlučného vlastníctva ich dcéry/žiadateľky, a s ohľadom na hospodársku neefektívnosť ich využitia zo strany obce s poukazom na tieto skutočnosti, sa obec Horná Mičiná rozhodla o predaj predmetného pozemku žiadateľke“.

Obec Horná Mičiná

Posted by / August 31, 2021
Logo obce a dokumenty

Predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Caban, p. Cabanová

ZVEREJNENIE ZÁMERU

predať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva Žiadateľa.

Predmetný pozemok je:

 1. novovytvorený pozemok, podľa geometrického plánu č. 45308381-186/2021 zo dňa 2.8.2021 vyhotoveného vyhotoviteľom: Bc. Matúš Debnár GEOTECH, IČO: 45308381, Železničiarska 595/2, 974 01 Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 13.8.2021 pod číslom G1-803/2021(ďalej aj len ako „Geometrický plán“), parc. č KNC 520/4 s výmerou 77 m 2 ,
  druh pozemku: vodná plocha, obec: Horná Mičiná , okres Banská Bystrica, kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:

  • ako diel č. 1, od pozemku parc. č. EKN 225/8 s výmerou 18626 m 2 (nová výmera 18549 m 2 ), druh pozemku: ostatná plocha, obec: Horná Mičiná , okres Banská Bystrica, kat. úz. Horná Mičiná, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom,

(ďalej aj len ako „Predmetný pozemok“).

Žiadateľovi:

Meno a priezvisko : Martin Caban a manž. Andrea Cabanová,
Trvale bytom: Nevoľné 1008/195, 97 401 Banská Bystrica, Sitnianska 33, 974 01 Banská Bystrica

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku.

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

„Skutočnosť, že predmetný pozemok, ktorý je predmetom prevodu je z hľadiska geografickej polohy susediacim pozemkom k pozemku žiadateľa, žiadatelia sa oň dlhodobo starajú a udržujú, bude využívaný ako prístup k stavbe rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa a s ohľadom na nízku výmeru predmetného pozemku a hospodársku neefektívnosť jeho využitia zo strany obce s poukazom na vyššie uvedené, sa Obec Horná Mičiná rozhodla o predaj predmetného pozemku žiadateľovi“.

Obec Horná Mičiná

Posted by / August 30, 2021
Logo obce a dokumenty

Predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Hulina

ZVEREJNENIE ZÁMERU

predať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva Žiadateľa.

Predmetné pozemky sú:

 1. novovytvorený pozemok, podľa geometrického plánu č. 14419475-08/2021 zo dňa 23.03.2021 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Pivka Juraj Geoplan, IČO: 14419475, Trieda SNP 75, Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 6.4.2021 pod číslom 61-300/2021(ďalej aj len ako „Geometrický plán“), parc. č KNC 75/2 s výmerou 16 m 2 , druh pozemku: záhrada, obec: Horná Mičiná , okres Banská Bystrica, kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
  • ako diel č. 3 od pozemku parc. č. EKN 225/7 s výmerou 3275 m 2 (nová výmera 2941 m 2 ), druh pozemku: ostatná plocha, obec: Horná Mičiná , okres Banská Bystrica, kat. úz. Horná Mičiná, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom,
 2. novovytvorený pozemok, podľa geometrického plánu č. 14419475-08/2021 zo dňa 23.03.2021 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Pivka Juraj Geoplan, IČO: 14419475, Trieda SNP 75, Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 6.4.2021 pod číslom 61-300/2021(ďalej aj len ako „Geometrický plán“), parc. č KNC 513/6 s výmerou 146 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, obec: Horná Mičiná , okres Banská Bystrica, kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
  • ako diel č. 2 od pozemku parc. č. EKN 225/7 s výmerou 3275 m 2 (nová výmera 2941 m 2 ), druh pozemku: ostatná plocha, obec: Horná Mičiná , okre