Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica
od 21.06.2021, 12.00 hod do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov  v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

pplk. Ing. Milan Hrudka, v. r.

riaditeľ OR HaZZ v Banskej Bystrici

Posted by / June 22, 2021
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce
Verejné prerokovanie

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), týmto oznamuje verejnosti, dotknutým právnickým a fyzickým osobám že po dohode a spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP podľa § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvolávame

verejné prerokovanie

Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Horná Mičiná,

ktoré sa uskutoční
dňa 1.7.2021 (štvrtok) o 9.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Hornej Mičinej.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je prístupná na webovom sídle

Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/ .

Konzultácie podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná” je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie  doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 

Posted by / June 18, 2021
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce
Predĺženie prerokovania

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 22 a § 31 stavebného zákona verejnosti, že prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Horná Mičiná

sa predlžuje do 20.7.2021.

Návrh územnoplánovacej dokumentácie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hornej Mičinej. Návrh ÚPN je zverejnený tu. Prípadné pripomienky je potrebné podať písomne, najneskôr do 20.7.2021 na Obecný úrad Hornej Mičinej.

Posted by / June 18, 2021
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce
Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná” je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
e-mail: oszp.bb@minv.sk
telefón: 048/430 63 62

Správa o hodnotení strategického dokumentu je prístupná na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/.
Konzultácie podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná” je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Značka.: OU-BB-OSZP3-202 l/002993-031

Posted by / June 10, 2021
Logo obce a dokumenty

Oznámenie o začatí konania – p. Lukáč, p. Diaková

Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o nariadenie ústneho pojednávania bez miestneho zisťovania.

  Stavebníci, Mgr. Jakub Lukáč, Trieda SNP 64, Banská Bystrica a Petra Diaková, Bernolákova 15, Banská Bystrica, ktorí podali dňa 18.9.2020 na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom Horná Mičiná”, ktorá je navrhnutá na pozemku pare. KN-C č. 571/60 (rodinný dom + garáž + spevnené plochy + terasa + žumpa) a pozemky stavbou dotknuté KN-C č. 735/3 v kat. úz. Horná Mičiná – lokalita Hericov prameň v Hornej Mičinej.
  Účastníci konania: Mgr. Jakub Lukáč, Trieda SNP 64, Banská Bystrica; Petra Diaková, Bernolákova 15, Banská Bystrica; a ďalší účastníci konania známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené verejnou vyhláškou;

Obec Horná Mičiná, zastúpená podľa ust. § 13 ods. 4 pí­sm. c) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v platnom znení, starostom Ivanom Lenárom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov v súlade § 35, 36 a § 60, 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie bez miestneho zisťovania na deň

29.6.2021 o 9:30 hod na Obecnom úrade v Hornej Mičinej č. 79 (sála Obecného úradu).

Do podkladov k rozhodnutiu možno nahliadnuť na Obci Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

So zreteľom na pretrvávajúci stav šírenia koronavírusu-2 (SARS-Co V-2), spôsobujúceho ochorenie COVID-19, stavebný úrad aj naďalej odporúča všetkým účastníkom konania, ich zástupcom alebo zúčastneným osobám, aby zvážili nevyhnutnosť a naliehavosť realizácie práva nazerania do administratívneho spisu, ktoré im priznáva ust. § 23 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok”) v spojení s ust. § 140 stavebného zákona, a tiež aby zvážili spôsob realizácie tohto práva, nakoľko podľa uvedeného ust. § 23 ods. I správneho poriadku, možno toto právo realizovať aj „iným spôsobom” po dohode s vo veci konajúcim referentom tunajšieho stavebného úradu. Vo veci konajúceho referenta stavebného úradu možno za účelom dohody o realizácii práva nazerania do spisu kontaktovať telefonicky na tel. č. 048/4180923, prípadne prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adrese: hornamicina@gmail.com.

Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní inak k nim nebude prihliadnuté.

Dotknuté orgány v zmysle§ 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska nún sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca originál písomnej plnej moci toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

Ivan Lenár

starosta obce

 

Oznámenie o začatí konania

Posted by / June 1, 2021
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce – verejné prerokovanie

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa §18 ids. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov týmto oznamuje v súlade s ustanovením §22 a §31 stavebného zákona verejnosti prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Horná Mičiná.

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN sa uskutoční dňa 17.6.2021 (štvrtok) o 13:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hornej Mičinej.

Vyvesené 1.6.2021

Pozvanka

Posted by / June 1, 2021
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 20.4.2021 + zápisnica

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.04.2021

PRÍTOMNÍ POSLANCI: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
NEPRÍTOMNÍ POSLANCI: Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 1 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Program obecného zastupiteľstva
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a zapisovateľa
OZ obce Horná Mičiná
určuje
– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za členov návrhovej komisie
– Richarda Kazíka za overovateľa zápisnice
– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 4. Dohoda o zriadení spoločného Dobrovoľného hasičského zboru obcí Horná a Dolná Mičiná
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Dohodu o zriadení spoločného DHZ obcí Horná a Dolná Mičiná

Obecný úrad Horná Mičiná
Obecné zastupiteľstvo

Strana 2 z 4

 

Uznesenie č. 4 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 5. Schválenie žiadostí o dotácie z obecného rozpočtu pre TJ Družstevník Mičiná, CZ ECAV
v Hornej Mičinej a Rímskokatolícku cirkev v Čeríne
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosti o dotácie z obecného rozpočtu pre:
TJ Družstevník Horná Mičiná vo výške 2.000,- €
CZ ECAV v Hornej Mičinej vo výške 1.000,- €
Rímskokatolícku cirkev v Čeríne vo výške 500,- €

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 6. Schválenie odpredaja obecnej parcely č. EKN-225/6 o výmere 423 m2, druh ostatná plocha
(novovytvorená parcela č. CKN-37/1) vedenej na LV č. 417 p. Ľubomírovi Krnáčovi ml. (č. d. 56)
z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou jeho matky
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– odpredaj obecnej parcely o výmere 423 m 2
Hlasovali za: (3) Jana Baranová, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (1) Michal Karkalík

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku č. EKN-225/1 o výmere 30 m2 vedenom na
LV č. 417 p. Igora Komoru (č. d. 215) z dôvodu vjazdu na súkromný pozemok
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 8. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 513/3 – 31 m2, 513/5 – 76 m2 a 75/3 – 18 m2) vedenej na LV č. 417 p. Lenky Milrádovej (č.
d. 26) z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou vo vlastníctve p.
Milrádovej
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 75/2 – 16 m2, 513/6 – 146 m2 a 73/1 – 47 m2) vedenej na LV č. 417 Ing. Pavla Hulinu (č. d.
300) z dôvodu užívania parcely a priameho susedstva s parcelou
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 9 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 10. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod domom č. 93 (Daniel Danko) obecnej
parcely č. EKN-938/2 o výmere 240 m2 vedenej na LV č. 417 a odkúpenie obecnej parcely č. EKN-
937/3 o výmere 344 m2 vedenej na LV č. 417
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov obecnej parcely a odkúpenie ďalšej obecnej
parcely

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 11. Žiadosť p. Lukáša Suju o odpustenie nájomného za prevádzkovanie potravín v obecnej
budove (č. d. 156) z dôvodu pandemickej situácie a zatvorenia prevádzky v období december 2020 až
apríl 2021
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosť o odpustenie nájomného z dôvodu pandemickej situácie
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 11 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
OZ obce Horná Mičiná
vyhlasuje
– voľbu hlavného kontrolóra obce
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 12 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 13. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– majetkové priznanie starostu za rok 2020

 

Uznesenie č. 13 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 14. Rôzne
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– informáciu o záujme vybudovať „streetworkové“ ihriska v areáli budovy obecného úradu
doporučuje starostovi obce
– zvolávať porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

 

Uznesenie č. 14 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 15. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 16. Návrh uznesení
Návrh uznesení OZ bol schválený.

K bodu 17. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zápisnica

Posted by / May 5, 2021
Logo obce a dokumenty

Voľba hlavného kontrolóra (2021)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horná Mičiná

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Mičinej uznesením č. 11/2021 zo dňa 20.4.2021

v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční do 30.6.2021na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

–       minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

 1. náležitosti prihlášky:

–      meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje

–      stručný profesijný životopis

–      overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

–      výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

–      súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len nariadenie GDPR) za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní MsZ

 

 1. ďalšie predpoklady:

–      5 rokov prax vo verejnej, štátnej správe, resp. v kontrolnej činnosti a účtovníctve

–      znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, príspevkových a rozpočtových organizácií

–      uživateľské ovládanie počítača

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Horná Mičiná zašle poštou, alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v zalepenej obálke s označením “Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať” na adresu: Obecný úrad 974 01  Horná Mičiná č. 79

Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí návrhová komisia na zasadnutí OZ, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra, t. j. tajným alebo verejným hlasovaním odsúhlasia poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva v deň konania volieb.

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v časovom rozsahu maximálne 10 minút.

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska väčšinu, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná 2.kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 2.kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.

Pracovný pomer bude uzatvorený na pracovný úväzok 3 hod. týždenne.

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Mičiná

Zverejnené na Úradnej tabuli obce: 5.5.2021

Posted by / May 5, 2021

Testovanie COVID-19 – 30.4.2021 – PIATOK – POZOR! ZMENA ČASOV

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí pracujú a chodia domov neskôr. Ďakujeme za ústretovosť!

Miesto testovania:

Dátum testovania:

 • 30.4.2021 (piatok)

Čas testovania: 

(ukončenie testovania môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 17:30 hod. občania)

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť:

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz, pri registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky.

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár. Tu zvolíte dátum testovania, vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu.

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste.

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu max. 30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Posted by / April 27, 2021