les

,,POZNAJ SVOJ CHOTÁR „

Pozemkové spoločenstvo Urbár a ZO SZPB  Horná Mičiná

Vás pozývajú dňa 15.júla 2017 (sobota) na pešiu túru našim chotárom.

Zraz účastníkov o 8:00 hod.pred budovou urbáru.

TRASA : Roháčovec – poľovnícka chata pred Závozom – Hájny Diel – Vrúca (na hranici urbáru)

 

Občerstvenie si zoberte so sebou.

TEŠÍME  SA  NA  VAŠU  ÚČASŤ  !

Posted by / July 12, 2017
les

Valné zhromaždenie

V zmysle stanov Pozemkového spoločenstva URBÁR Horná Mičiná čl. 1.5.zvoláva výbor spoločenstva Valné zhromaždenie členov na deň 13.februára 2016 (sobota) o 15:00 hod.. Zhromaždenie sa uskutoční v sále OU Hornej Mičinej (Niva) s nasledovným programom:

1. OTVORENIE
2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV
3. VOĽBA VOLEBNEJ A SČÍTACEJ KOMISIE
4. SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČENSTVA ZA ROK 2015
5. INFORMÁCIA O ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2015
6. PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH A ROZPOČET NA ROK 2015
7. VOĽBA PREDSEDU A ČLENOV VÝBORU A DOZORNEJ RADY PS URBÁR
8. DISKUSIA
9. UZNESENIE
10. UKONČENIE

Účasť členov je potrebná. V prípade, že sa člen nemôže Valného zhromaždenia zúčastniť, môže ho na základe písomnej plnej moci zastupovať iný člen resp. rodinný príslušník.
Podpísané splnomocnenie prineste na schôdzu.

Po skončení bude pre členov podané pohostenie a vyplatene dividendy za rok 2015.

PS URBÁR Zhromaždenie – zvolanie

Posted by / February 4, 2016