horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. §50a a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v ...
Detaily zverejnenia

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje "Obnova bytového domu Horná Mičiná 176", postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre ...
Detaily zverejnenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 1. polrok 2020 Návrh PKČ na prvý polrok 2020 ...
Detaily zverejnenia

Rozhodnutie o odstránení stavby

V prílohe je rozhodnutie obce Horná Mičiná, ktorým nariaďuje odstránenie stavby schátralého rodinného domu v Hornej Mičinej č. 61, postavená ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ...
Detaily zverejnenia

Zámer prenechať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením § ...
Detaily zverejnenia

Zmluva o zriadení združenia obcí

Názov združenia obcí je : Banskobystrické regionálne združenie obcí Sídlo združenia je: Obec Riečka, Hlavná 125/2, 974 01 Riečka Účastníci ...
Detaily zverejnenia

Kúpna zmluva na predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Predávajúcim:  Obec Horná Mičiná , č. 79, Horná Mičiná, PSČ: 974 01, ...
Detaily zverejnenia

Povolenie výstavby – RD SO 01 a SO 02

Obec Horná Mičiná povoľuje "Rodinné domy SO 01 a SO 02 (novostavba)", umiestnené na parcele KN-C č. 522/114 a 522/115 ...
Detaily zverejnenia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020

V súvislosti s novým programovým obdobím Európskej únie na roky 2015 - 2020 je nevyhnutné aktualizovať základné programové dokumenty, prostredníctvom ...
Detaily zverejnenia