horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Rozhodnutie o povolení stavby – RD Horná Mičiná KN-C č. 571/60

Obec Horná Mičiná, zastúpená podľa ust. § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ...
Detaily zverejnenia

Predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Lackova

ZVEREJNENIE ZÁMERU predať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Horná Mičiná v súlade s ...
Detaily zverejnenia

Predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Caban, p. Cabanová

ZVEREJNENIE ZÁMERU predať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Horná Mičiná v súlade s ...
Detaily zverejnenia

Predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Hulina

ZVEREJNENIE ZÁMERU predať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Horná Mičiná v súlade s ...
Detaily zverejnenia

Predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Milrádová

ZVEREJNENIE ZÁMERU predať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Horná Mičiná v súlade s ...
Detaily zverejnenia

Predaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Komora

ZVEREJNENIE ZÁMERU predať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Horná Mičiná v súlade s ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce
Verejné prerokovanie

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce
Predĺženie prerokovania

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce
Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná" je možné predkladať najneskôr do ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie o začatí konania – p. Lukáč, p. Diaková

Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o nariadenie ústneho pojednávania bez miestneho zisťovania.   Stavebníci, ...
Detaily zverejnenia