horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Územný plán obce
Verejné prerokovanie

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce
Predĺženie prerokovania

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce
Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná" je možné predkladať najneskôr do ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie o začatí konania – p. Lukáč, p. Diaková

Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o nariadenie ústneho pojednávania bez miestneho zisťovania.   Stavebníci, ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce – verejné prerokovanie

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa §18 ids. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce – návrh júl 2020

Územný plán obce Horná Mičiná v štádiu návrhu z júla 2020. Návrh územného plánu HM - 7-2020 ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie pokračovaní konania a nariadenie miestneho zisťovania – p. Dutko

Oznámenie o pokračovaní konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebník: Tomáš ...
Detaily zverejnenia

Záverečný účet obce za r. 2020

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Horná Mičiná za rok 2020   OBSAH : Rozpočet obce na rok 2020 Rozbor plnenia príjmov ...
Detaily zverejnenia

Kúpna zmluva – Obec HM – p. Kačík, p. Ošková

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ...
Detaily zverejnenia

Kúpna zmluva – Obec HM – René Ledvina

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ...
Detaily zverejnenia