horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Záverečný účet obce za r. 2020

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Horná Mičiná za rok 2020   OBSAH : Rozpočet obce na rok 2020 Rozbor plnenia príjmov ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie – odpady

Obec Horná Mičiná zverejňuje úroveň vytriedenie komunálneho odpadu za rok 2020: 15,43% Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového ...
Detaily zverejnenia

Zámer predaja majetku obce – p. Krnáč

Obec Horná Mičiná týmto v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e)zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nasledovného ...
Detaily zverejnenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – R. Magic

Žiadateľ Rastislav Magic žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny, podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ...
Detaily zverejnenia

Zmluva o termínovanom úvere č. 07/005/13

Dodatok č.1 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného ...
Detaily zverejnenia

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu – RD Lukáčovci

Obec Horná Mičiná ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vo veci žiadosti stavebníkov: Mgr. Jakuba Lukáča, trieda SNP 64, ...
Detaily zverejnenia

Zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa – M. Kačík

Zverejnenie zámeru predať nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná, na ktorý sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa. novovytvorený pozemok C-KN ...
Detaily zverejnenia

Zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa – R. Ledvina

Zverejnenie zámeru predať nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná, na ktorý sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa. novovytvorený pozemok C-KN ...
Detaily zverejnenia

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky v súlade s ustanovením §34e zákona 229/1991Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce – adresa na doručovanie

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené tu. ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORNÁ MIČINÁ Oznam Okresného úradu BB Oznamujeme verejnosti, že stanoviská ...
Detaily zverejnenia