horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Zámer predaja majetku obce – p. Krnáč

Obec Horná Mičiná týmto v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e)zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nasledovného ...
Detaily zverejnenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – R. Magic

Žiadateľ Rastislav Magic žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny, podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ...
Detaily zverejnenia

Zmluva o termínovanom úvere č. 07/005/13

Dodatok č.1 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného ...
Detaily zverejnenia

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu – RD Lukáčovci

Obec Horná Mičiná ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vo veci žiadosti stavebníkov: Mgr. Jakuba Lukáča, trieda SNP 64, ...
Detaily zverejnenia

Zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa – M. Kačík

Zverejnenie zámeru predať nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná, na ktorý sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa. novovytvorený pozemok C-KN ...
Detaily zverejnenia

Zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa – R. Ledvina

Zverejnenie zámeru predať nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná, na ktorý sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa. novovytvorený pozemok C-KN ...
Detaily zverejnenia

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky v súlade s ustanovením §34e zákona 229/1991Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
Detaily zverejnenia

Územný plán obce – adresa na doručovanie

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené tu. ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORNÁ MIČINÁ Oznam Okresného úradu BB Oznamujeme verejnosti, že stanoviská ...
Detaily zverejnenia

ZRUŠENIE úradných hodín na Obecnom úrade Horná Mičiná

Od 2.11.2020 sú zrušené úradné hodiny na Obecnom úrade v Hornej Mičinej do odvolania.  Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu z ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie o začatí konania – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania a predvolanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 23.10.2020 o 9:30 so zrazom na ...
Detaily zverejnenia