horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Oznámenie o pokračovaní konania

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SÚ 25593-1269/2019-Har - pokr. V Banskej Bystrici 05.03.2019 Vybavuje / tel.: Ing. Harmanová / 048 - ...
Detaily zverejnenia

Zámer previesť obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie – odpady

Obec Horná Mičiná, zastúpená starostom Ivanom Lenárom Vám na základe vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov oznamuje % úrovne ...
Detaily zverejnenia

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 17.1.2019

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.1.2019 Kúpnu zmluvu v zmysle §588 a nasl. zákona č. 40/1946 Zb. Občiansky zákonník v znení ...
Detaily zverejnenia

Dobrovoľná dražba DD PSO213/18

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe navrhovateľom dražby Slovenská sporiteľňa, a.s. a dražobníkom Platiť sa oplatí, s.r.o. Ide o prvú dražbu. Konať ...
Detaily zverejnenia

Rozhodnutie Okresného úradu BB

V prílohe je rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky vo veci odvolania sa NASES, Trnava voči ...
Detaily zverejnenia

Záverečný účet obce za r. 2018

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Horná Mičiná za rok 2018: Predkladateľ: Ivan Lenár Spracoval: Ing. Hýblová Jaroslava Dátum: 12.2.2019 ...
Detaily zverejnenia

Rozhodnutie ŽP BB

V prílohe je rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek prostredia ...
Detaily zverejnenia

Regionálna územná stratégia BBK

Obstarávateľ dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica ktorý predložil Okresnému ...
Detaily zverejnenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 1. polrok 2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019 ...
Detaily zverejnenia