horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Zmluva o zriadení združenia obcí

Názov združenia obcí je : Banskobystrické regionálne združenie obcí Sídlo združenia je: Obec Riečka, Hlavná 125/2, 974 01 Riečka Účastníci ...
Detaily zverejnenia

Kúpna zmluva na predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Predávajúcim:  Obec Horná Mičiná , č. 79, Horná Mičiná, PSČ: 974 01, ...
Detaily zverejnenia

Povolenie výstavby – RD SO 01 a SO 02

Obec Horná Mičiná povoľuje "Rodinné domy SO 01 a SO 02 (novostavba)", umiestnené na parcele KN-C č. 522/114 a 522/115 ...
Detaily zverejnenia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020

V súvislosti s novým programovým obdobím Európskej únie na roky 2015 - 2020 je nevyhnutné aktualizovať základné programové dokumenty, prostredníctvom ...
Detaily zverejnenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 2. polrok 2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019 ...
Detaily zverejnenia

Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru previesť nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením § ...
Detaily zverejnenia

Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje "Obnova bytového domu Horná Mičiná 176", postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie – vývoz odpadov cez sviatky

Obec Horná Mičiná oznamuje občanom obce, že vývoz komunálneho odpadu sa bude realizovať v sobotu 20.4.2019 zavčas ráno od 5:00hod ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie o pokračovaní konania

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SÚ 25593-1269/2019-Har - pokr. V Banskej Bystrici 05.03.2019 Vybavuje / tel.: Ing. Harmanová / 048 - ...
Detaily zverejnenia