horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 2. polrok 2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019 ...
Detaily zverejnenia

Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje "Obnova bytového domu Horná Mičiná 176", postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie – vývoz odpadov cez sviatky

Obec Horná Mičiná oznamuje občanom obce, že vývoz komunálneho odpadu sa bude realizovať v sobotu 20.4.2019 zavčas ráno od 5:00hod ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie o pokračovaní konania

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SÚ 25593-1269/2019-Har - pokr. V Banskej Bystrici 05.03.2019 Vybavuje / tel.: Ing. Harmanová / 048 - ...
Detaily zverejnenia

Zámer previesť obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie – odpady

Obec Horná Mičiná, zastúpená starostom Ivanom Lenárom Vám na základe vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov oznamuje % úrovne ...
Detaily zverejnenia

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 17.1.2019

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.1.2019 Kúpnu zmluvu v zmysle §588 a nasl. zákona č. 40/1946 Zb. Občiansky zákonník v znení ...
Detaily zverejnenia

Dobrovoľná dražba DD PSO213/18

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe navrhovateľom dražby Slovenská sporiteľňa, a.s. a dražobníkom Platiť sa oplatí, s.r.o. Ide o prvú dražbu. Konať ...
Detaily zverejnenia