horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Oznámenie o vstupe na pozemok – SSD

Spoločnosť VUJE a.s. ako spracovateľ projektovej dokumentácie na stavbu "Medzibrod - rekonštrukcia vedenia č. 7859, 7860, 7868, 7870" oznamuje, že ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní – Tomáš Dutko

Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebník: ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie o pokračovaní konania – TJ Družstevník

V prílohe je oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou a o nariadení ústneho pojednávania a ...
Detaily zverejnenia

Záverečný účet obce za r. 2019

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Horná Mičiná za rok 2019   OBSAH :   Rozpočet obce na rok 2019 Rozbor plnenia ...
Detaily zverejnenia

Mesto BB – dodatky a potvrdenie o zverejnení zmluvy

Dodatky ku spoločnému obecnému úradu: Dodatok č. 1 Dodatok č.4 Potvrdenie_o_zverejnení_zmluvy ...
Detaily zverejnenia

Oznámenie verejného funkcionára 2019

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov prekladám ...
Detaily zverejnenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 2. polrok 2020 Navrh PKČ na druhý polrok 2020 ...
Detaily zverejnenia

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. §50a a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v ...
Detaily zverejnenia

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje "Obnova bytového domu Horná Mičiná 176", postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre ...
Detaily zverejnenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 1. polrok 2020 Návrh PKČ na prvý polrok 2020 ...
Detaily zverejnenia