Separovaný zber

Zber elektro odpadu

Obecný úrad Horná Mičiná oznamuje občanom obce, že v zmysle vyhlášky č. 373/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne

 • od 25.10.2021 až do 27.10.2021

bude prebiehať v obci zber všetkých kategórií elektro odpadu z domácností. Elektro odpad sa zbiera pri obecnom úrade, pred garážou a zbierajú sa:

 • chladničky/mrazničky
 • práčky/umývačky riadu
 • sporáky/rúry na pečenie/mikrovlnky/elektrické sporáky
 • elektrické radiátory
 • elektrické ventilátory
 • vysávače/žehličky/iné spotrebiče na žehlenie/šijacie stroje
 • hriankovače/fritézy
 • osobné počítače/tlačiarne/monitory/klávesnice/reproduktory/notebooky/myši a pod.
 • elektrické písacie stroje/kalkulačky/telefóny
 • rozhlasové prijímače/televízne prijímače
 • videokamery
 • vŕtačky/pílky
 • kosačky/termostaty/prístroje na meranie a váženie alebo nastavovanie pre domácnosť a pod…

Zároveň sa zbierajú akumulátory a batérie.

 

Vo štvrtok 28.10.2021 o 8.00 hod. bude elektroodpad odvezený!

Posted by / October 21, 2021
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na ŽP – OÚ BB

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 OS Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len “Okresný úrad Banská Bystrica”) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § S ods.1 zákona č. 525/2003 z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s§ 3 ods.1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
vydáva
podľa § 7 ods. S zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe predloženého oznámenia o strategickom dokumente: .Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030″, ktoré predložil obstarávateľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271, prostredníctvom oprávneného zástupcu – Ján Nosko, primátor mesta,
toto rozhodnutie:
strategický dokument .Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030″ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený strategický dokument je možné schváliť podľa osobitných predpisov a rešpektovať nasledovné pripomienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk:

– v prípade stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom vhodnosť a podmienky jeho využitia,
– v prípade stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia vhodnosť a podmienky jeho využitia,
– okrem legislatívnych stupňov ochrany prírody uviesť veľkoplošné a maloplošné chránené územia, genofondové lokality, chránené biotopy, chránené druhy rastlín a živočíchov a vplyv plánovaných zámerov a aktivít na chránené prvky prírody,
– pri revitalizácií a protipovodňových úpravách vodných tokov v maximálnej miere zachovávať sprievodnú brehovú vegetáciu jej dosádzanie realizovať z miestne a stanovištne vhodných drevín a nenarúšať pôvodné koryto vodných tokov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271, prostredníctvom oprávneného zástupcu obstarávateľa – Ján Nosko, primátor mesta, predložil dňa 30.07.2021 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len .Okresný úrad Banská Bystrica”) podľa § S ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o EIA”) oznámenie o strategickom dokumente .Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030″ (ďalej len .oznámenie o strategickom dokumente”), ktorého zhotoviteľ je Ing. Vladimír Brieda.
Návrhu Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030, územie mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica patrí medzi mestské aglomerácie využívajúce svoj rastový potenciál zameraný hlavne na zabezpečenie udržateľnosti rozvoja územia. Špecifickou prioritou pre tento typ územia je zabezpečenie udržateľnosti jeho rozvoja a harmonizácia dynamiky rozvoja jednotlivých funkčných systémov mesta ako motorov rozvoja regiónu a zabezpečenie ich udržateľnosti a to najmä s dôrazom na:

• Zlepšenie dopravy medzi jadrom aglomerácie a jej zázemím;
• Efektívne riešenie problematiky životného prostredia spojenej s koncentráciou veľkého množstva obyvateľov a adaptácia aglomerácií na zmenu klímy;
• Zabezpečenie dostatočného rozsahu služieb, občianskej vybavenosti a predchádzanie vzniku a prehlbovania sociálneho vylúčenia;
• Zlepšovanie podmienok pre posun podnikov smerom ku konkurencieschopnosti založenej na znalostiach a inováciách v rámci regionálnych inovačných ekosystémov;

Zohľadnenie zvýšenia nákladov na výstavbu, údržbu a modernizáciu infraštruktúry v mestských aglomeráciách.
Základom integrovanej územnej stratégie rozvoja mestskej funkčnej oblasti s jadrovým mestom Banská Bystrica je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení, aktivít, iniciatív a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru reagujúcich na špecifické výzvy, priority a potenciál vymedzeného územia -mesta Banská Bystrica a obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť v Banskobystrickom kraji na základe Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica.
Hlavný cieľ
Rozvíjať mestskú funkčnú oblasť a mesto pre obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov a investorov. Na dosiahnutie hlavného cieľa boli definované tri priority rozvoja územia mestskej funkčnej oblasti s jadrovým mestom Banská Bystrica: Priorita 1. Prosperujúca mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica -magnet pre mladých a vzdelaných ľudí
Priorita II. Zelená a zdravá mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica -kvalitné, bezpečné, zdravé a atraktívne prostredie
Priorita III. Dobré spravovanie mestskej funkčnej oblasti a mesta Banská Bystrica -kvalitnejšie verejné politiky s účasťou občanov
Strategické ciele špecifické pre jednotlivé priority
Strategický cieľ: 1. 1. lnovatívna a kreatívna mestská ekonomika
Strategický cieľ: 1.2. Moderný a udržateľný dopravný systém
Strategický cieľ: 1.3. Zručnosti pre 21.storočie pre všetkých
Strategický cieľ: 1.4. Obnova a využívanie kultúrneho dedičstva
Strategický cieľ: 2.1. Inteligentná mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica
Strategický cieľ: 2.2. Zelená a nízkouhlíková mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica
Strategický cieľ: 2.3. Zdravie a sociálna starostlivosť pre všetkých
Strategický cieľ: 3.1. Kapacity pre otvorené vládnutie
Strategický cieľ: 3.2. Komunitným rozvojom a participáciou ku kvalitnejšiemu prostrediu
Strategický cieľ: 3.3. Posilnenie bezpečnosti a sociálne istoty pre mladých a ohrozených
Požiadavky na vstupy
Realizácia integrovanej územnej stratégie nebude vyžadovať žiadne dodatočné vstupy relevantné pre posudzovanie z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Naopak, koncepcia strategického dokumentu je zameraná na zníženie materiálových a energetických vstupov do miestnej ekonomiky na vymedzenom území. Naplnenie stratégie konkrétnymi projektmi bude predmetom posúdenia podľa zákona na úrovni posudzovania vplyvov na životné prostredie jednotlivých činností a dokument ako taký nevytvára priamy rámec pre projekty alebo činnosti podľa prílohy č. B Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri spracovaní Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2022-2030 budú využité:
• dostupné existujúce poznatky získané v rámci prípravných prác, osobitne dôležité strategické a koncepčné dokumenty (BBSK) zaoberajúce sa parciálnymi problémami, ktoré budú riešené v PHSR BBSK,
• stratégie a koncepčné materiály s celoštátnou pôsobnosťou, Partnerská dohoda SR na roky 2021-2027, návrh OP Slovensko
• výstupy z verejných diskusií s aktérmi (identifikácia problémov/výziev, cieľov a rozvojových zámerov aktérov v dotknutom území),
• požiadavky a rozvojové zámery zástupcov samospráv (obcí, mesta Banská Bystrica),
• súbory štatistických dát pre inventarizačnú a analytickú časť (primárne a sekundárne dáta)
• súbory štatistických dát (primárne dáta) získané na základe dotazníkových prieskumov
• relevantné právne normy,
• odborné kapacity v území ako vytvorené tematické pracovné skupiny a Kooperačná rada, ktorých členovia a členky zastupujú široké spektrum organizácií a združení za jednotlivé definované oblasti.

V procese spracovania strategického dokumentu boli premietnuté a zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín ako sú obyvatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie prevádzkované členmi mestskej funkčnej oblasti, mimovládne organizácie, záujmové skupiny obyvateľov, podnikateľské subjekty a jeho jednotlivé orgány: poslanci zastupiteľstiev, primátor a vedenie Mesta Banská Bystrica a starostovia obcí, komisie.
Údaje o výstupoch
Výstupom procesu plánovania bude strategický dokument -Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2022-2030, schválená príslušnými zastupiteľstvami a prerokovaná Kooperačnou radou. Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2022-2030 má v strategickej časti formulovanú víziu, hlavný cieľ a priority, ktoré vyplynuli z identifikovaných problémov na území mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica.
Okresný úrad Banská Bystrica na základe oznámenia o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, vykonal podľa § 7 zákona o EIA zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona o EIA.
V rámci zisťovacieho konania zverejnil Okresný úrad Banská Bystrica podľa § 6 ods. 2 zákona o EIA oznámenie o strategickom dokumente na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia, a listom č. OU-BB-OSZP3-2021/020242-004 zo dňa 03.08.2021 rozposlal predmetné oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom. Pri zverejnení oznámenia oznámil Okresný úrad Banská Bystrica podľa § 6 ods. 3 zákona o EIA miesto a čas konania konzultácií podľa §63 zákona o EIA. Obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 zákona o EIA zverejnil informáciu o oznámení po dobu 15 dní na webovej stránke obce.

OU BB – Rozhodnutie o posudzovani vplyvov

Posted by / October 21, 2021

Pridajte sa do tímu dobrovoľníkov na EYOF 2022

Zažite atmosféru Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022!

 

V termíne 24. – 30. júla 2022 sa uskutoční veľké multišportové podujatie: letný Olympijský festival mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici, ktorý bude športovým sviatkom pre mladých ľudí od 14 do 18 rokov z päťdesiatich európskych štátov.

Dôležitým článkom pri prípravách i samotnej realizácii sú Dobrovoľníci, ktorí sú tvárou podujatia a sú viditeľní nie len na športoviskách, ale i v celom meste a okolitých obciach.

Dobrovoľnícka činnosť na tomto veľkom podujatí prináša so sebou príležitosti rozvíjať nové zručnosti, spoznať nových ľudí z celej Európy a podporí osobný i profesionálny rast.

Kliknutím na nižšie uvedený link a vyplnením registračného formulára máte aj vy možnosť pridať sa medzi 1500 dobrovoľníkov zo Slovenska i z celej Európy a zažiť atmosféru Európskeho olympijského festivalu zvnútra. Vybrať si môžete zo 16 oblastí, v ktorých by ste chceli byť zaradení.

Dobrovoľníkom môže byť každý, kto dovŕši v termíne podujatia 16 rokov.

Dobrovoľníkom ponúkame:

 • Limitovanú edíciu oblečenia
 • Stravu a pitný režim
 • Relax vo VolunteersBase Campe
 • Pomoc s ubytovaním pre cezpoľných dobrovoľníkov

 

INFO LETÁK STIAHNETE TU

 

Registrujte sa už dnes:  

https://eyof2022.com/dobrovolnici-registracia/

 

Pre viac informácií o EYOF 2022 Banská Bystrica:

https://eyof2022.com/

 

Aj vďaka vám dokážeme byť úspešní. Pridajte sa do tímu dobrovoľníkov na EYOF 2022.

S pozdravom

Júlia Jančíková

Head of Volunteers

 

Organising Committee

EYOF 2022 Banská Bystrica

Skuteckého 132/22, 974 01 Banská Bystrica

Slovakia

+421 902 139 256

julia.jancikova@eyof2022.com | www.eyof2022.com

Posted by / October 19, 2021