Oznam pre cestujúcich

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že na spoločnom rokovaní Banskobystrického regionálneho združenia obcí bolo dohodnuté, že autobusové spoje budú premávať od pondelka 27. 1. 2020 podľa platných cestovných poriadkov v rámci okresu Banská Bystrica.
Starostovia obcí okresu Banská Bystrica jednomyseľne súhlasili, aby mesto Banská Bystrica objednalo autobusovú dopravu u SAD Zvolen za
všetky obce okresu Banská Bystrica, nakoľko sa jedná o komplikovaný schvaľovací proces v jednotlivých samosprávach (schválenie zmlúv s
dopravcom a s BBSK o refundácii ako aj úpravy obecných rozpočtov podliehajú schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom).

Posted by / January 26, 2020
Logo obce a dokumenty

Oznámenie ku daniam

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva najneskôr 31. januára 2020. Týka sa to len tých fyzických a právnických osôb, u ktorých počas roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane. Rozhoduje vlastníctvo k 1. januáru. Aké zjmeny môžu byť:

 1. Predaj nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 2. Kúpa nehnuteľosti – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 3. Dedičstvo – predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve, ihneď po obdržaní právoplatného osvedčenia o dedičstve
 4. Darovanie – predložiť rozhodnutie spr. katastra
 5. Stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie
 6. Kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán
 7. Odstránenie stavby – predložiť búracie povolenie

Zároveň je potrebné nahlásiť na obecný úrad zmenu v držaní psa: nadobudnutie, úbytok psa so stavom k 1.1.2020.

Poplatok za komunálny odpad – úľavu – je potrebné uplatniť s dokladom, preukazujúcim neprítomnosť v obci do 31.1.2020.

 

Ivan Lenár,

starosta obce, v.r.

Posted by / December 22, 2019
Logo obce a dokumenty

OZNAM – otváracie hodiny počas sviatkov

Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov:

 • 23.12.2019 – Zatvorené
 • 27.12.2019 – Zatvorené
 • 30.12.2019 – 8:00 – 15:00
 • 31.12.2019 – Zatvorené
 • 2.11.2020 – Zatvorené
 • 3.11.2020 – Zatvorené

Ďakujeme za porozumenie.

Posted by / December 22, 2019
Separovaný zber

Harmonogram zberu odpadu na rok 2020

Harmonogram zberu odpadu  v roku 2020.

Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

 

MESIACZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

TRIEDENÝ ODPAD

PLASTYPAPIERSKLOKOVY
DEŇDEŇDEŇDEŇDEŇ
VRIECKONT.KONT.KONT.KONT.
Január21529667931
Február12263364
Marec1125225330
Apríl8226623
Máj62013137525
Jún31788411
Júl11529662930
August1226101064
September9237731028
Október721121286
November4189954

19

December216307732

 

Posted by / December 22, 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 13.12.2019 /piatok/  o 18:30 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2020
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a návrh na roky 2021 a 2022
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2020
 7. Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného stavebného úradu
 8. Žiadosť o predaj časti pozemku f. HOFFE s.r.o o výmere 8 m2 /nová parcela č. CKN 518/4/ odčlenená od parcely č. EKN 225/1 vedená na LV 471 vo vlastníctve obce.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesení
 12. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / December 9, 2019
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje „Obnova bytového domu Horná Mičiná 176“, postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre stavebníkov Spoločenstvo vlastníkov bytov Horná Mičiná 176, ktorí podali dňa 1.3.2019 na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

V zákonnej lehote podal účastník konania (vlastník pozemku) SPF, Búdkova 25, Bratislava odvolanie. Po uplynutí lehoty stavebný úrad postúpil vec nadriadenému orgánu Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, aby v danej veci rozhodol. OÚ rozhodol, zrušil rozhodnutie stavebného úradu a vec vrátl späť na nové konanie. 30.9.2019 bolo doručené späťvzatie odvolania podaného SPF. Nakoľko rozhodnutie stavebného úradu bolo zrušené, stavebný úrad oznámil pokračovanie konania v súlade so zákonom.

Rozhodnutie o povolení stavby – Obnova bytoveho domu Horna Micina 176

 

Posted by / December 3, 2019

Adventný koncert speváckeho súboru Hron

Spevácky súbor Hron a obec Horná Mičiná Vás pozývajú na

Adventný koncert

pod taktovkou Petra Bibza, 7.12.2019 o 16:00 v Evanjelickom kostole na Hornej Mičinej.

Fotky z vystúpenia:

Posted by / December 2, 2019

Mikuláš 2019

Obec Horná Mičiná pozýva deti obce dňa

7.12.2019 (sobota)

na stretnutie s Mikulášom, rozsvietenie vianočného stromčeka a sladkú odmenu.

PROGRAM:

14:45 hod.    – divadelné predstavenie hercov z Divadla pod balkónom v sále obecného úradu a rozdávanie mikulášskych balíkov

16:00 hod.    – rozsvietenie vianočného stromčeka v obecnom parku

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE !

Posted by / November 25, 2019