10. ročník súťaže o pohár starostu obce Hronsek a 3. kolo RHLS 2021

DHZ Hronsek Vás pozýva na 10. ročník súťaže o pohár starostu obce Hronsek a 3. kolo RHLS 2021, ktorý sa uskutoční

31.7.2021 (sobota)

Program:

 • 11:00 – Registrácia družstiev
 • 11:45 – Slávnostný nástup
 • 12:00 – Začiatok súťaže
 • 17:00 – Predpokladaný koniec súťaže
 • 17:30 – Súťaž o pohár Veliteľa DHZ v pití piva
 • 18:00 – Tombola
 • 18:45 – Vystúpenie ľudovej hudby z Hrochoti
 • 20:30 – Koncert kapely Patejdlovci
 • 22:00 – Diskotéka DJ Maco

Sprievodné akcie: 

 • Skákací hrad
 • Detská Rambo dráha

Posted by / July 28, 2021
Logo obce a dokumenty

Dražba spoluvlastníckeho podielu – 199EX 164/20-54

Oznamujeme, že na základe exekučného titulu č. 12C/7/2017 zo dňa 02.09.2019 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica a poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120249184 zo dňa 06.03.2020 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica sa bude konať :

dňa 25.08.2021 o 10:00:00 hod.

v kancelárii súdneho exekútora JUDr. Jána Debnára, so sídlom Krné 84, Detva

Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 18.08.2021 o 10:00 hod., Horná Mičiná

 

Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlácili najneskôr do 16.08.2021 na t.č. 0455454837 alebo 0910 795 111.

 

Viac info v prílohe: Vyhláška o dražbe 199EX 164/20-54

Posted by / July 19, 2021

Cyklotúra MDD – Mičinský okruh – 4. ročník

Veľký okruh: 35 KM

Malý okruh: 8 KM (rodiny s deťmi)

Štart 4.7.2021 /nedeľa/ o 10:30.

Zraz účastníkov bude od 10:00. O občerstvenie je postarané, po túre posedenie pri hudbe.

Sprievodný program začína od 15:00 pre všetky deti obce:

 • penová show
 • nafukovací hrad
 • letné kino …

Organizátor: Obec Horná Mičiná, P&A catering, Telovýchovná jednota Družstevník Mičiná.

Z podujatia bude vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webe hornamicina.eu. Ak nesúhlasíte so zverejnením, námietku uplatnite na OU Horná Mičiná.

Info: 0905 272 753

 

 

Posted by / June 30, 2021

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej – jún 2021

Dňa 28.6.2021/pondelok/  o 18:00 hod.

sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v sále obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Prejednanie kúpnej zmluvy so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou o odpredaji parciel v areáli vodného zdroja Hericov prameň /vysporiadanie vlastníckych vzťahov
 5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – rekonštrukcia trafostanice na parcele E – 225/4, E  225/3 – vedenej na LV 417 vo vlastníctve obce.
 6. Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2020
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / June 24, 2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica
od 21.06.2021, 12.00 hod do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov  v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

pplk. Ing. Milan Hrudka, v. r.

riaditeľ OR HaZZ v Banskej Bystrici

Posted by / June 22, 2021
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce
Verejné prerokovanie

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), týmto oznamuje verejnosti, dotknutým právnickým a fyzickým osobám že po dohode a spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP podľa § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvolávame

verejné prerokovanie

Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Horná Mičiná,

ktoré sa uskutoční
dňa 1.7.2021 (štvrtok) o 9.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Hornej Mičinej.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je prístupná na webovom sídle

Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/ .

Konzultácie podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná” je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystric