Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 20.4.2021 + zápisnica

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.04.2021

PRÍTOMNÍ POSLANCI: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
NEPRÍTOMNÍ POSLANCI: Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 1 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Program obecného zastupiteľstva
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a zapisovateľa
OZ obce Horná Mičiná
určuje
– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za členov návrhovej komisie
– Richarda Kazíka za overovateľa zápisnice
– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 4. Dohoda o zriadení spoločného Dobrovoľného hasičského zboru obcí Horná a Dolná Mičiná
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Dohodu o zriadení spoločného DHZ obcí Horná a Dolná Mičiná

Obecný úrad Horná Mičiná
Obecné zastupiteľstvo

Strana 2 z 4

 

Uznesenie č. 4 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 5. Schválenie žiadostí o dotácie z obecného rozpočtu pre TJ Družstevník Mičiná, CZ ECAV
v Hornej Mičinej a Rímskokatolícku cirkev v Čeríne
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosti o dotácie z obecného rozpočtu pre:
TJ Družstevník Horná Mičiná vo výške 2.000,- €
CZ ECAV v Hornej Mičinej vo výške 1.000,- €
Rímskokatolícku cirkev v Čeríne vo výške 500,- €

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 6. Schválenie odpredaja obecnej parcely č. EKN-225/6 o výmere 423 m2, druh ostatná plocha
(novovytvorená parcela č. CKN-37/1) vedenej na LV č. 417 p. Ľubomírovi Krnáčovi ml. (č. d. 56)
z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou jeho matky
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– odpredaj obecnej parcely o výmere 423 m 2
Hlasovali za: (3) Jana Baranová, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (1) Michal Karkalík

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku č. EKN-225/1 o výmere 30 m2 vedenom na
LV č. 417 p. Igora Komoru (č. d. 215) z dôvodu vjazdu na súkromný pozemok
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 8. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 513/3 – 31 m2, 513/5 – 76 m2 a 75/3 – 18 m2) vedenej na LV č. 417 p. Lenky Milrádovej (č.
d. 26) z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou vo vlastníctve p.
Milrádovej
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 75/2 – 16 m2, 513/6 – 146 m2 a 73/1 – 47 m2) vedenej na LV č. 417 Ing. Pavla Hulinu (č. d.
300) z dôvodu užívania parcely a priameho susedstva s parcelou
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 9 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 10. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod domom č. 93 (Daniel Danko) obecnej
parcely č. EKN-938/2 o výmere 240 m2 vedenej na LV č. 417 a odkúpenie obecnej parcely č. EKN-
937/3 o výmere 344 m2 vedenej na LV č. 417
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov obecnej parcely a odkúpenie ďalšej obecnej
parcely

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 11. Žiadosť p. Lukáša Suju o odpustenie nájomného za prevádzkovanie potravín v obecnej
budove (č. d. 156) z dôvodu pandemickej situácie a zatvorenia prevádzky v období december 2020 až
apríl 2021
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosť o odpustenie nájomného z dôvodu pandemickej situácie
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 11 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
OZ obce Horná Mičiná
vyhlasuje
– voľbu hlavného kontrolóra obce
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 12 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 13. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– majetkové priznanie starostu za rok 2020

 

Uznesenie č. 13 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 14. Rôzne
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– informáciu o záujme vybudovať „streetworkové“ ihriska v areáli budovy obecného úradu
doporučuje starostovi obce
– zvolávať porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

 

Uznesenie č. 14 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 15. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 16. Návrh uznesení
Návrh uznesení OZ bol schválený.

K bodu 17. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zápisnica

Posted by / May 5, 2021
Logo obce a dokumenty

Voľba hlavného kontrolóra (2021)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horná Mičiná

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Mičinej uznesením č. 11/2021 zo dňa 20.4.2021

v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční do 30.6.2021na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

–       minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

 1. náležitosti prihlášky:

–      meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje

–      stručný profesijný životopis

–      overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

–      výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

–      súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len nariadenie GDPR) za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní MsZ

 

 1. ďalšie predpoklady:

–      5 rokov prax vo verejnej, štátnej správe, resp. v kontrolnej činnosti a účtovníctve

–      znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, príspevkových a rozpočtových organizácií

–      uživateľské ovládanie počítača

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Horná Mičiná zašle poštou, alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v zalepenej obálke s označením “Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať” na adresu: Obecný úrad 974 01  Horná Mičiná č. 79

Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí návrhová komisia na zasadnutí OZ, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra, t. j. tajným alebo verejným hlasovaním odsúhlasia poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva v deň konania volieb.

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v časovom rozsahu maximálne 10 minút.

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska väčšinu, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná 2.kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 2.kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.

Pracovný pomer bude uzatvorený na pracovný úväzok 3 hod. týždenne.

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Mičiná

Zverejnené na Úradnej tabuli obce: 5.5.2021

Posted by / May 5, 2021
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2020

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Horná Mičiná za rok 2020

 

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2020
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  b) štátnemu rozpočtu
  c) štátnym fondom
  d) rozpočtom iných obcí
  e) rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenia plnenia programov obce

 Viac v dokumente:

Záverečný účet obce Horná Mičiná za rok 2020

Posted by / May 5, 2021
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 14.12.2020

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 14.12.2020

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Neprítomní poslanci: Jaroslav Paľa

Zapisovateľ: Michal Karkalík
Členovia návrhovej komisie: Jana Baranová a Bohuš Martinec
Overovateľ: Richard Kazík
Starosta: Ivan Lenár

Uznesenia sú v priloženom súbore: Uznesenia OZ zo dňa 14.12.2020

Posted by / December 16, 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej – december 2020

Dňa 14.12.2020/pondelok/  o 18:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

Možná účasť občanov len s platným certifikátom alebo PCR testom a za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2021
 6. Návrh finančného rozpočtu na rok 2021 a návrhy na r. 2022 a 2023
 7. Indikatívna ponuka PRIMA banky na splácanie úveru a mimoriadna splátka pre banku
 8. Ponuka na zimnú údržbu na sezónu 2020 – 2021 od 1. decembra do 31. marca
 9. Rokovací poriadok OZ
 10. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pre žiadateľa Mariána Kačíka a Ing. Annu Oškovú, H. M. č. 213, odčlenením od parcely E-225/1 vedenej na LV – 417 vo vlastníctve obce a geodeticky vytvorením novej parcely C-518/4 o výmere 8 m2 z dôvodu zásahu oplotenia do obecného pozemku.
 11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pre žiadateľa René Ledvina, H.M. č. 79, odčlenením od parcely E-225/8 vedenej na LV – 417 vo vlastníctve obce a geodeticky vytvorením novej parcely C-516/2 o výmere 2 m2 z dôvodu zásahu strechy do obecnej parcely.
 12. Prejednanie žiadosti o odpredaj časti pozemkov vo vl. obce pre Máriu Martincovú, H. M. č. 39 na parcele E-225/3 a parcele E- 225/5 vedenej na LV -417 z dôvodu dlhodobého užívania.
 13. Návrh správy hl. kontrolórky z kontroly č. 4/HM/2020
 14. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Návrh uznesenia
 18. Záver

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / December 10, 2020
Logo obce a dokumenty

Zápisnica zasadnutia OZ H.Mičiná – 13.11.2020

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Hornej Mičinej, konaného dňa 13.11.2020 v budove obecného úradu horá Mičiná, ktoré bolo zahájené o 18:00 hod.

Prítomní:

Starosta obce: Ivan Lenár

Poslanci OZ:

  • Michal Karkalík
  • Richard Kazík

Občania obce a prizvaní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Poslanci OZ:

  • Jana Baranová
  • Bohuš Martinec
  • Jaroslav Paľa

Priebeh:

 1. Obecné zastupiteľstvo z dôvodu neprítomnosti troch z piatich členov nebolo uznášaniaschopné. Vzhľadom na to, bude zvolané ďalšie zasadnutie v termíne do 15.12.2020.
 2. Diskusia
 3. Záver

Zapisovateľ: Michal Karkalík
Overovatelia: Richard Kazík
Starosta: Ivan Lenár

Posted by / November 23, 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej – november 2020

Dňa 13.11.2020/piatok/  o 18:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

Možná účasť občanov len s platným certifikátom alebo PCR testom a za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / November 9, 2020
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 13.8.2020

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– Program obecného zastupiteľstva doplnený o bod 11.
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa – OZ obce Horná Mičiná určuje:
– Richarda Kazíka a Bohuša Martinca za členov návrhovej komisie
– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice
– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 4. Žiadosť pána Reného Ledvinu (č. d. 147) o odkúpenie časti pozemku C-KN 516 o výmere 2m2, (LV č. 417) – druh ostatná plocha, z dôvodu zásahu strechy do obecnej parcely OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN 516 o výmere 2 m2 Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 4 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 5. Prejednanie indikatívnej ponuky od Prima banka Slovensko, a.s., na predĺženie splatnosti obecného úveru – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– ponuku na predĺženie splatnosti úveru obce Horná Mičiná
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 5 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 6. Schválenie rekonštrukcie obecnej cesty v časti smer nové ihrisko a rekonštrukcie výtlkov miestnych komunikácií – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– rekonštrukciu miestnych komunikácií
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 6 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 7 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 8. Schválenie celoročného hospodárenia obce za rok 2019 – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– hospodárenie obce za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 8 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 9. Správa z auditu Účtovnej závierky za rok 2019 – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Správu z auditu Účtovnej závierky za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 9 / zo dňa 13.08.2020
K bodu 10. Smernica o verejnom obstarávaní OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Smernicu o verejnom obstarávaní
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 10 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 11. Schválenie obstarania exteriérového pingpongového stola v areáli futbalového ihriska – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– obstaranie exteriérového pingpongového stola
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 11 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 12. Rôzne – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci – informáciu o umiestnení obstarávaného pingpongového stola
doporučuje starostovi obce
– zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 12 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 13. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 14. Návrh uznesení
Uznesenia OZ boli schválené.

K bodu 15. Záver

 

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ: Michal Karkalík
Overovatelia: Jana Baranová a Bohuš Martinec
Starosta: Ivan Lenár

 

Zápisnica OZ – 2020_08_13

Posted by / September 7, 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej – august 2020

Dňa 13.8.2020/štvrtok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku p. .č. C-516 – ostatná plocha vedená na LV 417 o výmere 2 m, z dôvodu zásahu strechy do obecnej parcely – René Ledvina, Horná Mičiná č. 147
 5. Schválenie indikatívnej ponuky od PRIMA BANKY na predĺženie splatnosti úveru
 6. Schválenie rekonštrukcie obecnej cesty v časti smer nové ihrisko a rekonštrukcia výtlkov v obci
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Horná Mičiná za rok 2019
 8. Schválenie celoročného hospodárenia obce za rok 2019
 9. Správa z auditu účtovnej uzávierky za rok 2019
 10. Smernica o verejnom obstarávaní
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia
 14. Záver

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / August 7, 2020