Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 28.6.2021 + zápisnica

Obecný úrad Horná Mičiná Obecné zastupiteľstvo

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa
28.06.2021

 

PRÍTOMNÍ POSLANCI: Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec NEPRÍTOMNÍ POSLANCI: Jana
Baranová, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 1 / zo dňa 28.06.2021

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
Program obecného zastupiteľstva

Hlasovali za: (3) Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec proti: (O)
zdržali sa: (O)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 28.06.2021

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a zapisovateľa OZ obce Horná Mičiná
určuje

Richarda Kazíka za člena návrhovej komisie Bohuša Martinca za overovateľa zápisnice Michala
Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Hlasovali za: (3) Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec proti: (O)
zdržali sa: (O)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 28.06.2021

K bodu 4. Prerokovanie kúpnej zmluvy so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
a.s. o odpredaji obecných parciel v areáli vodného zdroja „Hericov prameň” (vysporiadanie
vlastníckych vzťahov)
OZ obce Horná Mičiná
neschvaľuje
kúpnu zmluvu so StVS, a.s. na odpredaj obecných parciel v areáli vodného zdroja
Hlasovali
za: (O)
proti: (3) Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec zdržali sa: (O)

Uznesenie č. 4 / zo dňa 28.06.2021

K bodu 5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – rekonštrukcia trafostanice na parcele č. E-KN 225/3
a 225/4 vedenej na LV č. 417 vo vlastníctve obce
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj parciel z dôvodu rekonštrukcie trafostanice
Hlasovali za: (3) Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (O)
zdržali sa: (O)

Uznesenie č. 5 / zo dňa 28.06.2021

K bodu 6. Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2020
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
Záverečný účet obce a jej hospodárenie za rok 2020
Hlasovali za: (3) Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (O)
zdržali sa: (O)

Uznesenie č. 6 / zo dňa 28.06.2021

K bodu 7. Rôzne
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
prihlásenie sa záujemkyne o funkciu hlavného kontrolóra obce
záujem občanov o vypracovanie informačnej mapy obce s číslami domov
potrebu riešenia cestnej bezpečnosti v časti „Skalnavá” a „Bačova záhrada”
pripomienky občanov k návrhu Územného plánu obce
doporučuje starostovi obce
zvolávať porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 28.06.2021

K bodu 8. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám
K bodu 9. Návrh uznesení
Návrh uznesení OZ bol schválený.
K bodu 10. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Ivan Lenár
starosta obce

Posted by / July 6, 2021

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej – jún 2021

Dňa 28.6.2021/pondelok/  o 18:00 hod.

sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v sále obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Prejednanie kúpnej zmluvy so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou o odpredaji parciel v areáli vodného zdroja Hericov prameň /vysporiadanie vlastníckych vzťahov
 5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – rekonštrukcia trafostanice na parcele E – 225/4, E  225/3 – vedenej na LV 417 vo vlastníctve obce.
 6. Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2020
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / June 24, 2021
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 20.4.2021 + zápisnica

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.04.2021

PRÍTOMNÍ POSLANCI: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
NEPRÍTOMNÍ POSLANCI: Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 1 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Program obecného zastupiteľstva
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a zapisovateľa
OZ obce Horná Mičiná
určuje
– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za členov návrhovej komisie
– Richarda Kazíka za overovateľa zápisnice
– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 4. Dohoda o zriadení spoločného Dobrovoľného hasičského zboru obcí Horná a Dolná Mičiná
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Dohodu o zriadení spoločného DHZ obcí Horná a Dolná Mičiná

Obecný úrad Horná Mičiná
Obecné zastupiteľstvo

Strana 2 z 4

 

Uznesenie č. 4 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 5. Schválenie žiadostí o dotácie z obecného rozpočtu pre TJ Družstevník Mičiná, CZ ECAV
v Hornej Mičinej a Rímskokatolícku cirkev v Čeríne
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosti o dotácie z obecného rozpočtu pre:
TJ Družstevník Horná Mičiná vo výške 2.000,- €
CZ ECAV v Hornej Mičinej vo výške 1.000,- €
Rímskokatolícku cirkev v Čeríne vo výške 500,- €

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 6. Schválenie odpredaja obecnej parcely č. EKN-225/6 o výmere 423 m2, druh ostatná plocha
(novovytvorená parcela č. CKN-37/1) vedenej na LV č. 417 p. Ľubomírovi Krnáčovi ml. (č. d. 56)
z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou jeho matky
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– odpredaj obecnej parcely o výmere 423 m 2
Hlasovali za: (3) Jana Baranová, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (1) Michal Karkalík

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku č. EKN-225/1 o výmere 30 m2 vedenom na
LV č. 417 p. Igora Komoru (č. d. 215) z dôvodu vjazdu na súkromný pozemok
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 8. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 513/3 – 31 m2, 513/5 – 76 m2 a 75/3 – 18 m2) vedenej na LV č. 417 p. Lenky Milrádovej (č.
d. 26) z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou vo vlastníctve p.
Milrádovej
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 75/2 – 16 m2, 513/6 – 146 m2 a 73/1 – 47 m2) vedenej na LV č. 417 Ing. Pavla Hulinu (č. d.
300) z dôvodu užívania parcely a priameho susedstva s parcelou
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 9 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 10. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod domom č. 93 (Daniel Danko) obecnej
parcely č. EKN-938/2 o výmere 240 m2 vedenej na LV č. 417 a odkúpenie obecnej parcely č. EKN-
937/3 o výmere 344 m2 vedenej na LV č. 417
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov obecnej parcely a odkúpenie ďalšej obecnej
parcely

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 11. Žiadosť p. Lukáša Suju o odpustenie nájomného za prevádzkovanie potravín v obecnej
budove (č. d. 156) z dôvodu pandemickej situácie a zatvorenia prevádzky v období december 2020 až
apríl 2021
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosť o odpustenie nájomného z dôvodu pandemickej situácie
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 11 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
OZ obce Horná Mičiná
vyhlasuje
– voľbu hlavného kontrolóra obce
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 12 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 13. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– majetkové priznanie starostu za rok 2020

 

Uznesenie č. 13 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 14. Rôzne
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– informáciu o záujme vybudovať „streetworkové“ ihriska v areáli budovy obecného úradu
doporučuje starostovi obce
– zvolávať porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

 

Uznesenie č. 14 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 15. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 16. Návrh uznesení
Návrh uznesení OZ bol schválený.

K bodu 17. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zápisnica

Posted by / May 5, 2021
Logo obce a dokumenty

Voľba hlavného kontrolóra (2021)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horná Mičiná

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Mičinej uznesením č. 11/2021 zo dňa 20.4.2021

v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční do 30.6.2021na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

–       minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

 1. náležitosti prihlášky:

–      meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje

–      stručný profesijný životopis

–      overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

–      výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

–      súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len nariadenie GDPR) za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní MsZ

 

 1. ďalšie predpoklady:

–      5 rokov prax vo verejnej, štátnej správe, resp. v kontrolnej činnosti a účtovníctve

–      znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, príspevkových a rozpočtových organizácií

–      uživateľské ovládanie počítača

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Horná Mičiná zašle poštou, alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v zalepenej obálke s označením “Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať” na adresu: Obecný úrad 974 01  Horná Mičiná č. 79

Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí návrhová komisia na zasadnutí OZ, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra, t. j. tajným alebo verejným hlasovaním odsúhlasia poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva v deň konania volieb.

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v časovom rozsahu maximálne 10 minút.

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska väčšinu, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná 2.kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 2.kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.

Pracovný pomer bude uzatvorený na pracovný úväzok 3 hod. týždenne.

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Mičiná

Zverejnené na Úradnej tabuli obce: 5.5.2021

Posted by / May 5, 2021
Logo obce a dokumenty