Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej – august 2020

Dňa 13.8.2020/štvrtok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku p. .č. C-516 – ostatná plocha vedená na LV 417 o výmere 2 m, z dôvodu zásahu strechy do obecnej parcely – René Ledvina, Horná Mičiná č. 147
 5. Schválenie indikatívnej ponuky od PRIMA BANKY na predĺženie splatnosti úveru
 6. Schválenie rekonštrukcie obecnej cesty v časti smer nové ihrisko a rekonštrukcia výtlkov v obci
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Horná Mičiná za rok 2019
 8. Schválenie celoročného hospodárenia obce za rok 2019
 9. Správa z auditu účtovnej uzávierky za rok 2019
 10. Smernica o verejnom obstarávaní
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia
 14. Záver

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / August 7, 2020
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2019

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Horná Mičiná za rok 2019

 

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2019

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

 1. Hospodárenie príspevkových organizácií

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 1. Podnikateľská činnosť

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 2. a)zriadeným a založeným právnickým osobám
 3. b)štátnemu rozpočtu
 4. c)štátnym fondom
 5. d)rozpočtom iných obcí
 6. e)rozpočtom VÚC

 1. Hodnotenia plnenia programov obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

 

 

 1. Rozpočet obce na rok 2019

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok 2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 583/2004). Celkový rozpočet obce Horná Mičiná na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, pričom z prebytku bežného rozpočtu sa plánovali realizovať výdavky finančných operácií. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom schodok hospodárenia sa plánoval vykryť príjmami finančných operácií a prebytkom bežného rozpočtu

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Ø  Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č. 17/2018.

Ø  Rozpočet bol počas roka upravovaný zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 rozpočtovým opatrením v časti cudzích zdrojov, pri ktorej sa  nevyžaduje súhlas ObZ.

Rozpočet obce k 31.12.2019

 

 Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom193 090195 914
z toho :  
Bežné príjmy180 090182 914
Kapitálové príjmy  
Finančné príjmy13 00013 000
Výdavky celkom193 090195 914
z toho :  
Bežné výdavky151 950154 774
Kapitálové výdavky23 24023 240
Finančné výdavky17 90017 900
Rozpočet  obce00

 

 

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% plnenia
195 914217 971,07111

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 195 914 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 217 971,07 €, čo predstavuje 111 % plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% plnenia
182 914202 019,09110

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 182 914 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 202 019,09 €, čo predstavuje  110 % plnenie.

 1. a)daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 111 až 133)

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% plnenia
170 050187 786,98110

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 133 600 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 151 592,81 €, čo predstavuje plnenie na 113 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 22 850 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 517,80 €, čo je 94 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli v sume 14 112,15 €, dane zo stavieb boli v sume 7 289,87 € a dane z bytov boli v sume 115,87 €.

 

Daň za psa 729,07 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13 947,30 €

 

 1. b)nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 212 až 221)

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% plnenia
6 2007 446,22120

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 757,22 €, čo je 129 % plnenie. Tvorí ho príjem z prenajatých pozemkov v sume 258,22 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 499 €.

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 2 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 689 €, čo je 108 % plnenie.

 

 1. c) iné nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 223 až 292)

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% plnenia
2 7902 911,54104

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 790 €, bol skutočný príjem vo výške 2 911,54 €, čo predstavuje 104 % plnenie. Medzi nedaňové príjmy patria vyhlásenie v MR, nájom hrobov, stravné zamestnancov, predaj kuka nádob, dobývací priestor a iné.

 1. d)prijaté granty a transfery

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 874 € bol skutočný príjem vo výške 3 874,35 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácieSuma v €Účel
BBSK1 000,00Deň obce – Mičinskô
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.200,00Deň obce – Mičinskô
MV SR207,57REGOB
MV SR26,00Register adries
MV SR1 010,09Voľby prezidenta
MV SR531,89Voľby europoslanci
MV SR44,84Vojnové hroby
ÚPSVaR187,98Aktivačné práce
ÚPSVaR665,98Rodinné prídavky

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 1. Kapitálové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% plnenia
07 649,860

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 649,86 €, čo predstavuje  0 % plnenie. Kapitálový príjem sa získal z predaja pozemkov.

 

 1. Príjmové finančné operácie:

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% plnenia
13 0008 302,1264

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií 13 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 302,12 €, čo predstavuje 64 % plnenie. Jednalo sa o čerpanie z rezervného fondu na kosačku a kamerový systém.

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% čerpania
195 914170 554,8487

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 195 914 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 170 554,84 €, čo predstavuje 87 % čerpanie.

 1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% čerpania
154 774148 727,5196

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 154 774 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 148 727,51 €, čo predstavuje 96 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 34 822 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 35 577,98 €, čo je 102 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 060 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 11 645,35 €, čo je 97 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 94 827 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 88 986,87 €, čo je 94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5 265 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 464,70 €, čo predstavuje 104 % čerpanie. Jednalo sa o dotácie, členské a rodinné prídavky.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 7 800 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 052,61 €, čo predstavuje 90 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% čerpania
23 2408 542,1237

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23 240 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 8 542,12 €, čo predstavuje 37 % čerpanie a jedná sa o úhrady projektových dokumentácií z minulých období splácaných splátkovými kalendármi, nákup kosačky a kamerového systému.

3) Výdavkové finančné operácie :

 

Rozpočet na rok 2019Skutočnosť k 31.12.2019% čerpania
17 90013 285,2174

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 17 900 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 13 285,21 €, čo predstavuje 74 % čerpanie. Jedná sa o splátky úveru v zmysle úverovej zmluvy a splácanie dodávateľského úveru.

 1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

 

Hospodárenie obceSkutočnosť k 31.12.2019 v €
  
Bežné  príjmy spolu202 019,09
z toho : bežné príjmy obce202 019,09
             bežné príjmy RO 
Bežné výdavky spolu148 727,51
z toho : bežné výdavky  obce148 727,51
             bežné výdavky  RO 
Bežný rozpočet53 291,58
Kapitálové  príjmy spolu7 649,86
z toho : kapitálové  príjmy obce7 649,86
             kapitálové  príjmy RO 
Kapitálové  výdavky spolu8 542,12
z toho : kapitálové  výdavky  obce8 542,12
             kapitálové  výdavky  RO0,00
Kapitálový rozpočet-892,26
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu52 399,32
Vylúčenie z prebytku0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu52 399,32
Príjmy z finančných operácií8 302,12
Výdavky z finančných operácií13 285,21
Rozdiel finančných operácií-4 983,09
PRÍJMY SPOLU217 971,07
VÝDAVKY SPOLU170 554,84
Hospodárenie obce47 416,23
Vylúčenie z prebytku0,00
Upravené hospodárenie obce47 416,23

                                                                                                 

Prebytok rozpočtu v sume 52 399,32 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 bude použitý na tvorbu rezervného fondu.

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervnýSuma v €
PS k 1.1.201910 515 ,00
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

21 407,69
Úbytky   – použitie rezervného fondu : 8 302,12
KZ k 31.12.201923 620,57

 

Sociálny fond

 

Sociálny fondSuma v €
PS k 1.1.2019531,36
Prírastky – povinný prídel192,04
Úbytky   – stravovanie135,60
KZ k 31.12.2019587,80

 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

 

P.č.Položka aktívRok 2019Rok 2018
 SPOLU MAJETOK524 118,61509 835,32
ANeobežný majetok400 634,01424 213,72
A.IDlhodobý nehmotný majetok0,000,00
A.IIDlhodobý hmotný majetok312 166,01335 745,72
A.IIIDlhodobý finančný majetok88 468,0088 468,00
BObežný majetok122 658,9985 466,44
B.IZásoby0,000,00
B.IIZúčtovanie medzi subjektami verejnej správy0,000,00
B.IIIDlhodobé pohľadávky0,000,00
B.IVKrátkodobé pohľadávky4 482,215 792,98
B.VFinančné účty118 176,7879 673,46
B.VIPoskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé0,000,00
B.VIIPoskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé0,000,00
CČasové rozlíšenie825,61155,16
P.č.Položka pasívRok 2019Rok 2018
 Vlastné imanie a záväzky524 118,61509 835,32
AVlastné imanie197 699,75156 649,32
A.IOceňovacie rozdiely0,000,00
A.IIFondy0,000,00
A.IIIVýsledok hospodárenia197 699,75156 649,32
A.III.1Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov156 649,32140 934,50
A.III.2Výsledok hospodárenia za bežné obdobie41 050,4315 714,82
BZáväzky243 970,98261 824,56
B.IRezervy600,00480,00
B.IIZúčtovanie medzi subjektami verejnej správy0,000,00
B.IIIDlhodobé záväzky22 571,8325 000,60
B.IVKrátkodobé záväzky82 999,1587 743,96
B.VBankové úvery a výpomoci137 800,00148 600,00
CČasové rozlíšenie82 447,8891 361,44

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky v lehote splatnosti:

–     voči bankám                                                                    137 800,00 €

–     voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                                             0,00 €

–     voči dodávateľom                                                            78 815,68 €

–     voči dodávateľom – úver                                                 21 984,03 €

–     voči štátnemu rozpočtu                                                             0,00  €

–     voči zamestnancom                                                             2 392,81 €

–     voči poisťovniam                                                                1 292,19 €

–     voči daňovému úradu                                                            498,47 €

–     ostatné                                                                                   600,00 €

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004

Obec v roku 2019 poskytla nasledovné dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

 

 

 

– 1 –

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

 

– 2 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

– 3 –

Rozdiel

(stĺ.2 – stĺ.3 )

 

 

– 4 –

TJ Družstevník1 500 €1 500 €0
Cirkevný zbor2 060 €2 060 €0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie.

 1. Podnikateľská činnosť 

 

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

 1. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

 1. a)zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. b)štátnemu rozpočtu
 3. c)štátnym fondom
 4. d)rozpočtom iných obcí
 5. e)rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 1. a)Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám, alebo príspevkovým organizáciám:

 

Obec nemá zriadenú rozpočtovú, ani príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založenú obchodnú spoločnosť.

 

 1. b)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

 

 

  

        – 1 –

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ….

– bežné výdavky

– kapitálové výdavky

– 2 –

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

– 3 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

– 4 –

Rozdiel

(stĺ.3 – stĺ.4 )

 

 

– 5 –

MV SRREGOB207,57207,57 
MV SRRegister adries26,0026,00 
MV SRVojnové hroby44,8444,84 
ÚPSVaRAktivačné práce187,98187,98 
ÚPSVaRRodinné prídavky665,98665,98 
MV SRVoľby prezidenta1 061,241 010,0951,15
MV SRVoľby europoslanci623,52531,8991,63

 

 

 1. c)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

 1. d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

 

Obec neprijala v roku 2019 žiadny transfer od inej obce.

 

 1. e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
 2. f) 

 

Poskytovateľ

 

 

  

        – 1 –

Účelové určenie grantu, transferu uviesť

 

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

– 3 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

– 4 –

Rozdiel

(stĺ.3 – stĺ.4 )

 

 

– 5 –

BBSKDeň obce – Mičinskô1 000,001 000,00 

 1. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu        

 

Obec Horná Mičiná neuplatňuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona 583/2004 programový rozpočet.

Posted by / May 29, 2020
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 20.5.2020

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.05.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:

– Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná určuje

– Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

OZ obce Horná Mičiná schvaľuje

– Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 4 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 5. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce ku dňu 30.06.2020

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 5 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 6. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 6 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 7. Žiadosť pána Pavla Martinca (č. d. 59) o odkúpenie obecného pozemku C-KN 40/3 o výmere 22 m2 (LV č. 417) – druh ostatná plocha

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN 40/3 o výmere 22 m2

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 7 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 8. Žiadosť pána Ľubomíra Krnáča (č. d. 56) o odkúpenie obecného  pozemku E-KN 225/6 o výmere 423 m2 (LV č. 417) – druh ostatná plocha

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E-KN 225/6 o výmere 423 m2

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 8 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 9. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci

– informácie o opatreniach obecného úradu v súvislosti s pandémiou COVID-19

– informáciu o predbežnom zrušení plánovaných verejných zhromaždeniach usporadúvaných obcou Horná Mičiná v roku 2020

– informáciu o odstránení zmrzlinového stánku z obecného pozemku

– návrh občanov obce Horná Mičiná o vybudovanie exteriérového pingpongového stola

doporučuje starostovi obce

– zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Jaroslav Paľa, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 9 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 10. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 11. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

K bodu 12. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Zapisovateľ: Michal Karkalík

Overovatelia: Jana Baranová a Bohuš Martinec

Posted by / May 26, 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 20.5.2020/streda/  o 18:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020
 5. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce k 30.6.2020
 6. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
 7. Pavol Martinec č.d.59 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parcela C-40/3, vedeného na LV č. 417, výmera 22m2 – druh: ostatná plocha
 8. Ľubomír Krnáč č.d. 56 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parcela E-225/6, vedeného na LV č. 417, výmera 423 m2 – druh: ostatná plocha
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesení
 12. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / May 18, 2020
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 24.2.2020

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 24.02.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

–          Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

–          Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

–          Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3/ zo dňa 24.2.2020

K bodu 4. Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

OZ obce Horná Mičiná

Schvaľuje

–          Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0

 

Uznesenie č. 4 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 5. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v práve uloženia a vedenia inžinierskych sietí a právo prejazdu z pozemku E-KN 225/7 o výmere 3 275 m2 (LV č. 417) vo vlastníctve obce v prospech vlastníka pozemku C-KN 68/4 o výmere 957 m2 (LV č. 1133)

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Zmluvu o zriadení vecného bremena v práve uloženia a vedenia inžinierskych sietí a právo prejazdu z pozemku vo vlastníctve obce

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 6. Schválenie Dodatku č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného stavebného úradu

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného stavebného úradu

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 7. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 7 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za december 2019 a január 2020

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za december 2019 a január 2020

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 8 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 9. Schválenie žiadosti na delimitáciu pozemkov vo vlastníctve SR E-KN 225/14, 313, 225/9, 1109/2, 1148/1, 1150 a C-KN 680/1, ktoré budú pre verejnoprospešné stavby

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Žiadosť na delimitáciu pozemkov vo vlastníctve SR, ktoré budú pre verejnoprospešné stavby

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 9 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 10. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci

–          Správu o činnosti Denného centra obce Horná Mičiná za rok 2019

–          ukončenie poskytnutia ubytovania dotknutým osobám v budove obecného úradu k 31.03.2020

 

doporučuje starostovi obce

–          zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

–          ukončiť proces odstránenia zmrzlinového stánku z obecného pozemku

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Jaroslav Paľa

 

 

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 11. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám               

 

K bodu 12. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 13. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:       Michal Karkalík

Overovatelia:    Jana Baranová a Bohuš Martinec

Starosta:             Ivan Lenár

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 24.02.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

–          Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

–          Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

–          Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3/ zo dňa 24.2.2020

K bodu 4. Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

OZ obce Horná Mičiná

Schvaľuje

–          Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0

 

Uznesenie č. 4 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 5. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v práve uloženia a vedenia inžinierskych sietí a právo prejazdu z pozemku E-KN 225/7 o výmere 3 275 m2 (LV č. 417) vo vlastníctve obce v prospech vlastníka pozemku C-KN 68/4 o výmere 957 m2 (LV č. 1133)

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Zmluvu o zriadení vecného bremena v práve uloženia a vedenia inžinierskych sietí a právo prejazdu z pozemku vo vlastníctve obce

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 6. Schválenie Dodatku č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného stavebného úradu

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného stavebného úradu

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 7. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 7 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za december 2019 a január 2020

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za december 2019 a január 2020

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 8 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 9. Schválenie žiadosti na delimitáciu pozemkov vo vlastníctve SR E-KN 225/14, 313, 225/9, 1109/2, 1148/1, 1150 a C-KN 680/1, ktoré budú pre verejnoprospešné stavby

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Žiadosť na delimitáciu pozemkov vo vlastníctve SR, ktoré budú pre verejnoprospešné stavby

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 9 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 10. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci

–          Správu o činnosti Denného centra obce Horná Mičiná za rok 2019

–          ukončenie poskytnutia ubytovania dotknutým osobám v budove obecného úradu k 31.03.2020

 

doporučuje starostovi obce

–          zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

–          ukončiť proces odstránenia zmrzlinového stánku z obecného pozemku

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Jaroslav Paľa

 

 

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 11. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám               

 

K bodu 12. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 13. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:       Michal Karkalík

Overovatelia:    Jana Baranová a Bohuš Martinec

Starosta:             Ivan Lenár

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 24.02.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

–          Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

–          Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

–          Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3/ zo dňa 24.2.2020

K bodu 4. Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

OZ obce Horná Mičiná

Schvaľuje

–          Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0

 

Uznesenie č. 4 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 5. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v práve uloženia a vedenia inžinierskych sietí a právo prejazdu z pozemku E-KN 225/7 o výmere 3 275 m2 (LV č. 417) vo vlastníctve obce v prospech vlastníka pozemku C-KN 68/4 o výmere 957 m2 (LV č. 1133)

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Zmluvu o zriadení vecného bremena v práve uloženia a vedenia inžinierskych sietí a právo prejazdu z pozemku vo vlastníctve obce

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 6. Schválenie Dodatku č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného stavebného úradu

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného stavebného úradu

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 7. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 7 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za december 2019 a január 2020

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za december 2019 a január 2020

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 8 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 9. Schválenie žiadosti na delimitáciu pozemkov vo vlastníctve SR E-KN 225/14, 313, 225/9, 1109/2, 1148/1, 1150 a C-KN 680/1, ktoré budú pre verejnoprospešné stavby

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Žiadosť na delimitáciu pozemkov vo vlastníctve SR, ktoré budú pre verejnoprospešné stavby

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 9 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 10. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci

–          Správu o činnosti Denného centra obce Horná Mičiná za rok 2019

–          ukončenie poskytnutia ubytovania dotknutým osobám v budove obecného úradu k 31.03.2020

 

doporučuje starostovi obce

–          zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

–          ukončiť proces odstránenia zmrzlinového stánku z obecného pozemku

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Jaroslav Paľa

 

 

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 24.02.2020

K bodu 11. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám               

 

K bodu 12. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 13. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:       Michal Karkalík

Overovatelia:    Jana Baranová a Bohuš Martinec

Starosta:             Ivan Lenár

Posted by / March 3, 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 13.12.2019 /piatok/  o 18:30 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2020
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a návrh na roky 2021 a 2022
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2020
 7. Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného stavebného úradu
 8. Žiadosť o predaj časti pozemku f. HOFFE s.r.o o výmere 8 m2 /nová parcela č. CKN 518/4/ odčlenená od parcely č. EKN 225/1 vedená na LV 471 vo vlastníctve obce.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesení
 12. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / December 9, 2019
Logo obce a dokumenty

Uznesenia z 21.10.2019

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 21.10.2019

Uznesenie č. 1 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

–          Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

–          Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

–          Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 4. Schválenie cenovej ponuky na zimnú údržbu obce

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          cenovú ponuku spoločnosti EUROPEAN EXTERNAL SERVICES, s.r.o.

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 4 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 5. Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2020

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          dotáciu pre TJ Družstevník Horná Mičiná vo výške 2 000,00 € (slovom: dvetisíc Eur)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

–          dotáciu pre Cirkevný zbor ECAV v Hornej Mičinej vo výške 1 700,00 € (slovom: jedentisícsedemsto Eur)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (4)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (1)     Jaroslav Paľa

–          dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Čerín vo výške 700,00 € (slovom: sedemsto Eur)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (4)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (1)     Jaroslav Paľa

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 6. Smernica č. 1/2019 o postupe pri oznamovaní a preverovaní oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Smernicu č. 1/2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 6 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie júl až október 2019

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za júl až október 2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 7 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 8. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          informáciu o rekonštrukcii komínov obecnej budovy v parku

–          informáciu o rekonštrukcii plochy pri vstupe do obecného parku

–          informáciu o výmene časti okien na budove Obecného úradu

–          stretnutie jubilantov dňa 22.11.2019 (piatok)

–          stretnutie s Mikulášom dňa 07.12.2019 (sobota)

 

doporučuje starostovi obce

–          zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

 

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 9. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám               

 

 

K bodu 10. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 11. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:       Michal Karkalík

Overovatelia:    Jana Baranová a Bohuš Martinec

Starosta:             Ivan Lenár

Posted by / October 28, 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 21.10.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Prejednanie ponúk na zimnú údržbu
 5. Prejednanie žiadostí o dotácie z obecného rozpočtu na rok 2020
 6. Smernica č. 1/2019 o postupe pri oznamovaní a preverovaní protispoločenskej činnosti
 7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / October 21, 2019