Logo obce a dokumenty

Kúpna zmluva na predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

Predávajúcim:  Obec Horná Mičiná , č. 79, Horná Mičiná, PSČ: 974 01, SR, IČO: 00313459, menom ktorej koná: Ivan Lenár,  starosta obce, IBAN: SK98 5600 0000 0012 5532 1011 Prima banka (ďalej len „predávajúci“) 

a

Kupujúcim:  DO DOMČEKA SR, s.r.o. , Horná Strieborná 14899/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 976 129, menom ktorej koná: Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, konateľ, IBAN: SK03 8330 0000 0020 0151 1522 Fio banka, a.s., (ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“        

Článok I. – Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 417, k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica a to:
  • pozemok  KNE s parc č. 110/1  o výmere  738 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

 Článok II. – Predmet zmluvy

 1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti, ktoré boli vytvorené podľa geometrického plánu č. 45308381-170/2019 zo dňa 13.06.2019 vyhotoveného vyhotoviteľom: Bc. Matúš Debnár – GEOTECH, IČO: 45308381, Železničiarska č. 595/2, 974 01 Banská Bystrica, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 20.06.2019 pod číslom 538/2019 (ďalej len „ geometrický plán“), a to:
  1. pozemok parc. KNC č. 11/1 o výmere 35 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 1, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  2. pozemok parc. KNC č. 11/4 o výmere 92 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 2, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  3. pozemok parc. KNC č. 506/2 o výmere 124 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 3, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  4. (ďalej len ako „nehnuteľnosti“)
 2. Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle predávajúceho previesť zo svojho výlučného vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve a súčasne prejav vôle kupujúceho nadobudnúť nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred podpisom tejto kúpnej zmluvy oboznámil so stavom nehnuteľností a v tomto stave ich od predávajúceho kupuje tak ako stoja a ležia. Predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosti nemajú právne vady.

Článok III. – Kúpna cena

 1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za nehnuteľnosti nasledovne:
 2. predávajúci predá svoj výlučný vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k nehnuteľnostiam, kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva, a to za kúpnu cenu 26,86 Eur/m2, cena spolu za 251 m2 = 6 741,86 Eur (slovom:  šesťtisícsedemstoštyridsaťjeden/86 Eur).
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 3 dní od podpisu tejto zmluvy.
 4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho .

Článok IV. – Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom prevádzaných nehnuteľností a kupujúci túto skutočnosť podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, pričom nehnuteľnosti kupuje v stave, v akom sa nachádzajú v čase podpisu tejto zmluvy, s vedomím skutkového stavu v akom sa nehnuteľnosti nachádzajú.
 2. Kupujúci prehlasuje, že má dostatok finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľností a je schopný dodržať platobné podmienky uvedené v tejto zmluvy.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že :
  1. je oprávnený s nehnuteľnosťami voľne disponovať, a toto jeho právo nie je ničím a nikým obmedzené;
  2. nehnuteľnosti pred podpisom tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami nepredal, nedaroval ani iným spôsobom nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ich nevložil do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykonal iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušného katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastníci nehnuteľností;
  3. po podpise tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami, t. j. po uzavretí tejto zmluvy, nehnuteľnosti nepredá, nedaruje ani iným spôsobom neprevedie na tretiu osobu/tretie osoby, ani ju nevloží do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykoná iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastníci nehnuteľnosti;
  4. ku dňu podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami na predmete kúpy neviaznu žiadne záložné práva ani akékoľvek iné práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali vlastníka predmetu zmluvy v jeho držbe, užívaní a požívaní plodov a úžitkov s ním spojených a v disponovaní s ním;
  5. k nehnuteľnostiam v budúcnosti nevznikne iné záložné právo ani akékoľvek iné právo tretích osôb, ktoré by obmedzovalo vlastníkov nehnuteľností v ich držbe, užívaní a požívaní plodov a úžitkov s nimi spojených a v disponovaní s ním, a ktoré by mali svoj pôvod v akomkoľvek konaní a/alebo opomenutí predávajúceho;
  6. nemá vedomosť o tom, že by ku dňu podpisu tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami prebiehali súdne konania, exekučné konania alebo iné konania pred akýmkoľvek štátnym orgánom, správnym orgánom, orgánom štátnej správy alebo samosprávy vedené proti predávajúcemu, ktoré by svojím účinkom mohli znemožniť, obmedziť, oddialiť alebo inak sťažiť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na kupujúceho, a ktoré po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam kupujúcim ohrozia alebo sú spôsobilé ohroziť vlastnícke právo kupujúceho.
 4. Zmluvné strany sú viazané svojimi zmluvnými prejavmi do rozhodnutia o vklade vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu zmluvy do katastra nehnuteľností podá advokátska kancelária M&L advokátska kancelária s.r.o., so sídlom na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 926 284, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32064/S (ďalej aj len ako „Advokátska kancelária“) v lehote do troch pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho, o čom Predávajúci upovedomí Advokátsku kanceláriu prostredníctvom mailovej adresy office@mli.sk. Náklady spojené s osvedčením podpisu na Zmluve znáša Predávajúci a náklady spojené s návrhom a povolením vkladu vlastníckeho a záložného práva znáša Kupujúci.
 6. Zmluvné strany podpisom na tejto Zmluve splnomocňujú Advokátsku kanceláriu na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane zastupovania v celom katastrálnom konaní vyplývajúceho z tejto Zmluvy a to v celom rozsahu práv a povinností podľa tejto Zmluvy, v prípade potreby opráv chýb v písaní resp. počítaní alebo vzniknutých nezrovnalostí týkajúcich sa uzavretej Zmluvy. Zmluvné strany súčasne splnomocňujú Advokátsku kanceláriu k vykonaniu všetkých prípadných dodatkov, zmien a opráv tejto Zmluvy, aby nebol zmarený účel tejto Zmluvy.
 7. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom.

 Článok V. – Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom účinky prevodu výlučného vlastníctva k nehnuteľnosti nastávajú okamihom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným všetkými zmluvnými stranami.
 3. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú navzájom si bez zbytočného odkladu poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby bol kupujúci zapísaní ako vlastník nehnuteľnosti do príslušného katastra nehnuteľností, a to aj vrátane prípadného uzavretia dodatku/dodatkov k tejto zmluve v prípade, ak to bude podľa príslušných štátnych orgánov potrebné na odstránenie nezrovnalostí, resp. nesprávností v nej uvedených.
 4. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia sú určené na podanie Okresnému úradu Banská bystrica, katastrálny odbor, po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci a kupujúci sa aj zaväzuje zaplatiť správny poplatok za návrh na začatie katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú zmluvné strany povinné zdržať sa všetkých právnych úkonov, ktoré by realizáciu tejto zmluvy mohli zmariť.
 7. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilí na právne úkony a táto bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

 

V Hornej Mičinej, dňa 23.7.2019

      Predávajúci:                                                                     Kupujúci :

 Obec Horná Mičiná                                                      DO DOMČEKA SR, s.r.o.

Ivan Lenár – starosta obce                                          Ing. Lucia Pažičanová Slatinská – konateľ

Posted by / July 23, 2019
Logo obce a dokumenty

Povolenie výstavby – RD SO 01 a SO 02

Obec Horná Mičiná povoľuje „Rodinné domy SO 01 a SO 02 (novostavba)“, umiestnené na parcele KN-C č. 522/114 a 522/115 (RD), 522/116 a 522/113 (žumpa), 522/117 (prístupová komunikácia pre RD) a pozemky stavbou dotknuté 522/100 a 522/112 (inžinierske siete – studňa, prípojky vody a kanalizácie) v kat. území Horná Mičiná časť Skalnavá.

Účastníci konania: AE.sk, s.r.oi., KONSTRUKT STEEL, s.r.o., vlastníci najbližších pozemkov a stavieb a ďalší účastníci konania známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené verejnou vyhláškou.

 

Viac v tomto dokumente.

Posted by / July 2, 2019
HornaMicinaLetecky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020

V súvislosti s novým programovým obdobím Európskej únie na roky 2015 – 2020 je nevyhnutné aktualizovať základné programové dokumenty, prostredníctvom ktorých je možné čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov na podporu rozvojových projektov a aktivít.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územno plánovacej dokumentácie .Je to programový dokument, spracovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.

Program je komplexným dokumentom, integrujúcim otázky rozvoja fyzických štruktúr so sociálnymi, ekonomickými a ďalšími aspektmi. Preto bude mať voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Na rozdiel od územného plánu, ktorý rieši otázky fyzického rozvoja územia (lokalizáciu zástavby a priestorové regulatívy pre stavebný rozvoj, funkčné využitie rozvojových plôch), program rozvoja sa podrobnejšie zaoberá otázkami sociálneho a ekonomického rozvoja, čím vo vzťahu k územnému plánu plní komplementárnu funkciu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Mičiná je v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnom rozvojom pláne a v súlade s metodikou na vypracovanie príslušného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce.

 

Viac v dokumente: PHSR 2015_2020 PDF

Posted by / July 2, 2019
Logo obce a dokumenty

Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru previesť nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

 1. pozemok parc. KNC č. 11/1 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
  • od pozemku parc. KNC č. 11/1 o výmere 127 m2 (výmera podľa nového stavu: 35 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.
 2. pozemok parc. KNC č. 11/4 o výmere 92 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
  • od pozemku parc. KNC č. 11/1 o výmere 127 m2 (výmera podľa nového stavu: 35 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.
 3. pozemok parc. KNC č. 506/2 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
  • od pozemku parc. KNC č. 506 o výmere 2862 m2 (výmera podľa nového stavu: zaniká a vzniká: 506/1 o výmere 2738 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mčiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.

žiadateľovi:

DO DOMČEKA SR, s.r.o., sídlo: Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú priamo susediace s pozemkami a stavbou žiadateľa. Na predmetných pozemkoch plánuje žiadateľ výstavbu parkovacích miest k administratívnej budove, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve a ktorá sa v budúcnosti bude využívať na bytové jednotky.

 

starosta obce

Posted by / June 21, 2019
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o povolení stavby – Horná Mičiná 176

Obec Horná Mičiná povoľuje „Obnova bytového domu Horná Mičiná 176“, postavenej na parc. KN-C č. 433 v kat.uzemí Horná Mičiná pre stavebníkov Spoločnestvo vlastníkov bytov Horná Mičiná 176, ktorí podali dňa 1.3.2019 na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

Rozhodnutie o povolení – Obnova bytového domu Horná Mičiná 176 – OcÚ 83/2019/Go

Posted by / May 17, 2019
Separovaný zber

Oznámenie – vývoz odpadov cez sviatky

Obec Horná Mičiná oznamuje občanom obce, že vývoz komunálneho odpadu sa bude realizovať

v sobotu 20.4.2019 zavčas ráno od 5:00hod.

Prosíme občanov, aby kuka nádoby nachystali v piatok večer.

Ďakujeme za porozumenie.

Posted by / April 17, 2019
Logo obce a dokumenty

Oznámenie o pokračovaní konania

 

 

   Mesto Banská Bystrica

 

Číslo:   OVZ-SÚ  25593-1269/2019-Harpokr.

V Banskej Bystrici  05.03.2019

Vybavuje / tel.:  Ing. Harmanová / 048 – 4330 422

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

O Z N Á M E N I E

o pokračovaní konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

a o upustení od ústneho pojednávania

v zmysle § 36 a § 41 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

Mesto Banská Bystrica ako určený príslušný stavebný úrad, 28.11.2018 rozhodnutím č. OVZ-SÚ 173890-30764/2018-Har, ev.č. 72/18 podľa § 40 stavebného zákonya a § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavil konanie o predĺžení platnosti rozhodnutia Mesta Banská Bystrica č. OVZ-SÚ 137276-25039/2015-Har, ev.č. ÚR-59/15 zo dňa 11.11.2015, ktorým bolo navrhovateľovi – spol. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej NASES), Kollárova 8, Trnava, IČO: 42 156 424, podľa § 39a stavebného zákona povolené umiestnenie líniovej stavby: „Realizácia optických sietí HM-1 Horná Mičiná“, zemným vedením káblov optickej siete v križovaní resp. v súbehu miestnych a účelových komunikácií, spevnenými a nespevnými plochami na pozemkoch KN-C a KN-E v k.ú. Horná Mičiná a k.ú. Môlča a ktoré dňa 17.12.2015 nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie bolo podľa ustanovení § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znenízverejnené formou verejnej vyhlášky.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 1 je rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platné tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

 

Pre účely preneseného výkonu štátnej správy v rámci rozhodovania o umiestnení predmetnej stavby bolo Mesto Banská Bystrica dňa 3.9.2015 rozhodnutím OkÚ B.BystricaOVaBP, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica pod č. OU-BB-OVBP2-2015/023887-MX podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona určené ako príslušný stavebný úrad, oprávnený konať v danej veci a vydať príslušné rozhodnutie.

 

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote dňa 19.12.2018 podal vyššie vedený navrhovateľ písomné odvolanie (podanie zaevidované pod č. OVZ 184690/18).

Stavebný úrad dňa 9.1.2019 pod č. OVZ-SÚ 333-1269/2019-Har-odv. upovedomil účastníkov konania formou verejnej vyhlášky a orgány štátnej verejnej správy jednotlivo o obsahu podaného odvolania a určil lehotu na podanie stanoviska k predmetu odvolania.

Následne dňa 8.2.2019 stavebný úrad pod č. OVZ-SÚ 14902-1269/209/Har-post. postúpil spisový materiál predmetnej žiadosti na druhostupňový orgán – OkÚ Banská Bystrica – OVaBP.

 

Dňa 20.2.2019 bolo na stavebný úrad doručené rozhodnutie OkÚBanská Bystrica – OVaBP č. OU-BB-OVBP2-2019/010451/02-BX, ktorým druhostupňový orgán zrušil rozhodnutie Mesta Banská Bystrica č. OVZ-SÚ 173890-30764/2018-Har, ev.č. 72/18zo dňa 28.11.2018 a danú vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Rozhodnutím odvolacieho orgánu je príslušný prvostupňový orgán viazaný.

Účastníci konania:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava – navrhovateľ

+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie    účastníka územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods.1 a 2 stavebného zákona.

Nakoľko je predmetom konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je pokračovanie konaniao predĺžení platnosti rozhodnutia v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

 

Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, Trnava (NASES) je štátna organizácia zriadená Úradom vlády SR a buduje národnú komunikačnú infraštruktúru na Slovensku – aj v Banskobystrickom kraji v tzv. „bielych miestach“, ktoré nie sú pokryté širokopásmovými informačno-komunikačnými službami. Národný projekt je hradený z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Z dôvodu, že spol. NASES je zapísaná v Zozname podnikov / poskytovateľov sietí a služieb vedenom na Úrade pre regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, môže podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.

 

Predmetná stavba je navrhnutá ako súčasť Operačného programu informatizácie spoločnosti – Národného projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“.

Účelom predmetnej stavby je zabezpečenie prenosu dátovej komunikácie v oblasti komplexných telekomunikačných služieb v uvedených školských zariadeniach danej lokality.

Stavba a jej zariadenia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

 

Popis územného riešenia stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. OVZ-SÚ 137276-25039/2015-Har, ev.č. ÚR-59/15 zo dňa 11.11.2015:

Umiestnenie podzemného vedenia miestneho optického kábla (MOK) v obciach Horná Mičiná a Môlča, s pripojením v obci Horná Mičiná v mieste uzla telekomunikačnej siete spol. Orange Slovensko a.s.  s GPS súradnicami (E 48,70419444; N 19,21564167)  na pozemku parc.č. KN-C 560/1  k.ú. Horná Mičiná, s následným vedením rozvodu podzemného optického káblového vedenia pozemkami poľnohospodárskych a spevnených plôch, v súbehu s obecnými komunikáciami a pozdĺž cesty III/2421 (v odstupe od cestného telesa 3 m v extraviláne a 0,6 m v intraviláne obce), s ukončením v outdoorovej skrini obecného úradu v obci Môlča na KN-C 1 k.ú. Môlča.

V miestach križovania trasy vedenia s miestnymi komunikáciami a s cestou III/2421 je navrhnuté uloženie vedenia v systéme preumatického pretláčania v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu komunikácie, so zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.

 

Pri väčších dĺžkach križovania je navrhnuté riadené mikrotunelovanie v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu komunikácie. Vo výnimočných prípadoch (sťažené terénne podmienky v mieste križovania alebo existencia podzemných vedení IS) sú navrhnuté prekopávky komunikácií v hĺbke 0,9 m s uložením vedenia do chráničiek PE s rešpektovaním pokynov príslušných správcov IS a komunikácií.

Dotknuté komunikácie a spevnené plochy budú po ukončení výstavby uvedené do pôvodného resp. náležitého stavu.

Trasou predmetnej stavby nedochádza ku križovaniu ani súbehu s vodným tokom.

 

Parametre stavby:

– dĺžka rozvodu celkom: 2200 m

– materiál: Multirúra 7×10/8 mm

+ chráničky Ø40/33 mm

   s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi

+ zafúknuté trubičky s príslušným počtom optických vlákien

 

Podaním žiadosti navrhovateľa nedochádza k územnej ani stavebnej zmene danej stavby.

 

 

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona a v znení vyššie uvedeného rozhodnutia OkÚ Banská Bystrica – OVaBP

 

o z n a m u j e

 

pokračovanie konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby

a v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona

 

u p ú š ť a

od ústneho pojednávania.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k predmetu konania (predĺženie platnosti) uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky sa podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona neprihliadne.

Do podkladov konania môžu účastníci konania nahliadnuť na MsÚ Banská Bystrica, ČSA 26 – stavebný úrad, 2. posch. m.č. 205, vo vyhradených hodinách konzultačných dní stavebného úradu (pondelok – 9:oo-12:oo hod. a streda 9:oo-12:oo a 13:oo-15:oo hod.). V ostatných pracovných dňoch len na základe vopred dohodnutého termínu (tel.č. 048/4330 422).

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že s predĺžení platnosti rozhodnutia z hľadiska nimi sledovaných záujmoch súhlasia.

Ak niektorý z orgánov štátnej a verejnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na základe jeho žiadosti, podanej pred uplynutím lehoty, v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 stavebného zákona, určenú lehotu primerane predĺži.

 

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

    Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

zastúpený JUDr. Martinom Adamcom 

prednostom MsÚ na základe poverenia

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., musí byť oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Horná Mičiná a Môlča.  Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.

 

Posted by / March 8, 2019
Logo obce a dokumenty

Zámer previesť obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť (predať) z dôvodu hodného osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

 • pozemok parc.. KNC č. 420/14 o výmere 49m2, druh pozemku – trvalý trávny porast, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres banská Bystrica, kat. územie Horná Mičiná, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 195 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom,

žiadateľovi:

Ing. Janina Maria Žilák, trvale bytom Horná Mičiná č. 8, 974 01  Horná Mičiná, SR.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Skutočnosť hodného osobitného zreteľa je, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije na zlepšenie prístupu k svojmu rodinného domu postaveného na parc. č. KNC 418.

 

Viac v dokumente:

Zámer previesť majetok obce – Ing. Janina Maria Žilák

Posted by / March 7, 2019