Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie o odstránení stavby

V prílohe je rozhodnutie obce Horná Mičiná, ktorým nariaďuje odstránenie stavby schátralého rodinného domu v Hornej Mičinej č. 61, postavená na parc. KN-C č. 256 v kat. území Horná Mičiná, LV č. 168 v prospech spoločnosti VEHA, obchodná spoločnosť spol. s r.o., Štefánikova 49/8, Nitra.

Odstránenie stavby najneskôr do 31.12.2019.

Odstránenie zrealizuje firma MR Staving s.r.o., Horná Mičiná 174 na náklady spoločnosti VEHA.

 

Viac v tejto prílohe: Rozhodnutie o odstránení stavby – VEHA

Posted by / November 20, 2019

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania

na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

 

Miesto rastu: k.u. Horná Mičiná, parcela KN-C-č. 540/87, výmera 748m2, LV-1055

Rozsah požadovaného výrubu: 1ks buk lesný (obvod kmeňa 90cm) vo výške 130cm nad zemou

Odôvodnenie žiadosti: zlý zdravotný stav, ohrozenie miestnej komunikácie a trafostanice

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 7.11.2019*

*V prípade, že spĺňate podmienky §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, môžete potvrdiť záujem byť účastníkom konania elektronicky na emailovej adrese hornamicina@gmail.com

 

Ivan Lenár

starosta obce

Posted by / October 30, 2019
Logo obce a dokumenty

Zámer prenechať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

 1. novovytvorený pozemok CKN 518/4 o výmere 8 m2, ktorý bol odčlenený od existujúceo pozemku EKN 225/1 o výmere 2548m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV č. 417, okres Banská Bystrica, obec: Horná Mičiná, katastrálne územie: Horná Mičiná

 

žiadateľovi:

HOFFE s.r.o., so sídlom: Odborárska 52, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02,

IČO: 50404172

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

Vysporiadanie vlastníckych alebo iných vzťahov pred existujúcou stavbou a parcelou vo vlastníctve, ktorá susedí s pozemkom žiadateľa.

 

starosta obce

 

Zámer prenechať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – HOFFE

Posted by / October 21, 2019
Logo obce a dokumenty

Zmluva o zriadení združenia obcí

Názov združenia obcí je : Banskobystrické regionálne združenie obcí
Sídlo združenia je: Obec Riečka, Hlavná 125/2, 974 01 Riečka
Účastníci zmluvy: Obec Badín, obec Baláže, mesto Banská Bystrica, obec Brusno, obec Čerín, obec Dolná Mičiná, obec Dolný Harmanec, obec Donovaly, obec Dúbravica, obec Harmanec, obec Hiadeľ, obec Horná Mičiná, obec Horné Pršany, obec Hrochoť, obec Hronsek, obec Kordíky, obec Králiky, obec Kynceľová, obec Ľubietová, obec Lučatín, obec Malachov, obec Medzibrod, obec Moštenica, obec Motyčky, obec Môlča, obec Nemce, obec Oravce, obec Podkonice, obec Pohronský Bukovec, obec Poniky, obec Povrazník, obec Priechod, obec Riečka, obec Sebedín-Bečov, obec Selce, obec Staré hory, obec Strelníky, obec Špania Dolina, obec Tajov, obec Turecká, obec Vlkanová.

Predmetom činnosti Združenia sú najmä:
a) ochrana, uplatňovanie a presadzovanie práv ako aj sociálnych, ekonomických,
environmentálnych, kultúrnych a ďalších iných významných záujmov
členských miest a obcí vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej
a záujmovej samosprávy, verejnoprávnym inštitúciám a ďalším právnickým
a fyzickým osobám podľa potreby Združenia a jeho členov,
b) podpora a zabezpečenie pozitívneho rozvoja územnej samosprávy
a samosprávnych funkcií v rámci členských miest a obcí,
c) koordinácia a zjednotenie postupu členských miest a obcí a formovanie
spoločných stratégii pri vykonávaní zverených úloh ako aj pri zabezpečovaní
hospodárskych, sociálnych a ďalších zásadných potrieb členských miest a obcí,
d) vytváranie podmienok pre výmenu informácii, sprostredkovanie názorov,
znalostí a skúseností predstaviteľov členských miest a obcí smerujúcich
k zabezpečeniu efektívneho fungovania a rozvoja územnej samosprávy,
e) organizácia, uskutočňovanie a podpora vzdelávacích aktivít, projektov a
stretnutí zástupcov a zamestnancov samosprávnych orgánov členských miest
a obcí za účelom výmeny skúseností a poskytovanie odborných služieb vo
vzťahu k otázkam praktického uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov v rámci územnej samosprávy, k otázkam uplatňovania kompetencií
mesta a obcí a jeho samosprávnych orgánov a pod.,
f) ďalšie formy podpory zabezpečenia a pozitívneho rozvoja efektívnej ochrany
práv a záujmov členských miest a obcí, chodu a fungovania samosprávnych
orgánov podľa potreby Združenia a jeho členov,
g) podpora a rozvoj spolupráce v oblasti regionálneho cestovného ruchu
a zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva v rámci regiónu.
(alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona č. 453/2001 Z. z.).

Celé znenie: Zmluva o registrácii ZO na zverejnenie

 

 

Posted by / September 23, 2019
Logo obce a dokumenty

Kúpna zmluva na predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

Predávajúcim:  Obec Horná Mičiná , č. 79, Horná Mičiná, PSČ: 974 01, SR, IČO: 00313459, menom ktorej koná: Ivan Lenár,  starosta obce, IBAN: SK98 5600 0000 0012 5532 1011 Prima banka (ďalej len „predávajúci“) 

a

Kupujúcim:  DO DOMČEKA SR, s.r.o. , Horná Strieborná 14899/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 976 129, menom ktorej koná: Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, konateľ, IBAN: SK03 8330 0000 0020 0151 1522 Fio banka, a.s., (ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“        

Článok I. – Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 417, k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica a to:
  • pozemok  KNE s parc č. 110/1  o výmere  738 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

 Článok II. – Predmet zmluvy

 1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti, ktoré boli vytvorené podľa geometrického plánu č. 45308381-170/2019 zo dňa 13.06.2019 vyhotoveného vyhotoviteľom: Bc. Matúš Debnár – GEOTECH, IČO: 45308381, Železničiarska č. 595/2, 974 01 Banská Bystrica, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 20.06.2019 pod číslom 538/2019 (ďalej len „ geometrický plán“), a to:
  1. pozemok parc. KNC č. 11/1 o výmere 35 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 1, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  2. pozemok parc. KNC č. 11/4 o výmere 92 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 2, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  3. pozemok parc. KNC č. 506/2 o výmere 124 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 3, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  4. (ďalej len ako „nehnuteľnosti“)
 2. Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle predávajúceho previesť zo svojho výlučného vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve a súčasne prejav vôle kupujúceho nadobudnúť nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred podpisom tejto kúpnej zmluvy oboznámil so stavom nehnuteľností a v tomto stave ich od predávajúceho kupuje tak ako stoja a ležia. Predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosti nemajú právne vady.

Článok III. – Kúpna cena

 1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za nehnuteľnosti nasledovne:
 2. predávajúci predá svoj výlučný vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k nehnuteľnostiam, kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva, a to za kúpnu cenu 26,86 Eur/m2, cena spolu za 251 m2 = 6 741,86 Eur (slovom:  šesťtisícsedemstoštyridsaťjeden/86 Eur).
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 3 dní od podpisu tejto zmluvy.
 4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho .

Článok IV. – Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom prevádzaných nehnuteľností a kupujúci túto skutočnosť podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, pričom nehnuteľnosti kupuje v stave, v akom sa nachádzajú v čase podpisu tejto zmluvy, s vedomím skutkového stavu v akom sa nehnuteľnosti nachádzajú.
 2. Kupujúci prehlasuje, že má dostatok finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľností a je schopný dodržať platobné podmienky uvedené v tejto zmluvy.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že :
  1. je oprávnený s nehnuteľnosťami voľne disponovať, a toto jeho právo nie je ničím a nikým obmedzené;
  2. nehnuteľnosti pred podpisom tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami nepredal, nedaroval ani iným spôsobom nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ich nevložil do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykonal iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušného katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastníci nehnuteľností;
  3. po podpise tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami, t. j. po uzavretí tejto zmluvy, nehnuteľnosti nepredá, nedaruje ani iným spôsobom neprevedie na tretiu osobu/tretie osoby, ani ju nevloží do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykoná iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastníci nehnuteľnosti;
  4. ku dňu podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami na predmete kúpy neviaznu žiadne záložné práva ani akékoľvek iné práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali vlastníka predmetu zmluvy v jeho držbe, užívaní a požívaní plodov a úžitkov s ním spojených a v disponovaní s ním;
  5. k nehnuteľnostiam v budúcnosti nevznikne iné záložné právo ani akékoľvek iné právo tretích osôb, ktoré by obmedzovalo vlastníkov nehnuteľností v ich držbe, užívaní a požívaní plodov a úžitkov s nimi spojených a v disponovaní s ním, a ktoré by mali svoj pôvod v akomkoľvek konaní a/alebo opomenutí predávajúceho;
  6. nemá vedomosť o tom, že by ku dňu podpisu tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami prebiehali súdne konania, exekučné konania alebo iné konania pred akýmkoľvek štátnym orgánom, správnym orgánom, orgánom štátnej správy alebo samosprávy vedené proti predávajúcemu, ktoré by svojím účinkom mohli znemožniť, obmedziť, oddialiť alebo inak sťažiť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na kupujúceho, a ktoré po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam kupujúcim ohrozia alebo sú spôsobilé ohroziť vlastnícke právo kupujúceho.
 4. Zmluvné strany sú viazané svojimi zmluvnými prejavmi do rozhodnutia o vklade vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu zmluvy do katastra nehnuteľností podá advokátska kancelária M&L advokátska kancelária s.r.o., so sídlom na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 926 284, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32064/S (ďalej aj len ako „Advokátska kancelária“) v lehote do troch pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho, o čom Predávajúci upovedomí Advokátsku kanceláriu prostredníctvom mailovej adresy office@mli.sk. Náklady spojené s osvedčením podpisu na Zmluve znáša Predávajúci a náklady spojené s návrhom a povolením vkladu vlastníckeho a záložného práva znáša Kupujúci.
 6. Zmluvné strany podpisom na tejto Zmluve splnomocňujú Advokátsku kanceláriu na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane zastupovania v celom katastrálnom konaní vyplývajúceho z tejto Zmluvy a to v celom rozsahu práv a povinností podľa tejto Zmluvy, v prípade potreby opráv chýb v písaní resp. počítaní alebo vzniknutých nezrovnalostí týkajúcich sa uzavretej Zmluvy. Zmluvné strany súčasne splnomocňujú Advokátsku kanceláriu k vykonaniu všetkých prípadných dodatkov, zmien a opráv tejto Zmluvy, aby nebol zmarený účel tejto Zmluvy.
 7. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom.

 Článok V. – Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom účinky prevodu výlučného vlastníctva k nehnuteľnosti nastávajú okamihom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným všetkými zmluvnými stranami.
 3. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú navzájom si bez zbytočného odkladu poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby bol kupujúci zapísaní ako vlastník nehnuteľnosti do príslušného katastra nehnuteľností, a to aj vrátane prípadného uzavretia dodatku/dodatkov k tejto zmluve v prípade, ak to bude podľa príslušných štátnych orgánov potrebné na odstránenie nezrovnalostí, resp. nesprávností v nej uvedených.
 4. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia sú určené na podanie Okresnému úradu Banská bystrica, katastrálny odbor, po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci a kupujúci sa aj zaväzuje zaplatiť správny poplatok za návrh na začatie katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú zmluvné strany povinné zdržať sa všetkých právnych úkonov, ktoré by realizáciu tejto zmluvy mohli zmariť.
 7. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilí na právne úkony a táto bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

 

V Hornej Mičinej, dňa 23.7.2019

      Predávajúci:                                                                     Kupujúci :

 Obec Horná Mičiná                                                      DO DOMČEKA SR, s.r.o.

Ivan Lenár – starosta obce                                          Ing. Lucia Pažičanová Slatinská – konateľ

Posted by / July 23, 2019
Logo obce a dokumenty

Povolenie výstavby – RD SO 01 a SO 02

Obec Horná Mičiná povoľuje „Rodinné domy SO 01 a SO 02 (novostavba)“, umiestnené na parcele KN-C č. 522/114 a 522/115 (RD), 522/116 a 522/113 (žumpa), 522/117 (prístupová komunikácia pre RD) a pozemky stavbou dotknuté 522/100 a 522/112 (inžinierske siete – studňa, prípojky vody a kanalizácie) v kat. území Horná Mičiná časť Skalnavá.

Účastníci konania: AE.sk, s.r.oi., KONSTRUKT STEEL, s.r.o., vlastníci najbližších pozemkov a stavieb a ďalší účastníci konania známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené verejnou vyhláškou.

 

Viac v tomto dokumente.

Posted by / July 2, 2019
HornaMicinaLetecky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020

V súvislosti s novým programovým obdobím Európskej únie na roky 2015 – 2020 je nevyhnutné aktualizovať základné programové dokumenty, prostredníctvom ktorých je možné čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov na podporu rozvojových projektov a aktivít.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územno plánovacej dokumentácie .Je to programový dokument, spracovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.

Program je komplexným dokumentom, integrujúcim otázky rozvoja fyzických štruktúr so sociálnymi, ekonomickými a ďalšími aspektmi. Preto bude mať voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Na rozdiel od územného plánu, ktorý rieši otázky fyzického rozvoja územia (lokalizáciu zástavby a priestorové regulatívy pre stavebný rozvoj, funkčné využitie rozvojových plôch), program rozvoja sa podrobnejšie zaoberá otázkami sociálneho a ekonomického rozvoja, čím vo vzťahu k územnému plánu plní komplementárnu funkciu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Mičiná je v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnom rozvojom pláne a v súlade s metodikou na vypracovanie príslušného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce.

 

Viac v dokumente: PHSR 2015_2020 PDF

Posted by / July 2, 2019
Logo obce a dokumenty

Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru previesť nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

 1. pozemok parc. KNC č. 11/1 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
  • od pozemku parc. KNC č. 11/1 o výmere 127 m2 (výmera podľa nového stavu: 35 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.
 2. pozemok parc. KNC č. 11/4 o výmere 92 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
  • od pozemku parc. KNC č. 11/1 o výmere 127 m2 (výmera podľa nového stavu: 35 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.
 3. pozemok parc. KNC č. 506/2 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
  • od pozemku parc. KNC č. 506 o výmere 2862 m2 (výmera podľa nového stavu: zaniká a vzniká: 506/1 o výmere 2738 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mčiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.

žiadateľovi:

DO DOMČEKA SR, s.r.o., sídlo: Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú priamo susediace s pozemkami a stavbou žiadateľa. Na predmetných pozemkoch plánuje žiadateľ výstavbu parkovacích miest k administratívnej budove, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve a ktorá sa v budúcnosti bude využívať na bytové jednotky.

 

starosta obce

Posted by / June 21, 2019