Separovaný zber

Oznámenie – odpady

Obec Horná Mičiná, zastúpená starostom Ivanom Lenárom Vám na základe vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov oznamuje % úrovne vytriedenia KO, ktoré je v obci Horná Mičiňá 13,81%.

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je 12€/tonu.

 

Ivan Lenár

starosta obce

Posted by / March 4, 2019
Logo obce a dokumenty

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 17.1.2019

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.1.2019 Kúpnu zmluvu v zmysle §588 a nasl. zákona č. 40/1946 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že zmluvné strany potrebovali precizovať niektoré ustanovenia Zmluvy, uzatvorili tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

Posted by / February 25, 2019
Logo obce a dokumenty

Dobrovoľná dražba DD PSO213/18

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe navrhovateľom dražby Slovenská sporiteľňa, a.s. a dražobníkom Platiť sa oplatí, s.r.o. Ide o prvú dražbu.

Konať sa bude 18.3.2019 o 10:45 v salóniku Bystrica na 1. poschodí hotela Lux, Banská Bystrica.

Predmetom dražby je súbor vecí, viac v prílohe.

Oznámeni o dobrovoľnej dražbe DD PSO213/18

Posted by / February 20, 2019
Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie ŽP BB

V prílohe je rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek prostredia kraja vo veci strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“. Po ukončení konania rozhodlo, že sa nebude posudzovať.

Posted by / December 21, 2018
Logo obce a dokumenty

Regionálna územná stratégia BBK

Obstarávateľ dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica ktorý predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás žiada o zverejnenie tohto oznámenia: Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie je zverejnené na: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

 

Posted by / November 30, 2018
Logo obce a dokumenty

Zámer predaja majetku obce

Obec  Horná Mičiná, Horná Mičiná č. 79, 974 01  Horná Mičiná

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE

Obec Horná Mičiná týmto v súlade s úst. § 9a a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e : 

zámer predaja nasledovného majetku obce:

  •  novovzniknutú parcelu  KN-C č. 515/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere: 41 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Horná Mičiná. obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorá bola vytvorená oddelením od existujúcej parcely  KN-E č. 225/7 na základe:
    • – Geometrický plán č. 36840734-025/2018 zo dňa 24. 05. 2018, vyhotoveným spoločnosťou GEOLINK s.r.o. so sídlom Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36840734, autorizačne osvedčeným dňa 24. 05. 2018 Ing. Mariánom Gabčom, úradne osvedčeným dňa 30.05.2018 Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pod č. 475/2018

a jeho predaj kupujúcemu: Ladislav Kurjan, bytom Horná Strieborná 11, 974 01 Banská Bystrica a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije na terénne úpravy za účelom lepšieho využitia pozemku pri svojom rodinnom dome, za kúpnu cenu 19,756€/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 810 €, ktorá bola zistená znaleckým posudkom č. 32/2018 zo dňa 04.06.2018 znalcom Ing. Máriou Harachovou.

Posted by / November 6, 2018