Logo obce a dokumenty

Rozhodnutie ŽP BB

V prílohe je rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek prostredia kraja vo veci strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“. Po ukončení konania rozhodlo, že sa nebude posudzovať.

Posted by / December 21, 2018
Logo obce a dokumenty

Regionálna územná stratégia BBK

Obstarávateľ dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica ktorý predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nás žiada o zverejnenie tohto oznámenia: Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie je zverejnené na: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

 

Posted by / November 30, 2018
Logo obce a dokumenty

Zámer predaja majetku obce

Obec  Horná Mičiná, Horná Mičiná č. 79, 974 01  Horná Mičiná

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE

Obec Horná Mičiná týmto v súlade s úst. § 9a a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e : 

zámer predaja nasledovného majetku obce:

 •  novovzniknutú parcelu  KN-C č. 515/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere: 41 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Horná Mičiná. obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorá bola vytvorená oddelením od existujúcej parcely  KN-E č. 225/7 na základe:
  • – Geometrický plán č. 36840734-025/2018 zo dňa 24. 05. 2018, vyhotoveným spoločnosťou GEOLINK s.r.o. so sídlom Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36840734, autorizačne osvedčeným dňa 24. 05. 2018 Ing. Mariánom Gabčom, úradne osvedčeným dňa 30.05.2018 Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pod č. 475/2018

a jeho predaj kupujúcemu: Ladislav Kurjan, bytom Horná Strieborná 11, 974 01 Banská Bystrica a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije na terénne úpravy za účelom lepšieho využitia pozemku pri svojom rodinnom dome, za kúpnu cenu 19,756€/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 810 €, ktorá bola zistená znaleckým posudkom č. 32/2018 zo dňa 04.06.2018 znalcom Ing. Máriou Harachovou.

Posted by / November 6, 2018
Logo obce a dokumenty

Zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov a ostatných plôch

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce:

 • LV 417 – parcela EKN 357/, 357/2, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/, 360/2, 360/3, 361, 363, 364, 365, 993/1, 993/2, 1024/1, 1024/2, 1025 o výmere 16790m2
 • EKN 654/2 1947m2
 • EKN 645/3 180m2
 • EKN 645/4 71m2
 • EKN 646 4177 m2
 • EKN 647 2302 m2

Spolu o celkovej výmere 64908m2, doterajšiemu nájomcovi PS EKOPOL, s.r.o. 974 01  Horná Mičiná 1.

a

zámer o nájme ostatných plôch, na ktorých sú zriadené futbalové ihriská a to

 • EKN188 o výmere 7252m2 na LV471
 • EKN 185 o výmere 10644 m2 na LV195

na vykonávanie športovej činnosti pre TJ Družstevník Mičiná z dôvodu osobitného hodného zreteľa.

 

Viac v dokumente:

 

Zamer-najom 2018-05

Posted by / May 11, 2018