Logo obce a dokumenty

Zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov a ostatných plôch

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce:

 • LV 417 – parcela EKN 357/, 357/2, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/, 360/2, 360/3, 361, 363, 364, 365, 993/1, 993/2, 1024/1, 1024/2, 1025 o výmere 16790m2
 • EKN 654/2 1947m2
 • EKN 645/3 180m2
 • EKN 645/4 71m2
 • EKN 646 4177 m2
 • EKN 647 2302 m2

Spolu o celkovej výmere 64908m2, doterajšiemu nájomcovi PS EKOPOL, s.r.o. 974 01  Horná Mičiná 1.

a

zámer o nájme ostatných plôch, na ktorých sú zriadené futbalové ihriská a to

 • EKN188 o výmere 7252m2 na LV471
 • EKN 185 o výmere 10644 m2 na LV195

na vykonávanie športovej činnosti pre TJ Družstevník Mičiná z dôvodu osobitného hodného zreteľa.

 

Viac v dokumente:

 

Zamer-najom 2018-05

Posted by / May 11, 2018
Logo obce a dokumenty

Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 661/2012/OVZ

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej podľa §20a zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25.4.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.11.2015.

Dodatok č. 2

Posted by / April 3, 2018
Logo obce a dokumenty

Začatie stavebného konania – ZEDA – verejná vyhláška

Stavebník: ZEDA B. Bystrica

Predmetom konania je vydanie povolenia na umiestnenie a uskutočnenie kompletnej výmeny jestvujúcej strojnotechnologickej časti výroby asfaltových zmesí v areáli Obaľovačka asfaltovej zmesi v obci Horná Mičiná. Jedná sa o jestvujúci areál s kompletnými skladovacími priestormi kameniva a ostatných materiálov, potrebných na výrobu asfaltovej zmesi.

viac v prílohe …

ZEDA-verejnavyhlaska

Posted by / December 14, 2017
Logo obce a dokumenty

Dohoda č. 26/2017/MPO o prechode pozemku na obec

Dohoda č. 26/2017/MPO o prechode pozemku v dočasnej spráce, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Odovzdávajúci: Slovenská republika, zastúpená Okresným úradom Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica
 • Preberajúci: Obec Horná Mičiná, 974 01 Horná Mičiná 79
 • Predmet prechodu:  KN-E, parcela č. 32, zastavané plochy a nádvoria, výmera 133m2, na pozemku je situovaná stavba – miestna komunikácia

 

Dohoda 26-2017-MPO-SR-OBEC

Posted by / October 18, 2017
Logo obce a dokumenty

Lenka Milrádová – Novostavba rodinného domu – verejná vyhláška

Stavebník: Lenka Milrádová, Karpatská 4, Banská Bystrica,

v konaní zastúpený Ing. Igorom Fillom, Jazmínová 7, Banská Bystrica na základe plnej moci, dňa 6.3.2017 podal na Obecný úrad Horná Mičiná – stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“, navrhnutú v Hornej Mičinej, pozemok parc.č.: KN-C 71, KN-C 72 v k.ú. Horná Mičiná.

Umiestnenie a uskutočnenie stavby: „Novostavba rodinného domu“
navrhnutej v Hornej Mičinej,
pozemok parc.č.: KN-C 71, KN-C 72 v k.ú. Horná Mičiná
pre stavebníka: Lenka Milrádová, Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica

viac v prílohe …

Lenka Milrádová – Novostavba rodinného domu – verejná vyhláška

Posted by / July 10, 2017