Logo obce a dokumenty

Začatie stavebného konania – ZEDA – verejná vyhláška

Stavebník: ZEDA B. Bystrica

Predmetom konania je vydanie povolenia na umiestnenie a uskutočnenie kompletnej výmeny jestvujúcej strojnotechnologickej časti výroby asfaltových zmesí v areáli Obaľovačka asfaltovej zmesi v obci Horná Mičiná. Jedná sa o jestvujúci areál s kompletnými skladovacími priestormi kameniva a ostatných materiálov, potrebných na výrobu asfaltovej zmesi.

viac v prílohe …

ZEDA-verejnavyhlaska

Posted by / December 14, 2017
Logo obce a dokumenty

Dohoda č. 26/2017/MPO o prechode pozemku na obec

Dohoda č. 26/2017/MPO o prechode pozemku v dočasnej spráce, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Odovzdávajúci: Slovenská republika, zastúpená Okresným úradom Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica
  • Preberajúci: Obec Horná Mičiná, 974 01 Horná Mičiná 79
  • Predmet prechodu:  KN-E, parcela č. 32, zastavané plochy a nádvoria, výmera 133m2, na pozemku je situovaná stavba – miestna komunikácia

 

Dohoda 26-2017-MPO-SR-OBEC

Posted by / October 18, 2017
Logo obce a dokumenty

Lenka Milrádová – Novostavba rodinného domu – verejná vyhláška

Stavebník: Lenka Milrádová, Karpatská 4, Banská Bystrica,

v konaní zastúpený Ing. Igorom Fillom, Jazmínová 7, Banská Bystrica na základe plnej moci, dňa 6.3.2017 podal na Obecný úrad Horná Mičiná – stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“, navrhnutú v Hornej Mičinej, pozemok parc.č.: KN-C 71, KN-C 72 v k.ú. Horná Mičiná.

Umiestnenie a uskutočnenie stavby: „Novostavba rodinného domu“
navrhnutej v Hornej Mičinej,
pozemok parc.č.: KN-C 71, KN-C 72 v k.ú. Horná Mičiná
pre stavebníka: Lenka Milrádová, Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica

viac v prílohe …

Lenka Milrádová – Novostavba rodinného domu – verejná vyhláška

Posted by / July 10, 2017