Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 1.8. 2018 /streda/  o 19:00 hod. sa uskutoční mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapistovateľa
 4. Určenie rozsahu výkonu /úväzku/ funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2018-2022
 5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie 2018-2022
 6. Návrh na zmenu rozpočtu
 7. Prejednanie návrhu o odkúpenie časti nehnuteľnosti na parcele KN E č. 225/7 o výmere 41m2
 8. Informácie starostu
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Prílohy: Pozvánka na OZ – 1.8.2018

Posted by / July 27, 2018
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 13.12.2017

UZNESENIE

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 13.12.2017

 

Uznesenie č. 1 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Horná Mičiná

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Program obecného zastupiteľstva

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,
Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

 • Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
 • Tomáša Martinca a Mareka Prostredníka za overovateľov zápisnice
 • Bohuša Martinca a Jaroslava Paľu za návrhovú komisiu

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 4. Prejednanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Horná Mičiná na rok 2018

 

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

 • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 4  / zo dňa 13.12.2017

K bodu 5. Prejednanie návrhu finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Návrh finančného rozpočtu na rok 2018
 • Berie na vedomie návrh finančného rozpočtu na roky 2019 a 2020

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 6. Prejednanie návrhu na zmenu rozpočtu za rok 2017

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2017

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

 

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 7. Prejednanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 8. Prejednanie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za november a december 2017

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

 • Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie november a december 2017

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 9. Prejednanie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Zmluvu o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná so spoločnosťou PS EKOPOL, spol. s r.o.

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 9 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 10. Informácie starostu

 • Informácia o činnosti Denného centra obce Horná Mičiná v roku 2017
 • Informácia o došlej žiadosti o dotáciu na rok 2018 pre TJ Družstevník Horná Mičiná
 • Informácia o podpísaní KZ o odpredaji obecného majetku s pánom Škrváňom
 • Informácia o oprave obecného rozhlasu

 

Prítomní poslanci: Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa, Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 11. Diskusia

 

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám                

 

K bodu 12. Návrh uznesenia

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 13. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Zapisovateľ: Michal Karkalík

Overovatelia: Tomáš Martinec a Marek Prostredník

Starosta: Ivan Lenár

 

 ZÁPIS A UZNESENIE_2017_12_13

 

Posted by / December 18, 2017