Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 21.10.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Prejednanie ponúk na zimnú údržbu
 5. Prejednanie žiadostí o dotácie z obecného rozpočtu na rok 2020
 6. Smernica č. 1/2019 o postupe pri oznamovaní a preverovaní protispoločenskej činnosti
 7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / October 21, 2019
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 22.7.2019

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 22.07.2019

Uznesenie č. 1 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

–          Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

–          Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

–          Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2019

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 4 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie máj až jún 2019

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 6. Schválenie zámeru odpredať majetok obce z dôvodu osobitého zreteľa spoločnosti DO DOMČEKA SR, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01  Banská Bystrica

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Odpredaj obecného majetku (parcely KNC č. 11/1 o výmere 35 m2, KNC č. 11/4 o výmere 92 m2 a KNC č. 506/2 o výmere 124 m2) spoločnosti DO DOMČEKA SR, s.r.o. za cenu 26,86 €/m2 z dôvodu osobitého zreteľa

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 6 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 7. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Informáciu o pozastavení dotácie na rekonštrukciu obecného parku z dôvodu trvajúcich exekučných konaní

 

doporučuje starostovi obce

–          Zistiť stav exekučných konaní – nútená správa v obci bola zrušená (termín: 31.08.2019)

–          Zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

 

 

 

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 8. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám               

 

K bodu 9. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 10. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:       Michal Karkalík

Overovatelia:    Jana Baranová a Bohuš Martinec

Starosta:             Ivan Lenár

Posted by / August 2, 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 22.7.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2019
 5. Správa z kontroly za máj a jún 2019
 6. Schválenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa: DO DOMČEKA s.r.o., Banská Bystrica a to parcelu č. 11/4 o výmere 92m2 – ZPaN a parcelu KNC č. 506/2 – o výmere 124m2 – ZPaN za cenu 26,86€/m2
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / July 18, 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 16.05.2019 /štvrtok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Schválenie dodatku č. 1/2019 k VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
 5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet obce za rok 2018
 6. Správa z auditu účtovnej uzávierky
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2019
 8. Správa z kontroly za február až apríl 2019
 9. Odpredaj parcely KNC č. 420/14 o výmere 49m2 z dôvodu osobitého zreteľa p. J.M. Žilák
 10. Schválenie návrhu sadzieb na poskytnutie krátkodobého prenájmu kultúrnej miestnosti s príslušenstvom a iného majetku obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesení
 14. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / May 10, 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 18.02.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Schválenie zmluvy o zriadení združenia obcí s názvom „Banskobystrické regionálne združenie obcí“ a účasť obce v združení BB ZMOS
 5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
 6. Výsledky hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2018
 7. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb  obce Horná Mičiná na rok 2019-2023
 8. Správa o činnosti Denného centra seniorov za rok 2018
 9. Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce
 10. Schválenie komisií obecného zastupiteľstva
 11. Prejednanie návrhu sadzieb na poskytnutie krátkodobého prenájmu kultúrnej miestnosti s vybavením
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh uznesení
 15. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / February 14, 2019

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Starosta obce Horná Mičiná podľa §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná, ktoré sa bude konať

10.12.2018 /pondelok/  o 18:00 hod.

v sále obecného úradu.

Pozvánka a program

 

 

Posted by / December 5, 2018