VZN 1/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

Logo obce a dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Mičiná

č. 1/2020  z 14.12.2020

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce  Horná Mičiná  č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Mičiná podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,2 a 3, § 16 ods. 1,2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

ČI. 1

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Mičiná  č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6 zo dňa 17.12.2015  sa mení a dopĺňa takto:

 1. ČASŤ

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 §1 Predmet úpravy

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je poplatok, ktorý sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

§2 Poplatník

(1)   Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. a)fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt[1] alebo prechodný pobyt,[2] alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu[3]alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu[4], vinicu[5], ovocný sad[6], trvalý trávny porast[7] na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku[8]a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha35)[9] (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. b)právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. c)podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(2)   Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

(3)   Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe:

 1. a)užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
 2. b)je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
 3. c)sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
 4. d)užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
 5. e)v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

 

§3 Platiteľ

(1)   Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

 1. a)vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom[10], poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
 2. b)správca[11], ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).

(2)   Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(3)   Ak viacero poplatníkov podľa § 2 odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného preberá povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

§4  Poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §2 odseku 1, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§5  Sadzba poplatku

(1)   Sadzba poplatku je:

 1. a)0,077 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo 0,040 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
 2. b)0,077 eura za osobu a kalendárny deň,
 3. c)0,040 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.[U1]

 

 §Určenie poplatku

 1. a)V prípade množstvového zberu obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
 2. b)Inak obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako:

(1)   súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo

(2)   súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)

(3)   Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:

 1. a)priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a
 2. b)priemerného počtu:
 3. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
 4. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby,

(4)   Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je:

 1. a)predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
 2. b)ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
 3. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 2 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
 4. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.

 §Oznamovacia povinnosť

(1)   Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obc