Územný plán obce
Informácia pre verejnosť

Logo obce a dokumenty

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná” je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
e-mail: oszp.bb@minv.sk
telefón: 048/430 63 62

Správa o hodnotení strategického dokumentu je prístupná na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/.
Konzultácie podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná” je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Značka.: OU-BB-OSZP3-202 l/002993-031