Územný plán obce
Predĺženie prerokovania

Logo obce a dokumenty

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 22 a § 31 stavebného zákona verejnosti, že prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Horná Mičiná

sa predlžuje do 20.7.2021.

Návrh územnoplánovacej dokumentácie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hornej Mičinej. Návrh ÚPN je zverejnený tu. Prípadné pripomienky je potrebné podať písomne, najneskôr do 20.7.2021 na Obecný úrad Hornej Mičinej.