Územný plán obce
Verejné prerokovanie

Logo obce a dokumenty

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), týmto oznamuje verejnosti, dotknutým právnickým a fyzickým osobám že po dohode a spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP podľa § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvolávame

verejné prerokovanie

Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Horná Mičiná,

ktoré sa uskutoční
dňa 1.7.2021 (štvrtok) o 9.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Hornej Mičinej.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je prístupná na webovom sídle

Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/ .

Konzultácie podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná” je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie  doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).