Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 17.1.2019

Logo obce a dokumenty

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.1.2019 Kúpnu zmluvu v zmysle §588 a nasl. zákona č. 40/1946 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že zmluvné strany potrebovali precizovať niektoré ustanovenia Zmluvy, uzatvorili tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

Zverejnil / február 25, 2019