MDŽ s hercom a recitátorom Jurajom Sarvašom

Obecný úrad v Hornej Mičinej v spolupráci s Denným centrom seniorov a ZO SZPB Vás pozýva dňa 10.3.2018 (sobota) o 15:00 hod v spoločenskej sále Obecného úradu na stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

Hosť: herec a recitátor Juraj Sarvaš

Všetky ženy sú srdečne vítané.

 

 

Posted by / March 7, 2018
Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 13.12.2017

UZNESENIE

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 13.12.2017

 

Uznesenie č. 1 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Horná Mičiná

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Program obecného zastupiteľstva

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,
Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

 • Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
 • Tomáša Martinca a Mareka Prostredníka za overovateľov zápisnice
 • Bohuša Martinca a Jaroslava Paľu za návrhovú komisiu

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 4. Prejednanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Horná Mičiná na rok 2018

 

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

 • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 4  / zo dňa 13.12.2017

K bodu 5. Prejednanie návrhu finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Návrh finančného rozpočtu na rok 2018
 • Berie na vedomie návrh finančného rozpočtu na roky 2019 a 2020

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 6. Prejednanie návrhu na zmenu rozpočtu za rok 2017

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2017

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

 

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 7. Prejednanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 8. Prejednanie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za november a december 2017

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

 • Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie november a december 2017

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 9. Prejednanie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Zmluvu o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná so spoločnosťou PS EKOPOL, spol. s r.o.

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 9 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 10. Informácie starostu

 • Informácia o činnosti Denného centra obce Horná Mičiná v roku 2017
 • Informácia o došlej žiadosti o dotáciu na rok 2018 pre TJ Družstevník Horná Mičiná
 • Informácia o podpísaní KZ o odpredaji obecného majetku s pánom Škrváňom
 • Informácia o oprave obecného rozhlasu

 

Prítomní poslanci: Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa, Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 11. Diskusia

 

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám                

 

K bodu 12. Návrh uznesenia

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 13. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Zapisovateľ: Michal Karkalík

Overovatelia: Tomáš Martinec a Marek Prostredník

Starosta: Ivan Lenár

 

 ZÁPIS A UZNESENIE_2017_12_13

 

Posted by / December 18, 2017
Separovaný zber

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018:

MESIACTRIEDENÝ ODPAD
PLASTYPAPIERSKLO
deň zberudeň zberudeň zberu
Január22198
Február19165
Marec19165
Apríl16133 a 30
Máj141128
Jún11825
Júl9623
August63 a 3120
September32817
Október1  a 292615
November262312
December201410

Vážený občania, zmena oproti minulému obdobiu nastáva pri vývoze plastov, kde každá domácnosť dostane rolku 15 ks žltých 120l vriec. Tieto sa pri vývoze nebudú vracať späť, ako to bolo v minulosti, ale budú sa brať spolu s plastami. Každá domácnosť bude mať dostatočný počet vriec na vývoz plastov, nakoľko vývozov je v roku 13 a vriec bude 15 ks.

Posted by / December 15, 2017
Logo obce a dokumenty

Začatie stavebného konania – ZEDA – verejná vyhláška

Stavebník: ZEDA B. Bystrica

Predmetom konania je vydanie povolenia na umiestnenie a uskutočnenie kompletnej výmeny jestvujúcej strojnotechnologickej časti výroby asfaltových zmesí v areáli Obaľovačka asfaltovej zmesi v obci Horná Mičiná. Jedná sa o jestvujúci areál s kompletnými skladovacími priestormi kameniva a ostatných materiálov, potrebných na výrobu asfaltovej zmesi.

viac v prílohe …

ZEDA-verejnavyhlaska

Posted by / December 14, 2017

Mikuláš 2017

Obec Horná Mičiná pozýva malých aj veľkých dňa

9.12.2017 (sobota)

na stretnutie s Mikulášom, rozsvietenie vianočného stromčeka a sladkú odmenu pre deti.

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom – 2017

 

PROGRAM:

16:00 hod.    – rozsvietenie vianočného stromčeka v obecnom parku

16:30 hod.    – divadelné predstavenie v sále obecného úradu

– rozdávanie Mikulášskych balíkov pre deti

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE !

Posted by / December 4, 2017