Zmluva o zriadení vecného bremena

Logo obce a dokumenty

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. §50a a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi Ladislavom Kurjanom, Horná Strieborná 11, Banská Bystrica a obcou Horná Mičiná 79, Banská Bystrica.