Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Logo obce a dokumenty

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje predaj nehnuteľnosti – pozemok par. KN-C č. 420/14 o výmere 49m2, trvalý trávny porast.

Viac v dokumente:

Zámer predať majetok