Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Logo obce a dokumenty

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť do nájmu nehnuteľný majetok:

  • pozemok par. KN-C č. 11/1 o výmere 35m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorený oddelením od pozemku KNC č. 11/1 o výmere 127m2 nachádzajúci sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres Banská Bystrica, Obec Horná Mičiná,
  • pozemok par. KN-C č. 11/4 o výmere 92m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorený oddelením od pozemku KNC č. 11/1 o výmere 127mnachádzajúci sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres Banská Bystrica, Obec Horná Mičiná,
  • pozemok par. KN-C č. 506/2 o výmere 124m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorený oddelením od pozemku KNC č. 506 o výmere 2826m2 nachádzajúci sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres Banská Bystrica, Obec Horná Mičiná

žiadateľovi: DO DOMČEKA SR, s.r.o., sídlo: Horná Strieborná 14599/4, 974 01  Banská Bystrica

Viac v dokumente:

Zámer predať majetok