Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Logo obce a dokumenty

Zverejnenie zámeru previesť nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

  1. pozemok parc. KNC č. 11/1 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
    • od pozemku parc. KNC č. 11/1 o výmere 127 m2 (výmera podľa nového stavu: 35 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.
  2. pozemok parc. KNC č. 11/4 o výmere 92 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
    • od pozemku parc. KNC č. 11/1 o výmere 127 m2 (výmera podľa nového stavu: 35 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.
  3. pozemok parc. KNC č. 506/2 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica kat. úz. Horná Mičiná, ktorý bol vytvorený oddelením:
    • od pozemku parc. KNC č. 506 o výmere 2862 m2 (výmera podľa nového stavu: zaniká a vzniká: 506/1 o výmere 2738 m2), nachádzajúceho sa v kat. úz. Horná Mčiná, okres: Banská Bystrica, Obec: Horná Mičiná.

žiadateľovi:

DO DOMČEKA SR, s.r.o., sídlo: Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú priamo susediace s pozemkami a stavbou žiadateľa. Na predmetných pozemkoch plánuje žiadateľ výstavbu parkovacích miest k administratívnej budove, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve a ktorá sa v budúcnosti bude využívať na bytové jednotky.

 

starosta obce