Kúpna zmluva na predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Logo obce a dokumenty

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

Predávajúcim:  Obec Horná Mičiná , č. 79, Horná Mičiná, PSČ: 974 01, SR, IČO: 00313459, menom ktorej koná: Ivan Lenár,  starosta obce, IBAN: SK98 5600 0000 0012 5532 1011 Prima banka (ďalej len „predávajúci“) 

a

Kupujúcim:  DO DOMČEKA SR, s.r.o. , Horná Strieborná 14899/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 976 129, menom ktorej koná: Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, konateľ, IBAN: SK03 8330 0000 0020 0151 1522 Fio banka, a.s., (ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“        

Článok I. – Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 417, k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica a to:
  • pozemok  KNE s parc č. 110/1  o výmere  738 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

 Článok II. – Predmet zmluvy

 1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti, ktoré boli vytvorené podľa geometrického plánu č. 45308381-170/2019 zo dňa 13.06.2019 vyhotoveného vyhotoviteľom: Bc. Matúš Debnár – GEOTECH, IČO: 45308381, Železničiarska č. 595/2, 974 01 Banská Bystrica, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 20.06.2019 pod číslom 538/2019 (ďalej len „ geometrický plán“), a to:
  1. pozemok parc. KNC č. 11/1 o výmere 35 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 1, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  2. pozemok parc. KNC č. 11/4 o výmere 92 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 2, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  3. pozemok parc. KNC č. 506/2 o výmere 124 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie , nachádzajúci sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý bol vytvorený oddelením:
   • ako diel č. 3, od pozemku KNE parc. č. 110/1 o výmere 738 m2, (výmera podľa nového stavu: 487 m2), zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Mičiná, obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 417 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom , ktorého výlučným vlastníkom je predávajúci v podiele 1/1
  4. (ďalej len ako „nehnuteľnosti“)
 2. Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle predávajúceho previesť zo svojho výlučného vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve a súčasne prejav vôle kupujúceho nadobudnúť nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred podpisom tejto kúpnej zmluvy oboznámil so stavom nehnuteľností a v tomto stave ich od predávajúceho kupuje tak ako stoja a ležia. Predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosti nemajú právne vady.

Článok III. – Kúpna cena

 1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za nehnuteľnosti nasledovne:
 2. predávajúci predá svoj výlučný vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k nehnuteľnostiam, kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva, a to za kúpnu cenu 26,86 Eur/m2, cena spolu za 251 m2 = 6 741,86 Eur (slovom:  šesťtisícsedemstoštyridsaťjeden/86 Eur).
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 3 dní od podpisu tejto zmluvy.
 4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho .

Článok IV. – Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom prevádzaných nehnuteľností a kupujúci túto skutočnosť podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, pričom nehnuteľnosti kupuje v stave, v akom sa nachádzajú v čase podpisu tejto zmluvy, s vedomím skutkového stavu v akom sa nehnuteľnosti nachádzajú.
 2. Kupujúci prehlasuje, že má dostatok finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľností a je schopný dodržať platobné podmienky uvedené v tejto zmluvy.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že :
  1. je oprávnený s nehnuteľnosťami voľne disponovať, a toto jeho právo nie je ničím a nikým obmedzené;
  2. nehnuteľnosti pred podpisom tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami nepredal, nedaroval ani iným spôsobom nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ich nevložil do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykonal iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušného katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastníci nehnuteľností;
  3. po podpise tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami, t. j. po uzavretí tejto zmluvy, nehnuteľnosti nepredá, nedaruje ani iným spôsobom neprevedie na tretiu osobu/tretie osoby, ani ju nevloží do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykoná iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastníci nehnuteľnosti;
  4. ku dňu podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami na predmete kúpy neviaznu žiadne záložné práva ani akékoľvek iné práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali vlastníka predmetu zmluvy v jeho držbe, užívaní a požívaní plodov a úžitkov s ním spojených a v disponovaní s ním;
  5. k nehnuteľnostiam v budúcnosti nevznikne iné záložné právo ani akékoľvek iné právo tretích osôb, ktoré by obmedzovalo vlastníkov nehnuteľností v ich držbe, užívaní a požívaní plodov a úžitkov s nimi spojených a v disponovaní s ním, a ktoré by mali svoj pôvod v akomkoľvek konaní a/alebo opomenutí predávajúceho;
  6. nemá vedomosť o tom, že by ku dňu podpisu tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami prebiehali súdne konania, exekučné konania alebo iné konania pred akýmkoľvek štátnym orgánom, správnym orgánom, orgánom štátnej správy alebo samosprávy vedené proti predávajúcemu, ktoré by svojím účinkom mohli znemožniť, obmedziť, oddialiť alebo inak sťažiť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na kupujúceho, a ktoré po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam kupujúcim ohrozia alebo sú spôsobilé ohroziť vlastnícke právo kupujúceho.
 4. Zmluvné strany sú viazané svojimi zmluvnými prejavmi do rozhodnutia o vklade vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu zmluvy do katastra nehnuteľností podá advokátska kancelária M&L advokátska kancelária s.r.o., so sídlom na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 926 284, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32064/S (ďalej aj len ako „Advokátska kancelária“) v lehote do troch pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho, o čom Predávajúci upovedomí Advokátsku kanceláriu prostredníctvom mailovej adresy office@mli.sk. Náklady spojené s osvedčením podpisu na Zmluve znáša Predávajúci a náklady spojené s návrhom a povolením vkladu vlastníckeho a záložného práva znáša Kupujúci.
 6. Zmluvné strany podpisom na tejto Zmluve splnomocňujú Advokátsku kanceláriu na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane zastupovania v celom katastrálnom konaní vyplývajúceho z tejto Zmluvy a to v celom rozsahu práv a povinností podľa tejto Zmluvy, v prípade potreby opráv chýb v písaní resp. počítaní alebo vzniknutých nezrovnalostí týkajúcich sa uzavretej Zmluvy. Zmluvné strany súčasne splnomocňujú Advokátsku kanceláriu k vykonaniu všetkých prípadných dodatkov, zmien a opráv tejto Zmluvy, aby nebol zmarený účel tejto Zmluvy.
 7. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom.

 Článok V. – Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom účinky prevodu výlučného vlastníctva k nehnuteľnosti nastávajú okamihom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným všetkými zmluvnými stranami.
 3. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú navzájom si bez zbytočného odkladu poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby bol kupujúci zapísaní ako vlastník nehnuteľnosti do príslušného katastra nehnuteľností, a to aj vrátane prípadného uzavretia dodatku/dodatkov k tejto zmluve v prípade, ak to bude podľa príslušných štátnych orgánov potrebné na odstránenie nezrovnalostí, resp. nesprávností v nej uvedených.
 4. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia sú určené na podanie Okresnému úradu Banská bystrica, katastrálny odbor, po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci a kupujúci sa aj zaväzuje zaplatiť správny poplatok za návrh na začatie katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú zmluvné strany povinné zdržať sa všetkých právnych úkonov, ktoré by realizáciu tejto zmluvy mohli zmariť.
 7. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilí na právne úkony a táto bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

 

V Hornej Mičinej, dňa 23.7.2019

      Predávajúci:                                                                     Kupujúci :

 Obec Horná Mičiná                                                      DO DOMČEKA SR, s.r.o.

Ivan Lenár – starosta obce                                          Ing. Lucia Pažičanová Slatinská – konateľ