Zámer predaja majetku obce

Logo obce a dokumenty

Obec  Horná Mičiná, Horná Mičiná č. 79, 974 01  Horná Mičiná

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE

Obec Horná Mičiná týmto v súlade s úst. § 9a a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e : 

zámer predaja nasledovného majetku obce:

  •  novovzniknutú parcelu  KN-C č. 515/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere: 41 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Horná Mičiná. obec: Horná Mičiná, okres: Banská Bystrica, ktorá bola vytvorená oddelením od existujúcej parcely  KN-E č. 225/7 na základe:
    • – Geometrický plán č. 36840734-025/2018 zo dňa 24. 05. 2018, vyhotoveným spoločnosťou GEOLINK s.r.o. so sídlom Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36840734, autorizačne osvedčeným dňa 24. 05. 2018 Ing. Mariánom Gabčom, úradne osvedčeným dňa 30.05.2018 Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pod č. 475/2018

a jeho predaj kupujúcemu: Ladislav Kurjan, bytom Horná Strieborná 11, 974 01 Banská Bystrica a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije na terénne úpravy za účelom lepšieho využitia pozemku pri svojom rodinnom dome, za kúpnu cenu 19,756€/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 810 €, ktorá bola zistená znaleckým posudkom č. 32/2018 zo dňa 04.06.2018 znalcom Ing. Máriou Harachovou.

Zverejnil / november 6, 2018