Zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov a ostatných plôch

Logo obce a dokumenty

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce:

  • LV 417 – parcela EKN 357/, 357/2, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/, 360/2, 360/3, 361, 363, 364, 365, 993/1, 993/2, 1024/1, 1024/2, 1025 o výmere 16790m2
  • EKN 654/2 1947m2
  • EKN 645/3 180m2
  • EKN 645/4 71m2
  • EKN 646 4177 m2
  • EKN 647 2302 m2

Spolu o celkovej výmere 64908m2, doterajšiemu nájomcovi PS EKOPOL, s.r.o. 974 01  Horná Mičiná 1.

a

zámer o nájme ostatných plôch, na ktorých sú zriadené futbalové ihriská a to

  • EKN188 o výmere 7252m2 na LV471
  • EKN 185 o výmere 10644 m2 na LV195

na vykonávanie športovej činnosti pre TJ Družstevník Mičiná z dôvodu osobitného hodného zreteľa.

 

Viac v dokumente:

 

Zamer-najom 2018-05

Zverejnil / máj 11, 2018