Valné zhromaždenie

les

V zmysle stanov Pozemkového spoločenstva URBÁR Horná Mičiná čl. 1.5.zvoláva výbor spoločenstva Valné zhromaždenie členov na deň 13.februára 2016 (sobota) o 15:00 hod.. Zhromaždenie sa uskutoční v sále OU Hornej Mičinej (Niva) s nasledovným programom:

1. OTVORENIE
2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV
3. VOĽBA VOLEBNEJ A SČÍTACEJ KOMISIE
4. SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČENSTVA ZA ROK 2015
5. INFORMÁCIA O ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2015
6. PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH A ROZPOČET NA ROK 2015
7. VOĽBA PREDSEDU A ČLENOV VÝBORU A DOZORNEJ RADY PS URBÁR
8. DISKUSIA
9. UZNESENIE
10. UKONČENIE

Účasť členov je potrebná. V prípade, že sa člen nemôže Valného zhromaždenia zúčastniť, môže ho na základe písomnej plnej moci zastupovať iný člen resp. rodinný príslušník.
Podpísané splnomocnenie prineste na schôdzu.

Po skončení bude pre členov podané pohostenie a vyplatene dividendy za rok 2015.

PS URBÁR Zhromaždenie – zvolanie

Posted by / 4 februára, 2016