Uznesenie z 22.7.2019

Logo obce a dokumenty

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 22.07.2019

Uznesenie č. 1 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

–          Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

–          Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

–          Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2019

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 4 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie máj až jún 2019

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 6. Schválenie zámeru odpredať majetok obce z dôvodu osobitého zreteľa spoločnosti DO DOMČEKA SR, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01  Banská Bystrica

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Odpredaj obecného majetku (parcely KNC č. 11/1 o výmere 35 m2, KNC č. 11/4 o výmere 92 m2 a KNC č. 506/2 o výmere 124 m2) spoločnosti DO DOMČEKA SR, s.r.o. za cenu 26,86 €/m2 z dôvodu osobitého zreteľa

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 6 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 7. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Informáciu o pozastavení dotácie na rekonštrukciu obecného parku z dôvodu trvajúcich exekučných konaní

 

doporučuje starostovi obce

–          Zistiť stav exekučných konaní – nútená správa v obci bola zrušená (termín: 31.08.2019)

–          Zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

 

 

 

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 22.07.2019

K bodu 8. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám               

 

K bodu 9. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 10. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:       Michal Karkalík

Overovatelia:    Jana Baranová a Bohuš Martinec

Starosta:             Ivan Lenár

Zverejnil / august 2, 2019