Uznesenia zo dňa 20.4.2021 + zápisnica

Logo obce a dokumenty

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.04.2021

PRÍTOMNÍ POSLANCI: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
NEPRÍTOMNÍ POSLANCI: Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 1 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Program obecného zastupiteľstva
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a zapisovateľa
OZ obce Horná Mičiná
určuje
– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za členov návrhovej komisie
– Richarda Kazíka za overovateľa zápisnice
– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 4. Dohoda o zriadení spoločného Dobrovoľného hasičského zboru obcí Horná a Dolná Mičiná
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– Dohodu o zriadení spoločného DHZ obcí Horná a Dolná Mičiná

Obecný úrad Horná Mičiná
Obecné zastupiteľstvo

Strana 2 z 4

 

Uznesenie č. 4 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 5. Schválenie žiadostí o dotácie z obecného rozpočtu pre TJ Družstevník Mičiná, CZ ECAV
v Hornej Mičinej a Rímskokatolícku cirkev v Čeríne
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosti o dotácie z obecného rozpočtu pre:
TJ Družstevník Horná Mičiná vo výške 2.000,- €
CZ ECAV v Hornej Mičinej vo výške 1.000,- €
Rímskokatolícku cirkev v Čeríne vo výške 500,- €

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 6. Schválenie odpredaja obecnej parcely č. EKN-225/6 o výmere 423 m2, druh ostatná plocha
(novovytvorená parcela č. CKN-37/1) vedenej na LV č. 417 p. Ľubomírovi Krnáčovi ml. (č. d. 56)
z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou jeho matky
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– odpredaj obecnej parcely o výmere 423 m 2
Hlasovali za: (3) Jana Baranová, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (1) Michal Karkalík

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku č. EKN-225/1 o výmere 30 m2 vedenom na
LV č. 417 p. Igora Komoru (č. d. 215) z dôvodu vjazdu na súkromný pozemok
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 8. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 513/3 – 31 m2, 513/5 – 76 m2 a 75/3 – 18 m2) vedenej na LV č. 417 p. Lenky Milrádovej (č.
d. 26) z dôvodu dlhodobého užívania parcely a priameho susedstva s parcelou vo vlastníctve p.
Milrádovej
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. EKN-225/7 (novovytvorené parcely geom.
plánom č. 75/2 – 16 m2, 513/6 – 146 m2 a 73/1 – 47 m2) vedenej na LV č. 417 Ing. Pavla Hulinu (č. d.
300) z dôvodu užívania parcely a priameho susedstva s parcelou
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely

 

Uznesenie č. 9 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 10. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod domom č. 93 (Daniel Danko) obecnej
parcely č. EKN-938/2 o výmere 240 m2 vedenej na LV č. 417 a odkúpenie obecnej parcely č. EKN-
937/3 o výmere 344 m2 vedenej na LV č. 417
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov obecnej parcely a odkúpenie ďalšej obecnej
parcely

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 11. Žiadosť p. Lukáša Suju o odpustenie nájomného za prevádzkovanie potravín v obecnej
budove (č. d. 156) z dôvodu pandemickej situácie a zatvorenia prevádzky v období december 2020 až
apríl 2021
OZ obce Horná Mičiná
schvaľuje
– žiadosť o odpustenie nájomného z dôvodu pandemickej situácie
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 11 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
OZ obce Horná Mičiná
vyhlasuje
– voľbu hlavného kontrolóra obce
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

proti: (0)
zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 12 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 13. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– majetkové priznanie starostu za rok 2020

 

Uznesenie č. 13 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 14. Rôzne
OZ obce Horná Mičiná
berie na vedomie
– informáciu o záujme vybudovať „streetworkové“ ihriska v areáli budovy obecného úradu
doporučuje starostovi obce
– zvolávať porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

 

Uznesenie č. 14 / zo dňa 20.04.2021

K bodu 15. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 16. Návrh uznesení
Návrh uznesení OZ bol schválený.

K bodu 17. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zápisnica

%d blogerom sa páči toto: