Uznesenia zo dňa 13.8.2020

Logo obce a dokumenty

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 13.8.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– Program obecného zastupiteľstva doplnený o bod 11.
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa – OZ obce Horná Mičiná určuje:
– Richarda Kazíka a Bohuša Martinca za členov návrhovej komisie
– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice
– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 4. Žiadosť pána Reného Ledvinu (č. d. 147) o odkúpenie časti pozemku C-KN 516 o výmere 2m2, (LV č. 417) – druh ostatná plocha, z dôvodu zásahu strechy do obecnej parcely OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN 516 o výmere 2 m2 Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 4 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 5. Prejednanie indikatívnej ponuky od Prima banka Slovensko, a.s., na predĺženie splatnosti obecného úveru – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– ponuku na predĺženie splatnosti úveru obce Horná Mičiná
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 5 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 6. Schválenie rekonštrukcie obecnej cesty v časti smer nové ihrisko a rekonštrukcie výtlkov miestnych komunikácií – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– rekonštrukciu miestnych komunikácií
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 6 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 7 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 8. Schválenie celoročného hospodárenia obce za rok 2019 – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– hospodárenie obce za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 8 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 9. Správa z auditu Účtovnej závierky za rok 2019 – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Správu z auditu Účtovnej závierky za rok 2019
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 9 / zo dňa 13.08.2020
K bodu 10. Smernica o verejnom obstarávaní OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– Smernicu o verejnom obstarávaní
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 10 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 11. Schválenie obstarania exteriérového pingpongového stola v areáli futbalového ihriska – OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:
– obstaranie exteriérového pingpongového stola
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
Hlasovali za: (4) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec
proti: (0)
zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 11 / zo dňa 13.08.2020

K bodu 12. Rôzne – OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie:
– informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci – informáciu o umiestnení obstarávaného pingpongového stola
doporučuje starostovi obce
– zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)
Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 12 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 13. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 14. Návrh uznesení
Uznesenia OZ boli schválené.

K bodu 15. Záver

 

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ: Michal Karkalík
Overovatelia: Jana Baranová a Bohuš Martinec
Starosta: Ivan Lenár

 

Zápisnica OZ – 2020_08_13

Posted by / 7 septembra, 2020