Uznesenia zo dňa 20.5.2020

Logo obce a dokumenty

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.05.2020

Uznesenie č. 1 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná schvaľuje:

– Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 2 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná určuje

– Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

– Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

– Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

OZ obce Horná Mičiná schvaľuje

– Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali za: (5) Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 4 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 5. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce ku dňu 30.06.2020

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 5 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 6. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 6 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 7. Žiadosť pána Pavla Martinca (č. d. 59) o odkúpenie obecného pozemku C-KN 40/3 o výmere 22 m2 (LV č. 417) – druh ostatná plocha

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN 40/3 o výmere 22 m2

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 7 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 8. Žiadosť pána Ľubomíra Krnáča (č. d. 56) o odkúpenie obecného  pozemku E-KN 225/6 o výmere 423 m2 (LV č. 417) – druh ostatná plocha

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E-KN 225/6 o výmere 423 m2

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 8 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 9. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná berie na vedomie

– informáciu o plánovaných rekonštrukciách v obci

– informácie o opatreniach obecného úradu v súvislosti s pandémiou COVID-19

– informáciu o predbežnom zrušení plánovaných verejných zhromaždeniach usporadúvaných obcou Horná Mičiná v roku 2020

– informáciu o odstránení zmrzlinového stánku z obecného pozemku

– návrh občanov obce Horná Mičiná o vybudovanie exteriérového pingpongového stola

doporučuje starostovi obce

– zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

Prítomní poslanci: Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Jaroslav Paľa, Bohuš Martinec

Uznesenie č. 9 / zo dňa 20.05.2020

K bodu 10. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám

K bodu 11. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

K bodu 12. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Zapisovateľ: Michal Karkalík

Overovatelia: Jana Baranová a Bohuš Martinec

Posted by / 26 mája, 2020