Uznesenia z 21.10.2019

Logo obce a dokumenty

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 21.10.2019

Uznesenie č. 1 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 2. Program obecného zastupiteľstva

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          Program obecného zastupiteľstva

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

–          Richarda Kazíka a Jaroslava Paľu za členov návrhovej komisie

–          Janu Baranovú a Bohuša Martinca za overovateľov zápisnice

–          Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 3 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 4. Schválenie cenovej ponuky na zimnú údržbu obce

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          cenovú ponuku spoločnosti EUROPEAN EXTERNAL SERVICES, s.r.o.

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 4 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 5. Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2020

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

–          dotáciu pre TJ Družstevník Horná Mičiná vo výške 2 000,00 € (slovom: dvetisíc Eur)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (5)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (0)

–          dotáciu pre Cirkevný zbor ECAV v Hornej Mičinej vo výške 1 700,00 € (slovom: jedentisícsedemsto Eur)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (4)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (1)     Jaroslav Paľa

–          dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Čerín vo výške 700,00 € (slovom: sedemsto Eur)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Hlasovali              za: (4)   Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec

                               proti: (0)

                               zdržali sa: (1)     Jaroslav Paľa

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 6. Smernica č. 1/2019 o postupe pri oznamovaní a preverovaní oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Smernicu č. 1/2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 6 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie júl až október 2019

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za júl až október 2019

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

Uznesenie č. 7 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 8. Rôzne

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

–          informáciu o rekonštrukcii komínov obecnej budovy v parku

–          informáciu o rekonštrukcii plochy pri vstupe do obecného parku

–          informáciu o výmene časti okien na budove Obecného úradu

–          stretnutie jubilantov dňa 22.11.2019 (piatok)

–          stretnutie s Mikulášom dňa 07.12.2019 (sobota)

 

doporučuje starostovi obce

–          zvolávať mesačné porady ohľadom aktuálneho stavu hospodárenia obce (termín: mesačne)

Prítomní poslanci:           Jana Baranová, Michal Karkalík, Richard Kazík, Bohuš Martinec, Jaroslav Paľa

 

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 21.10.2019

K bodu 9. Diskusia

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám               

 

 

K bodu 10. Návrh uznesení

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 11. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:       Michal Karkalík

Overovatelia:    Jana Baranová a Bohuš Martinec

Starosta:             Ivan Lenár

Zverejnil / október 28, 2019