Územný plán obce – verejné prerokovanie

Logo obce a dokumenty

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa §18 ids. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov týmto oznamuje v súlade s ustanovením §22 a §31 stavebného zákona verejnosti prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Horná Mičiná.

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN sa uskutoční dňa 17.6.2021 (štvrtok) o 13:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hornej Mičinej.

Vyvesené 1.6.2021

Pozvanka