Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na ŽP – OÚ BB

Logo obce a dokumenty

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 OS Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len “Okresný úrad Banská Bystrica”) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § S ods.1 zákona č. 525/2003 z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s§ 3 ods.1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
vydáva
podľa § 7 ods. S zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe predloženého oznámenia o strategickom dokumente: .Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030″, ktoré predložil obstarávateľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271, prostredníctvom oprávneného zástupcu – Ján Nosko, primátor mesta,
toto rozhodnutie:
strategický dokument .Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030″ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený strategický dokument je možné schváliť podľa osobitných predpisov a rešpektovať nasledovné pripomienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk:

– v prípade stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom vhodnosť a podmienky jeho využitia,
– v prípade stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia vhodnosť a podmienky jeho využitia,
– okrem legislatívnych stupňov ochrany prírody uviesť veľkoplošné a maloplošné chránené územia, genofondové lokality, chránené biotopy, chránené druhy rastlín a živočíchov a vplyv plánovaných zámerov a aktivít na chránené prvky prírody,
– pri revitalizácií a protipovodňových úpravách vodných tokov v maximálnej miere zachovávať sprievodnú brehovú vegetáciu jej dosádzanie realizovať z miestne a stanovištne vhodných drevín a nenarúšať pôvodné koryto vodných tokov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271, prostredníctvom oprávneného zástupcu obstarávateľa – Ján Nosko, primátor mesta, predložil dňa 30.07.2021 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len .Okresný úrad Banská Bystrica”) podľa § S ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o EIA”) oznámenie o strategickom dokumente .Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030″ (ďalej len .oznámenie o strategickom dokumente”), ktorého zhotoviteľ je Ing. Vladimír Brieda.
Návrhu Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030, územie mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica patrí medzi mestské aglomerácie využívajúce svoj rastový potenciál zameraný hlavne na zabezpečenie udržateľnosti rozvoja územia. Špecifickou prioritou pre tento typ územia je zabezpečenie udržateľnosti jeho rozvoja a harmonizácia dynamiky rozvoja jednotlivých funkčných systémov mesta ako motorov rozvoja regiónu a zabezpečenie ich udržateľnosti a to najmä s dôrazom na:

• Zlepšenie dopravy medzi jadrom aglomerácie a jej zázemím;
• Efektívne riešenie problematiky životného prostredia spojenej s koncentráciou veľkého množstva obyvateľov a adaptácia aglomerácií na zmenu klímy;
• Zabezpečenie dostatočného rozsahu služieb, občianskej vybavenosti a predchádzanie vzniku a prehlbovania sociálneho vylúčenia;
• Zlepšovanie podmienok pre posun podnikov smerom ku konkurencieschopnosti založenej na znalostiach a inováciách v rámci regionálnych inovačných ekosystémov;

Zohľadnenie zvýšenia nákladov na výstavbu, údržbu a modernizáciu infraštruktúry v mestských aglomeráciách.
Základom integrovanej územnej stratégie rozvoja mestskej funkčnej oblasti s jadrovým mestom Banská Bystrica je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení, aktivít, iniciatív a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru reagujúcich na špecifické výzvy, priority a potenciál vymedzeného územia -mesta Banská Bystrica a obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť v Banskobystrickom kraji na základe Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica.
Hlavný cieľ
Rozvíjať mestskú funkčnú oblasť a mesto pre obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov a investorov. Na dosiahnutie hlavného cieľa boli definované tri priority rozvoja územia mestskej funkčnej oblasti s jadrovým mestom Banská Bystrica: Priorita 1. Prosperujúca mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica -magnet pre mladých a vzdelaných ľudí
Priorita II. Zelená a zdravá mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica -kvalitné, bezpečné, zdravé a atraktívne prostredie
Priorita III. Dobré spravovanie mestskej funkčnej oblasti a mesta Banská Bystrica -kvalitnejšie verejné politiky s účasťou občanov
Strategické ciele špecifické pre jednotlivé priority
Strategický cieľ: 1. 1. lnovatívna a kreatívna mestská ekonomika
Strategický cieľ: 1.2. Moderný a udržateľný dopravný systém
Strategický cieľ: 1.3. Zručnosti pre 21.storočie pre všetkých
Strategický cieľ: 1.4. Obnova a využívanie kultúrneho dedičstva
Strategický cieľ: 2.1. Inteligentná mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica
Strategický cieľ: 2.2. Zelená a nízkouhlíková mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica
Strategický cieľ: 2.3. Zdravie a sociálna starostlivosť pre všetkých
Strategický cieľ: 3.1. Kapacity pre otvorené vládnutie
Strategický cieľ: 3.2. Komunitným rozvojom a participáciou ku kvalitnejšiemu prostrediu
Strategický cieľ: 3.3. Posilnenie bezpečnosti a sociálne istoty pre mladých a ohrozených
Požiadavky na vstupy
Realizácia integrovanej územnej stratégie nebude vyžadovať žiadne dodatočné vstupy relevantné pre posudzovanie z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Naopak, koncepcia strategického dokumentu je zameraná na zníženie materiálových a energetických vstupov do miestnej ekonomiky na vymedzenom území. Naplnenie stratégie konkrétnymi projektmi bude predmetom posúdenia podľa zákona na úrovni posudzovania vplyvov na životné prostredie jednotlivých činností a dokument ako taký nevytvára priamy rámec pre projekty alebo činnosti podľa prílohy č. B Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri spracovaní Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2022-2030 budú využité:
• dostupné existujúce poznatky získané v rámci prípravných prác, osobitne dôležité strategické a koncepčné dokumenty (BBSK) zaoberajúce sa parciálnymi problémami, ktoré budú riešené v PHSR BBSK,
• stratégie a koncepčné materiály s celoštátnou pôsobnosťou, Partnerská d