Zámer prenechať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Logo obce a dokumenty

Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Horná Mičiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

  1. novovytvorený pozemok CKN 518/4 o výmere 8 m2, ktorý bol odčlenený od existujúceo pozemku EKN 225/1 o výmere 2548m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV č. 417, okres Banská Bystrica, obec: Horná Mičiná, katastrálne územie: Horná Mičiná

 

žiadateľovi:

HOFFE s.r.o., so sídlom: Odborárska 52, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02,

IČO: 50404172

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

Vysporiadanie vlastníckych alebo iných vzťahov pred existujúcou stavbou a parcelou vo vlastníctve, ktorá susedí s pozemkom žiadateľa.

 

starosta obce

 

Zámer prenechať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – HOFFE