Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej – august 2020

Dňa 13.8.2020/štvrtok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku p. .č. C-516 – ostatná plocha vedená na LV 417 o výmere 2 m, z dôvodu zásahu strechy do obecnej parcely – René Ledvina, Horná Mičiná č. 147
 5. Schválenie indikatívnej ponuky od PRIMA BANKY na predĺženie splatnosti úveru
 6. Schválenie rekonštrukcie obecnej cesty v časti smer nové ihrisko a rekonštrukcia výtlkov v obci
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Horná Mičiná za rok 2019
 8. Schválenie celoročného hospodárenia obce za rok 2019
 9. Správa z auditu účtovnej uzávierky za rok 2019
 10. Smernica o verejnom obstarávaní
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia
 14. Záver

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce