Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 20.5.2020/streda/  o 18:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020
 5. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce k 30.6.2020
 6. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
 7. Pavol Martinec č.d.59 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parcela C-40/3, vedeného na LV č. 417, výmera 22m2 – druh: ostatná plocha
 8. Ľubomír Krnáč č.d. 56 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parcela E-225/6, vedeného na LV č. 417, výmera 423 m2 – druh: ostatná plocha
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesení
 12. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce