Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 22.7.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Program obecného zastupiteľstva
  3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2019
  5. Správa z kontroly za máj a jún 2019
  6. Schválenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa: DO DOMČEKA s.r.o., Banská Bystrica a to parcelu č. 11/4 o výmere 92m2 – ZPaN a parcelu KNC č. 506/2 – o výmere 124m2 – ZPaN za cenu 26,86€/m2
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh uznesení
  10. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Posted by / 18 júla, 2019