Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 18.02.2019 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Program obecného zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Schválenie zmluvy o zriadení združenia obcí s názvom „Banskobystrické regionálne združenie obcí“ a účasť obce v združení BB ZMOS
 5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
 6. Výsledky hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2018
 7. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb  obce Horná Mičiná na rok 2019-2023
 8. Správa o činnosti Denného centra seniorov za rok 2018
 9. Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce
 10. Schválenie komisií obecného zastupiteľstva
 11. Prejednanie návrhu sadzieb na poskytnutie krátkodobého prenájmu kultúrnej miestnosti s vybavením
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh uznesení
 15. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Zverejnil / február 14, 2019