Pozvánka na zasadnutie OZ Hornej Mičinej

Dňa 29.10. 2018 /pondelok/  o 19:00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Hornej Mičinej v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Program obecného zastupiteľstva
  3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Schvaľovanie návrhu o odkúpenie časti nehnuteľnosti na parcele E-KN č. 225/7 o výmere 41m2
  5. Informácie starostu
  6. Diskusia
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

 

 

Ivan Lenár v.r.
starosta obce

Zverejnil / október 25, 2018