Oznámenie o vstupe na pozemok – SSD

Spoločnosť VUJE a.s. ako spracovateľ projektovej dokumentácie na stavbu „Medzibrod – rekonštrukcia vedenia č. 7859, 7860, 7868, 7870“ oznamuje, že majiteľ a prevádzkovateľ vedení distribučnej siete Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. IČO: 36442151, sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina ako držiteľ povolenia  a prevádzkovateľ distribučnej siete elektrickej energie bude vykonávať stavebné práce a týmto oznamuje vlastníkom obce Horná Mičiná, ktoré sú uvedené v prílohe, že vykoná realizáciu stavby, ktorá bola povolená určeným stavebným úradom Obce Medzibrod, vyjadrením zn. OCUS 2020/00112 dňa 4.6.2020.

V rámci realizácie bude vykonaná výmena fázových vodičov na uvedenom vedení. Stavba bude realizovaná v období rok 2022 až 2023 a uživatelia a majitelia stavby budú oslovení vybraným dodávateľom stavby za účelom upresnenia vstupov na pozemky.

VUJE – SSD – Oznámenie o vstupe na pozemok + mapy

Zverejnil / júl 21, 2020