Oznámenie ku daniam

Logo obce a dokumenty

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva najneskôr 31. januára 2020. Týka sa to len tých fyzických a právnických osôb, u ktorých počas roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane. Rozhoduje vlastníctvo k 1. januáru. Aké zjmeny môžu byť:

  1. Predaj nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie spr. katastra
  2. Kúpa nehnuteľosti – predložiť rozhodnutie spr. katastra
  3. Dedičstvo – predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve, ihneď po obdržaní právoplatného osvedčenia o dedičstve
  4. Darovanie – predložiť rozhodnutie spr. katastra
  5. Stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie
  6. Kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán
  7. Odstránenie stavby – predložiť búracie povolenie

Zároveň je potrebné nahlásiť na obecný úrad zmenu v držaní psa: nadobudnutie, úbytok psa so stavom k 1.1.2020.

Poplatok za komunálny odpad – úľavu – je potrebné uplatniť s dokladom, preukazujúcim neprítomnosť v obci do 31.1.2020.

 

Ivan Lenár,

starosta obce, v.r.