Zámer previesť obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Logo obce a dokumenty

Obec Horná Mičiná v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť (predať) z dôvodu hodného osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

  • pozemok parc.. KNC č. 420/14 o výmere 49m2, druh pozemku – trvalý trávny porast, nachádzajúci sa v obci Horná Mičiná, okres banská Bystrica, kat. územie Horná Mičiná, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 195 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom,

žiadateľovi:

Ing. Janina Maria Žilák, trvale bytom Horná Mičiná č. 8, 974 01  Horná Mičiná, SR.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Skutočnosť hodného osobitného zreteľa je, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije na zlepšenie prístupu k svojmu rodinného domu postaveného na parc. č. KNC 418.

 

Viac v dokumente:

Zámer previesť majetok obce – Ing. Janina Maria Žilák

Zverejnil / marec 7, 2019