Zámer previesť obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Logo obce a dokumenty

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámenu nehnuteľnosti – pozemok par. KNE č. 358/1 o výmere 7696m2, orná pôda, LV417 žiadateľovi Ing. Pavol Saktor rod. Saktor, bytom Horná Mičiná 1, 974 01  Horná Mičiná

 

Viac v dokumente:

Zverejnenie zameru zámeny nehnuteľností – p. Saktor

 

Zverejnil / máj 11, 2018