Oznámenie o začatí konania – p. Lukáč, p. Diaková

Logo obce a dokumenty

Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o nariadenie ústneho pojednávania bez miestneho zisťovania.

  Stavebníci, Mgr. Jakub Lukáč, Trieda SNP 64, Banská Bystrica a Petra Diaková, Bernolákova 15, Banská Bystrica, ktorí podali dňa 18.9.2020 na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom Horná Mičiná”, ktorá je navrhnutá na pozemku pare. KN-C č. 571/60 (rodinný dom + garáž + spevnené plochy + terasa + žumpa) a pozemky stavbou dotknuté KN-C č. 735/3 v kat. úz. Horná Mičiná – lokalita Hericov prameň v Hornej Mičinej.
  Účastníci konania: Mgr. Jakub Lukáč, Trieda SNP 64, Banská Bystrica; Petra Diaková, Bernolákova 15, Banská Bystrica; a ďalší účastníci konania známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené verejnou vyhláškou;

Obec Horná Mičiná, zastúpená podľa ust. § 13 ods. 4 pí­sm. c) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v platnom znení, starostom Ivanom Lenárom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov v súlade § 35, 36 a § 60, 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie bez miestneho zisťovania na deň

29.6.2021 o 9:30 hod na Obecnom úrade v Hornej Mičinej č. 79 (sála Obecného úradu).

Do podkladov k rozhodnutiu možno nahliadnuť na Obci Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej Mičinej v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

So zreteľom na pretrvávajúci stav šírenia koronavírusu-2 (SARS-Co V-2), spôsobujúceho ochorenie COVID-19, stavebný úrad aj naďalej odporúča všetkým účastníkom konania, ich zástupcom alebo zúčastneným osobám, aby zvážili nevyhnutnosť a naliehavosť realizácie práva nazerania do administratívneho spisu, ktoré im priznáva ust. § 23 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok”) v spojení s ust. § 140 stavebného zákona, a tiež aby zvážili spôsob realizácie tohto práva, nakoľko podľa uvedeného ust. § 23 ods. I správneho poriadku, možno toto právo realizovať aj „iným spôsobom” po dohode s vo veci konajúcim referentom tunajšieho stavebného úradu. Vo veci konajúceho referenta stavebného úradu možno za účelom dohody o realizácii práva nazerania do spisu kontaktovať telefonicky na tel. č. 048/4180923, prípadne prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adrese: hornamicina@gmail.com.

Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní inak k nim nebude prihliadnuté.

Dotknuté orgány v zmysle§ 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska nún sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca originál písomnej plnej moci toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

Ivan Lenár

starosta obce

 

Oznámenie o začatí konania

Posted by / 1 júna, 2021
%d blogerom sa páči toto: