POZVÁNKA

Dňa 3.augusta 2017  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Program OZ
 3. Voľba návrhovej komisie,overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Zrušenie uznesenia č.8/2015 o predaji obecného pozemku p.č. 937/2
 5. Zámer  o predaji obecného pozemku p.č. 937/2 na základe znaleckého posudku
 6. Schválenie zriaďovacej listiny denného centra a stanov denného centra
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce
 8. Informácie starostu
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesení
 11. Záver
Posted by / July 31, 2017

OTVORENIE DENNÉHO CENTRA

V záujme skvalitnenia sociálnej starostlivosti o obyvateľov – seniorov, schválilo dňa 15.3.2017

OZ  Horná Mičiná zriadenie ,,Denného centra obce“.

Účelom tohto zariadenia napojeného na rozpočet obce je napĺňanie kultúrno-záujmových aktivít uvedenej vekovej skupiny podľa ich predstáv.

Na tento účel vyčlenilo OZ priestory v budove Obecného úradu na prízemí.

Denné  centrum bude pracovať na základe registrovaného členstva a ním zvolenej samosprávy.  Pozývame preto všetkých seniorov na                                                                                                                 slávnostné otvorenie centra  v stredu 2.augusta 2017 o 16:00 hod.,

kde môžu prejaviť svoj záujem o aktivity uvedeného zariadenia.

 

Prvým podujatím Denného centra bude  v sobotu 19.augusta 2017 zájazd na Hontiansku  parádu  v Hrušove.

 

 

Posted by / July 31, 2017

MEMORIÁL IVKA LENÁRA

FK Dukla Banská Bystrica,TJ Horná Mičiná,OÚ Horná Mičiná a rodičia Ivka Lenára

Vás pozývajú dňa 29.júla 2017 o 9:30 hod. na XI.ročník futbalového turnaja v areáli TJ Horná Mičiná.

Družstvá:   1.    MFK Zvolen

2.    FK  Slovan Levice

3.    FC  ViOn Zlaté Moravce-Vráble

4.    MFK  Ružomberok

5.    FK  Dukla Banská Bystrica

Slávnostné zahájenie turnaja o 11:00 hod.          Tešíme sa na Vašu účasť !

Posted by / July 18, 2017
les

,,POZNAJ SVOJ CHOTÁR „

Pozemkové spoločenstvo Urbár a ZO SZPB  Horná Mičiná

Vás pozývajú dňa 15.júla 2017 (sobota) na pešiu túru našim chotárom.

Zraz účastníkov o 8:00 hod.pred budovou urbáru.

TRASA : Roháčovec – poľovnícka chata pred Závozom – Hájny Diel – Vrúca (na hranici urbáru)

 

Občerstvenie si zoberte so sebou.

TEŠÍME  SA  NA  VAŠU  ÚČASŤ  !

Posted by / July 12, 2017
horna micina logo erb

Deň obce ,,MIČINSKÔ“

Dňa 12.augusta 2017 sa uskutoční deň obce ,,Mičinskô“  

KDE:                 areál obecného úradu a starého futbalového ihriska

PROGRAM:

14:00 hod.    –   uvítanie jubilantov a detí

15:00 hod.    –    vystúpenie  DFS Radosť z Banskej Bystrice

16:00 hod.   –    vystúpenie  heligonkárov z Hriňovej

17:00 hod.   –     vystúpenie  FS Partizán zo Slovenskej Ľupče

20:00 hod.  –     koncert  rockovej  kapely KABÁT REVIVAL

 

Večer diskotéka     –     DJ Mišo

 

Občerstvenie:   Guláš, držkový perkelt, domáce rezance, lokše, pivo, víno a iné

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !

horna micina logo erb

Posted by / July 7, 2017
Separovaný zber

Harmonogram zberu odpadu na 2. polrok 2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na druhý polrok 2017:

MESIACTRIEDENÝ ODPAD
PLASTYPAPIERSKLO
deň zberudeň zberudeň zberu
Júl10724
August7421
September41 a 2918
Október2 a 302716
November272413
December211511
Posted by / June 30, 2017
Volby do VUC

Voľby do VÚC 2017 – informácie pre voliča

 1. Dátum a čas konania volieb
  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
  v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
 2. Právo voliť
  Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
  ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
  vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
  Prekážkou práva voliť je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu
 3. Právo byť volený
  Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
  Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
  Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 4. Spôsob hlasovania
  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
  totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
  Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
  Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
  Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
  Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
  Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
  Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže
  požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
  Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do VÚC 2017

Posted by / June 30, 2017

Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca 
elektriny
 v časoch:

 • od 19.6. 2017 do 23.6.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
 • od 26.6. 2017 do 30.6.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
 • od 3.7. 2017 do 3.7.2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Posted by / May 29, 2017