VZN Mesta BB o určení školských obvodov

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

VZN BB 4-2018

Zverejnil / február 28, 2018