Separovaný zber

Zber nadrozmerného a elektro odpadu

Oznamujeme Vám, že v termíne

 • od 20.10.2017 do 30.10.2017

bude prebiehať v obci zber nadrozmerného odpadu. Po tomto dátume budú kontajnery odvezené. Dva kontajnery sú umiestnené na parkovisku pri novom futbalovom ihrisku.

 • Vhadzovať môžete: nepotrebný nábytok, koberce a veci, ktoré z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné uložiť do nádob na komunálny odpad
 • Nepatria sem: pneumatiky (zoberie každý pneuservis), stavebný odpad (tehly, dlažba, stavebná suť …), elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad.

Zber elektrospotrebičov prebieha v rovnakom čase na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00. Cez víkend je možné zložiť pred garáž Obecného úradu.

 • Patria sem: chladničky, práčky, televízory, umývačky, sporáky, kosačky, počítače, monitory a všetky ostatné domáce elektrospotrebiče.

Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny v čase:

 • 10.11. 2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Logo obce a dokumenty

Dohoda č. 26/2017/MPO o prechode pozemku na obec

Dohoda č. 26/2017/MPO o prechode pozemku v dočasnej spráce, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Odovzdávajúci: Slovenská republika, zastúpená Okresným úradom Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica
 • Preberajúci: Obec Horná Mičiná, 974 01 Horná Mičiná 79
 • Predmet prechodu:  KN-E, parcela č. 32, zastavané plochy a nádvoria, výmera 133m2, na pozemku je situovaná stavba – miestna komunikácia

 

Dohoda 26-2017-MPO-SR-OBEC

POZVÁNKA

Dňa 3.augusta 2017  o 19:00 hod. sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Program OZ
 3. Voľba návrhovej komisie,overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Zrušenie uznesenia č.8/2015 o predaji obecného pozemku p.č. 937/2
 5. Zámer  o predaji obecného pozemku p.č. 937/2 na základe znaleckého posudku
 6. Schválenie zriaďovacej listiny denného centra a stanov denného centra
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce
 8. Informácie starostu
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

OTVORENIE DENNÉHO CENTRA

V záujme skvalitnenia sociálnej starostlivosti o obyvateľov – seniorov, schválilo dňa 15.3.2017

OZ  Horná Mičiná zriadenie ,,Denného centra obce“.

Účelom tohto zariadenia napojeného na rozpočet obce je napĺňanie kultúrno-záujmových aktivít uvedenej vekovej skupiny podľa ich predstáv.

Na tento účel vyčlenilo OZ priestory v budove Obecného úradu na prízemí.

Denné  centrum bude pracovať na základe registrovaného členstva a ním zvolenej samosprávy.  Pozývame preto všetkých seniorov na                                                                                                                 slávnostné otvorenie centra  v stredu 2.augusta 2017 o 16:00 hod.,

kde môžu prejaviť svoj záujem o aktivity uvedeného zariadenia.

 

Prvým podujatím Denného centra bude  v sobotu 19.augusta 2017 zájazd na Hontiansku  parádu  v Hrušove.

 

 

Hontianska paráda Hrušov 2017

Autobusový zájazd „Hontianska paráda Hrušov 2017“

Obecný úrad Horná Mičiná a Denné centrum seniorov Horná Mičiná oznamujú občanom obce, že dňa

19.8.2017 (sobota)

organizujú autobusový zájazd „Hontianska paráda Hrušov 2017„.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť záväzne do 10.8.2017 so zaplatením poplatku v sume 7€/osoba na obecnom úrade Horná Mičiná.

Návšteva jednotlivých podujatí je v uvedený deň individuálna.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ivan Lenár v.r., starosta obce.

 

Program festivalu:

PROGRAM  NA LAZOCH /začína vstupom na festival/

10.00– 16.00          ŽATVA – tradičný  priebeh žatvy (kosenie, mlátenie…)

ROĽNÍCKE STROJE – predvádzanie roľníckej techniky

PRÁCA S DREVOM A KAMEŇOM– ukážky opracovania a využitia

UHLIARI – stavba uhliarskej míle a výroba dreveného uhlia

PEČENIE CHLEBA – pečenie chleba a lepníkov v peciach

GAZDOVSKÝ DVOR – ponuka roľníckych jedál s občerstvením

ĽUDOVÍ REMESELNÍCI – ukážky rôznych remeselných prác

LESNÁ SCÉNA /exteriérové pódium/

10.30 – 15.00    vystúpenie folkloristov z FS SKALKA HOSŤOVCE, FSk SPEVÁČIK, FS  JELENČAN, DFS STOŽKÁRIK, DĽH STOŽKÁRIK a DFS PONIČAN, MSS LIDOVEC Solčanyv, inštrementalistov a účinkujúcich na amfiteátri .

PROGRAM V DEDINE

09.00 – 02.00        HONTIANSKE DVORY

09.00 – 20.00        TRADIČNÉ REMESLÁ – ukážky zručnosti a výsledkov práce  remeselných  výrobcov z celého Slovenska

10.00 – 16.00        PRI VEŹIĆKE –  vystúpenia folklórnych kolektívov  a sólistov z amfiteátra a Lesnej scény

AMFITEÁTER /amfiteáter pri budove obecného úradu/

I. programový blok

16.00 –  17.00 VITAJTE V HONTE 
JAROČAN Jarok, Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců POĽANA Brno, FS ROZMARÍN Kovačica, FS MORAVANČAN Moravany

17.00 – 18.00 DETI A TRADÍCIE
účinkujú deti zo súborov DFS HVIEZDIČKA Hriňová, DFS DOMOVINKA  Zemianske Kostoľany, RAGAČINKA Hrušov, VARTÁŠIK Krupina, z Maďarska a i.

18.00 – 19.00  TAK SME SA TU ZIŠLI
vystúpenie kolektívov  SENIORKLUB DRUŽBA Trenčín, SLOVENSKÍ REBELI z Komárna, FSk DOLINA z Omšenia, FSK DETVANI, BUKOVINA Kšinná a MSS CHLAPI Z DOLNEJ LEHOTY.

II. programový blok

20.00 – 21.25  OD SILVESTRA DO FAŠIANGOV
zvykoslovné pásmo zamerané na obdobie začiatkom roka v podaní folklórnych kolektívov a sólistov z obcí a miest HONTU /Dačov Lom, , Jalšovík, Lackov,  Pečenice, Plachtince, Príbelce, Pukanec, Sazdice, Sebechleby, Senohrad, Krupina, FS HONT a KRTÍŠAN/

21.30 – 22.30  OBRAZY Z VRCH HRONA
regionálny program kolektívov a sólistov z Horehronia

 

Program je v predbežnej podobe,  prípadné zmeny a doplnenia budú včas uverejnené.

Informačná mapa Hontianskej parády 2017!

Mapa sa bude priebežne aktualizovať!

MEMORIÁL IVKA LENÁRA

FK Dukla Banská Bystrica,TJ Horná Mičiná,OÚ Horná Mičiná a rodičia Ivka Lenára

Vás pozývajú dňa 29.júla 2017 o 9:30 hod. na XI.ročník futbalového turnaja v areáli TJ Horná Mičiná.

Družstvá:   1.    MFK Zvolen

2.    FK  Slovan Levice

3.    FC  ViOn Zlaté Moravce-Vráble

4.    MFK  Ružomberok

5.    FK  Dukla Banská Bystrica

Slávnostné zahájenie turnaja o 11:00 hod.          Tešíme sa na Vašu účasť !

les

,,POZNAJ SVOJ CHOTÁR „

Pozemkové spoločenstvo Urbár a ZO SZPB  Horná Mičiná

Vás pozývajú dňa 15.júla 2017 (sobota) na pešiu túru našim chotárom.

Zraz účastníkov o 8:00 hod.pred budovou urbáru.

TRASA : Roháčovec – poľovnícka chata pred Závozom – Hájny Diel – Vrúca (na hranici urbáru)

 

Občerstvenie si zoberte so sebou.

TEŠÍME  SA  NA  VAŠU  ÚČASŤ  !

Logo obce a dokumenty

Lenka Milrádová – Novostavba rodinného domu – verejná vyhláška

Stavebník: Lenka Milrádová, Karpatská 4, Banská Bystrica,

v konaní zastúpený Ing. Igorom Fillom, Jazmínová 7, Banská Bystrica na základe plnej moci, dňa 6.3.2017 podal na Obecný úrad Horná Mičiná – stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“, navrhnutú v Hornej Mičinej, pozemok parc.č.: KN-C 71, KN-C 72 v k.ú. Horná Mičiná.

Umiestnenie a uskutočnenie stavby: „Novostavba rodinného domu“
navrhnutej v Hornej Mičinej,
pozemok parc.č.: KN-C 71, KN-C 72 v k.ú. Horná Mičiná
pre stavebníka: Lenka Milrádová, Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica

viac v prílohe …

Lenka Milrádová – Novostavba rodinného domu – verejná vyhláška