Logo obce a dokumenty

Uznesenie z 13.12.2017

UZNESENIE

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Mičiná konaného dňa 13.12.2017

 

Uznesenie č. 1 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Horná Mičiná

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Program obecného zastupiteľstva

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,
Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 2 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

OZ obce Horná Mičiná

určuje

 • Michala Karkalíka za zapisovateľa zápisnice
 • Tomáša Martinca a Mareka Prostredníka za overovateľov zápisnice
 • Bohuša Martinca a Jaroslava Paľu za návrhovú komisiu

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 3 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 4. Prejednanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Horná Mičiná na rok 2018

 

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

 • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 4  / zo dňa 13.12.2017

K bodu 5. Prejednanie návrhu finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Návrh finančného rozpočtu na rok 2018
 • Berie na vedomie návrh finančného rozpočtu na roky 2019 a 2020

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 5 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 6. Prejednanie návrhu na zmenu rozpočtu za rok 2017

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2017

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

 

 

Uznesenie č. 6 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 7. Prejednanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

 

Uznesenie č. 7 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 8. Prejednanie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za november a december 2017

OZ obce Horná Mičiná

berie na vedomie

 • Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie november a december 2017

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 8 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 9. Prejednanie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná

OZ obce Horná Mičiná

schvaľuje

 • Zmluvu o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná so spoločnosťou PS EKOPOL, spol. s r.o.

 

Prítomní poslanci:          Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

Hlasovali            za: (5)   Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa,

Marek Prostredník

proti: (0)

zdržali sa: (0)

Uznesenie č. 9 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 10. Informácie starostu

 • Informácia o činnosti Denného centra obce Horná Mičiná v roku 2017
 • Informácia o došlej žiadosti o dotáciu na rok 2018 pre TJ Družstevník Horná Mičiná
 • Informácia o podpísaní KZ o odpredaji obecného majetku s pánom Škrváňom
 • Informácia o oprave obecného rozhlasu

 

Prítomní poslanci: Michal Karkalík, Bohuš Martinec, Tomáš Martinec, Jaroslav Paľa, Marek Prostredník

 

Uznesenie č. 10 / zo dňa 13.12.2017

K bodu 11. Diskusia

 

Diskusia prebehla v rámci rokovania zastupiteľstva k jednotlivým bodom a informáciám                

 

K bodu 12. Návrh uznesenia

Uznesenia OZ boli schválené.

 

K bodu 13. Záver

Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Zapisovateľ: Michal Karkalík

Overovatelia: Tomáš Martinec a Marek Prostredník

Starosta: Ivan Lenár

 

 ZÁPIS A UZNESENIE_2017_12_13

 

Separovaný zber

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018:

MESIAC TRIEDENÝ ODPAD
PLASTY PAPIER SKLO
deň zberu deň zberu deň zberu
Január 22 19 8
Február 19 16 5
Marec 19 16 5
Apríl 16 13 3 a 30
Máj 14 11 28
Jún 11 8 25
Júl 9 6 23
August 6 3 a 31 20
September 3 28 17
Október 1  a 29 26 15
November 26 23 12
December 20 14 10

Vážený občania, zmena oproti minulému obdobiu nastáva pri vývoze plastov, kde každá domácnosť dostane rolku 15 ks žltých 120l vriec. Tieto sa pri vývoze nebudú vracať späť, ako to bolo v minulosti, ale budú sa brať spolu s plastami. Každá domácnosť bude mať dostatočný počet vriec na vývoz plastov, nakoľko vývozov je v roku 13 a vriec bude 15 ks.

Logo obce a dokumenty

Začatie stavebného konania – ZEDA – verejná vyhláška

Stavebník: ZEDA B. Bystrica

Predmetom konania je vydanie povolenia na umiestnenie a uskutočnenie kompletnej výmeny jestvujúcej strojnotechnologickej časti výroby asfaltových zmesí v areáli Obaľovačka asfaltovej zmesi v obci Horná Mičiná. Jedná sa o jestvujúci areál s kompletnými skladovacími priestormi kameniva a ostatných materiálov, potrebných na výrobu asfaltovej zmesi.

viac v prílohe …

ZEDA-verejnavyhlaska

Mikuláš 2017

Obec Horná Mičiná pozýva malých aj veľkých dňa

9.12.2017 (sobota)

na stretnutie s Mikulášom, rozsvietenie vianočného stromčeka a sladkú odmenu pre deti.

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom – 2017

 

PROGRAM:

16:00 hod.    – rozsvietenie vianočného stromčeka v obecnom parku

16:30 hod.    – divadelné predstavenie v sále obecného úradu

– rozdávanie Mikulášskych balíkov pre deti

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE !

Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca 
elektriny
 v časoch:

 • od 7.12. 2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod
 • od 12.12. 2017 od 7.00 hod. do 18.30 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Separovaný zber

Zber nadrozmerného a elektro odpadu

Oznamujeme Vám, že v termíne

 • od 20.10.2017 do 30.10.2017

bude prebiehať v obci zber nadrozmerného odpadu. Po tomto dátume budú kontajnery odvezené. Dva kontajnery sú umiestnené na parkovisku pri novom futbalovom ihrisku.

 • Vhadzovať môžete: nepotrebný nábytok, koberce a veci, ktoré z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné uložiť do nádob na komunálny odpad
 • Nepatria sem: pneumatiky (zoberie každý pneuservis), stavebný odpad (tehly, dlažba, stavebná suť …), elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad.

Zber elektrospotrebičov prebieha v rovnakom čase na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00. Cez víkend je možné zložiť pred garáž Obecného úradu.

 • Patria sem: chladničky, práčky, televízory, umývačky, sporáky, kosačky, počítače, monitory a všetky ostatné domáce elektrospotrebiče.

Prerušenie dodávky elektriny

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny v čase:

 • 10.11. 2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.