22. Detský folklórny festival Zdola ponickýho mlyna

V dňoch 2. a 3. júna 2018 organizujeme v Ponikách

22. ročník Detského folklórneho  festivalu  Zdola ponickýho mlyna stretnutie rodákov a priateľov obce.

Začíname v sobotu o druhej hodine popoludní ekumenickými službami Božími v rímsko-katolíckom Kostole sv. Františka z Assisi. Opäť si pripomenieme tradičnú kresťanskú ponickú svadbu. Krojovaný sprievod pôjde  celou dedinou až do areálu ihriska na Horedoliní a ako sa už stalo zvykom, prejde priamo  k prestretému svadobnému stolu.

V sobotňajšom programe si pripomenieme nedožité sté narodeniny našich vzácnych rodákov Jána Kapustíka a Ondreja Madoša, ktorí sa hrdo hlásili k ľudovým tradíciám a valaskej kultúre v pásme nazvanom Naši vzácni Poničania, nasledovať bude pozdrav folkloristov z Očovej  a Detvy v pásme Z Očovej do Poník.

Na záver bude do života uvedený  dokumentárny film nášho rodáka Milana Kosca s názvom Poniky, Poniky … , ktorý bude o ľudových tradíciách, remeslách,  zvykoch a obyčajoch v Ponikách.

Nedeľňajší program začne o pol druhej popoludní sprievodom detských súborov obcou.  V programe nazvanom Aj my Vám zatancujeme sa predstavia detské súbory.  Záver bude patriť folklórnemu súboru  Podpoľanec  z Detvy a folklórnej skupine Poničan  v programe  Krása pod Poľanou zrodená.

            Festival si počas minulých rokov vybudoval zvučné meno nielen v Ponikách a širšom okolí, ale tiež v zahraničí. Preto bude pre nás potešením privítať Vás a Vašich blízkych na tomto folklórnom sviatku.

Logo obce a dokumenty

Zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov a ostatných plôch

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce:

 • LV 417 – parcela EKN 357/, 357/2, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/, 360/2, 360/3, 361, 363, 364, 365, 993/1, 993/2, 1024/1, 1024/2, 1025 o výmere 16790m2
 • EKN 654/2 1947m2
 • EKN 645/3 180m2
 • EKN 645/4 71m2
 • EKN 646 4177 m2
 • EKN 647 2302 m2

Spolu o celkovej výmere 64908m2, doterajšiemu nájomcovi PS EKOPOL, s.r.o. 974 01  Horná Mičiná 1.

a

zámer o nájme ostatných plôch, na ktorých sú zriadené futbalové ihriská a to

 • EKN188 o výmere 7252m2 na LV471
 • EKN 185 o výmere 10644 m2 na LV195

na vykonávanie športovej činnosti pre TJ Družstevník Mičiná z dôvodu osobitného hodného zreteľa.

 

Viac v dokumente:

 

Zamer-najom 2018-05

Logo obce a dokumenty

Zámer predať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje predaj nehnuteľnosti – pozemok par. KNE č. 358/1 o výmere 7696m2, orná pôda, LV417 žiadateľovi Ing. Pavol Saktor rod. Saktor, bytom Horná Mičiná 1, 974 01  Horná Mičiná

 

Viac v dokumente:

Zverejnenie zameru predaj pozemku – p. Saktor

 

Separovaný zber

Zber nadrozmerného a elektro odpadu

Oznamujeme Vám, že v termíne

 • od 12.4.2018 do 22.4.2018

bude prebiehať v obci zber nadrozmerného odpadu. Po tomto dátume budú kontajnery odvezené. Dva kontajnery sú umiestnené na parkovisku pri novom futbalovom ihrisku.

 • Vhadzovať môžete: nepotrebný nábytok, koberce a veci, ktoré z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné uložiť do nádob na komunálny odpad
 • Nepatria sem: pneumatiky (zoberie každý pneuservis), stavebný odpad (tehly, dlažba, stavebná suť …), elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad.

Zber elektrospotrebičov prebieha v rovnakom čase na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00. Cez víkend je možné zložiť pred garáž Obecného úradu.

 • Patria sem: chladničky, práčky, televízory, umývačky, sporáky, kosačky, počítače, monitory a všetky ostatné domáce elektrospotrebiče.

Prerušenie dodávky elektriny apríl-máj 2018

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúca elektriny v čase:

 • 17.04. 2018 od 7:00 hod. do 18:30 hod

 • 24.04. 2018 od 7:00 hod. do 18:30 hod

 • 09.05. 2018 od 8:30 hod. do 14:30 hod

 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

 

Zoznam EIC kódov dotknutých odberateľov – apríl

Zoznam EIC kódov dotknutých odberateľov – máj

 

Logo obce a dokumenty

Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 661/2012/OVZ

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej podľa §20a zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25.4.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.11.2015.

Dodatok č. 2

Logo obce a dokumenty

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Obec Horná Mičiná v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento vnútorný predpis

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 14.3.2018.

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov