Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce
Verejné prerokovanie

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce
Predĺženie prerokovania

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce
Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horná Mičiná" je možné predkladať najneskôr do ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Oznámenie o začatí konania – p. Lukáč, p. Diaková

Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o nariadenie ústneho pojednávania bez miestneho zisťovania.   Stavebníci, ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Územný plán obce – verejné prerokovanie

Obec Horná Mičiná, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa §18 ids. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Oznámenie pokračovaní konania a nariadenie miestneho zisťovania – p. Dutko

Oznámenie o pokračovaní konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebník: Tomáš ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Uznesenia zo dňa 20.4.2021 + zápisnica

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) obce Horná Mičiná konaného dňa 20.04.2021 PRÍTOMNÍ POSLANCI: Jana Baranová, Michal Karkalík, ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Voľba hlavného kontrolóra (2021)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horná Mičiná   Obecné zastupiteľstvo v Hornej Mičinej uznesením č. 11/2021 zo dňa 20.4.2021 v y ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2020

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Horná Mičiná za rok 2020   OBSAH : Rozpočet obce na rok 2020 Rozbor plnenia príjmov ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – ZRUŠENÉ

Dňom 4.5.2021 sa testovanie na ochorenie COVID-19 v našej obci ruší ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Kúpna zmluva – Obec HM – p. Kačík, p. Ošková

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ...
Čítať Viac
Separovaný zber

Zber nadrozmerného odpadu a železa

Oznamujeme Vám, že v termíne od 28.4.2021 15:00 až do 30.4.2021 10:00 bude prebiehať v obci zber nadrozmerného odpadu a ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 30.4.2021 – PIATOK – POZOR! ZMENA ČASOV

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 23.4.2021 – PIATOK – POZOR! ZMENA ČASOV

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 16.4.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac

Urbár – možnosť odkúpenia urbárskeho podielu

PS Urbár Horná Mičiná informuje svojich členov o možnosti odkúpenia urbárskeho podielu v množstve 4 900 m2 od nemenovaného člena PS Urbár podľa ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 9.4.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Kúpna zmluva – Obec HM – René Ledvina

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 1.4.2021 – ŠTVRTOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac

Spomienka na 76. výročie oslobodenia obce

V utorok 23. marca 2021 sa konala pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia oslobodenia obce Horná Mičiná, avšak iba v ...
Čítať Viac

Očkovanie proti Covid-19 – registrácia náhradníkov

Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na stránke: www.nahradnici.sk. Máme záujem, aby ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 26.3.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 19.3.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac

Stop vypaľovaniu trávy!

Jarné vypaľovanie porastov, bylín, kríkov, alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 12.3.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac

Oznam: Distribúcia pre občanov

Obecný úrad v uplynulých dňoch distribuoval pracovníkmi obecného úradu občanom nad 60 rokov do domácností bavlnené rúška a respirátory FFP2, ...
Čítať Viac

VŠETKÝM ŽENÁM

Pri príležitosti sviatku MDŽ prajem všetkým ženám radosť zo života, lásku a porozumenie zo strany najbližších a v tejto zvláštnej ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 5.3.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac
Separovaný zber

Oznámenie – odpady

Obec Horná Mičiná zverejňuje úroveň vytriedenie komunálneho odpadu za rok 2020: 15,43% Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového ...
Čítať Viac

Testovanie COVID-19 – 26.2.2021 – PIATOK

Prosíme občanov, ktorí sú doma a potrebujú certifikát, aby sa objednávali v skorší čas a dali tak priestor tým, ktorí ...
Čítať Viac
Logo obce a dokumenty

Zámer predaja majetku obce – p. Krnáč

Obec Horná Mičiná týmto v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e)zák. č. 138/1991 Zb. o majetk