Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní – Tomáš Dutko

Logo obce a dokumenty

Oznámenie o začatí konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Tomáš Dutko, Hviezdoslavova 17/k, Žiar nad Hronom v zastúpení Dušanom Strelcom, Žlté piesky 10, Banská Bystrica

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom Stilo 4iB“

Pozemky: KN-C č. 681/6 kat. územie Horná Mičiná

Stavbou dotknuté parcely: KN-C č. 681/5 kat. územie Horná Mičiná (pripojenie IS)

Viac v tomto dokumente.

Zverejnil / júl 14, 2020